Ktl-icon-tai-lieu

Corel TA

Được đăng lên bởi nhungvisaomomong
Số trang: 294 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Corel® VideoStudio® Pro X8
User Guide

Contents
Quick start. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Welcome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
What’s new in Corel VideoStudio Pro X8? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
System requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hardware acceleration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Preparing for video editing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Installing and uninstalling the application . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Starting and quitting the application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Updating the application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Corel Support Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
About Corel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Learning resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Documentation conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Using the Help system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Corel VideoStudio Pro X8 User Guide PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Understanding VideoStudio terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Learning with video tutorials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Using Web-based resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Workspace tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Exploring the workspaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Switching between workspaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Using the Player panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Contents

i

Using the toolbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Customizing the workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Capture and import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Using the Options panel in the Capture workspace . . . . . . . . . . . 37
Capturing videos and photos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Capturing digital video (DV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Using DV Quick S...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Corel TA - Người đăng: nhungvisaomomong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
294 Vietnamese
Corel TA 9 10 352