Ktl-icon-tai-lieu

Crack Wifi trong 10 phút

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2245 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NETWORK INFORMATION SECURITY VIETNAM – NIS.COM.VN

Crack Wifi trong 10 phút
Việc các attacker có thể xâm nhập vào các mạng wifi của tổ chức, thông qua việc
crack khóa mã hóa truy cập vào wifi access point. Cho dù các công nghệ mã hóa
mạng không dây hiện nay là rất mạnh như Wired Equivalent Privacy (WEP) và Wi-Fi
Protected Access (WPA và WPA-2). Nhưng với những chương trình và thiết bị chuyên
dụng, attacker có thể thực hiện thành công ý định của mình. Dưới đây là một trong
những demo sử dụng AirPcap (USB 2.0 Wireless Capture Adapter – card bắt tín hiệu
wifi) và chương trình Cain & Abel, một công cụ chuyên dụng để bắt gói trên mạng kể
Wired hay wireless, sau đó tiến hành crack password, với nhiều phương thức khác
nhau. Tất cả các setup được tiến hành trên Windows.
Chuẩn bị:
1. Card AirPcap Tx

AirPcap là một trong những thiệt bị chuyên dùng để bắt và phân tích các tín hiệu của
mạng không dây (của hãng Cace Technologies) theo các chuẩn hiện nay WLAN
(802.11b/g). Thông thường Cace cung cấp bộ công cụ tích hợp bao gồm card
AirPcap, và tool bắt gói tin như Wireshark (tênmới của công cụ Ethereal nổi tiếng).
Thông qua card AirPcap (dò và bắt tín hiệu wifi, sóng radio) Wireshark tiến hành
phân tích các thông tin thu thập được về wifi Protocols và các tín hiệu radio.
Trong demo này, không sử dụng Wireshark, việc thu thập, phân tích và giải mã các
khóa mã hóa, thu được từ tín hiệu wifi, tiến hành thông qua một tool khác cũng cực
mạnh là: Cain and Abel
Tiến hành cài Airpcap drivers kèm theo CD, sau khi setup driver xong, gắn Airpcap
adapter vào USB slot.
Chú ý: Tín hiệu thu phát của Wireless card hoặc Airpcap bao giờ cũng yếu hơn
Access point. Đặt laptop gắn Airpcap, càng gần khu vực Wifi Access point phát sóng
bao nhiêu, tín hiệu gửi và nhận với Access point càng “rõ nét”...
2. Chương trình Cain and Abel
Có lẽ người dùng UNIX rất buồn vì một công cụ mạnh và miễn phí như Cain and Abel
lại chỉ chạy trên nền Windows. Một công cụ chuyên bắt gói tin và crack các password
đã mã hóa. Sử dụng các phương thức tấn công khá phổ biến để crack pass, bao
gồm: Dictionary attack, Brute-Force và Cryptanalysis…

HOW TO CRACK WEP KEY OF A WIRELESS ACCESS POINT – NIS.COM.VN

NETWORK INFORMATION SECURITY VIETNAM – NIS.COM.VN

Download tại Softpedia

Một Wifi Access point đã được phát hiện kèm theo MAC add và SSID của nó

Lưu ý:
Trước khi tiến hành bơm vào thông số ARP giả mạo (ARP injections/ARP spoofing),
AirPcap sẽ phải tiến hành bắt được ít nhất một ARP request (để tìm MAC address
th...
NETWORK INFORMATION SECURITY VIETNAM – NIS.COM.VN
Crack Wifi trong 10 phút
Vic các attacker có th xâm nhp vào các mng wifi ca t chc, thông qua vic
crack khóa mã hóa truy cp vào wifi access point. Cho dù các công ngh mã hóa
mng không dây hin nay là rt mnh như Wired Equivalent Privacy (WEP) và Wi-Fi
Protected Access (WPA và WPA-2). Nhưng vi nhng chương trình và thiết b chuyên
dng, attacker có th thc hin thành công ý định ca mình. Dưới đây là mt trong
nhng demo s dng AirPcap (USB 2.0 Wireless Capture Adapter – card bt tín hiu
wifi) và chương trình Cain & Abel, mt công c chuyên dng để bt gói trên mng k
Wired hay wireless, sau đó tiến hành crack password, vi nhiu phương thc khác
nhau. Tt c các setup được tiến hành trên Windows.
Chun b:
1. Card AirPcap Tx
AirPcap là mt trong nhng thit b chuyên dùng để bt và phân tích các tín hiu ca
mng không dây (ca hãng Cace Technologies) theo các chun hin nay WLAN
(802.11b/g). Thông thường Cace cung cp b công c tích hp bao gm card
AirPcap, và tool bt gói tin như
Wireshark (tênmi ca công c Ethereal ni tiếng).
Thông qua card AirPcap (dò và bt tín hiu wifi, sóng radio) Wireshark tiến hành
phân tích các thông tin thu thp được v wifi Protocols và các tín hiu radio.
Trong demo này, không s dng Wireshark, vic thu thp, phân tích và gii mã các
khóa mã hóa, thu được t tín hiu wifi, tiến hành thông qua mt tool khác cũng cc
mnh là: Cain and Abel
Tiến hành cài Airpcap drivers kèm theo CD, sau khi setup driver xong, gn Airpcap
adapter vào USB slot.
Chú ý: Tín hiu thu phát ca Wireless card hoc Airpcap bao gi cũng yếu hơn
Access point. Đặt laptop gn Airpcap, càng gn khu vc Wifi Access point phát sóng
bao nhiêu, tín hiu gi và nhn vi Access point càng “rõ nét”...
2. Chương trình Cain and Abel
Có l người dùng UNIX rt bun vì mt công c mnh và min phí như Cain and Abel
li ch chy trên nn Windows. Mt công c chuyên bt gói tin và crack các password
đã mã hóa. S dng các phương thc tn công khá ph biến để crack pass, bao
gm: Dictionary attack, Brute-Force và Cryptanalysis…
HOW TO CRACK WEP KEY OF A WIRELESS ACCESS POINT – NIS.COM.VN
Crack Wifi trong 10 phút - Trang 2
Crack Wifi trong 10 phút - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Crack Wifi trong 10 phút 9 10 742