Ktl-icon-tai-lieu

Crosstab query

Được đăng lên bởi josephreina04
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 2. Crosstab query
Liệt kê số lượng NV của mỗi năm sinh của mỗi
giới tính.

Crosstab query phải có đủ 3 thành phần Column
heading, Row heading, Value.
Liệt kê số lượng NV của mỗi năm sinh của mỗi
giới tính (hiển thị Nam, Nữ)

Liệt kê số lượng NV của mỗi năm sinh của mỗi
giới tính (hiển thị Nam, Nữ)

Liệt kê số lượng NV của mỗi giới tính (hiển thị
Nam, Nữ) ứng với mỗi năm sinh trong mỗi mã
đơn vị.

Có thể có nhiều Row heading
Liệt kê số lượng NV của mỗi giới tính (hiển thị
Nam, Nữ) ứng với mỗi năm sinh trong mỗi mã đơn
vị. Liệt kê tổng số NV của mỗi năm sinh trong mỗi
đơn vị (tổng số lượng tất cả Nam và Nữ).

Liệt kê số lượng NV của mỗi giới tính (chỉ hiển thị
Nữ) ứng với mỗi năm sinh trong mỗi mã đơn vị.
Liệt kê tổng số NV của mỗi năm sinh trong mỗi
đơn vị.

Liệt kê số lượng NV của mỗi giới tính (hiển thị
nam, Nữ) ứng với mỗi năm sinh trong mỗi mã đơn
vị. Liệt kê tổng số NV của mỗi năm sinh trong mỗi
đơn vị. Chỉ liệt kê các đơn vị khác “XSX”

Lưu ý: Không được ghi điều kiện dưới cột tính
count, sum,max, min, avg,…
Liệt kê số lượng NV của mỗi giới tính (hiển thị
nam, Nữ) ứng với mỗi năm sinh trong mỗi mã đơn
vị. Liệt kê tổng số NV của mỗi năm sinh trong mỗi
đơn vị. Chỉ tính trên NV loại G.

Liệt kê số lượng NV của mỗi giới tính (hiển thị
nam, Nữ) ứng với mỗi năm sinh trong mỗi mã đơn
vị. Liệt kê tổng số NV của mỗi năm sinh trong mỗi
đơn vị. Chỉ liệt kê các đơn vị “KCH”, “THC”. Chỉ
tính trên NV loại G.

Liệt kê số lượng NV của mỗi giới tính (hiển thị
nam, Nữ) ứng với mỗi tên đơn vị. Liệt kê năm sinh
lớn nhất, nhỏ nhất của mỗi đơn vị.

Liệt kê tổng số ngày công của mỗi giới tính
(hiển thị nam, Nữ) ứng với mỗi tên đơn vị. Liệt
kê tổng số ngày công, số lượng NV của mỗi
đơn vị (của tất cả Nam và Nữ). (câu này e làm
mà chưa chắc) (e save với tên là QC11)

Liệt kê tiền công của mỗi tháng ứng với mỗi
nhân viên (hiển thị mã NV và họ tên). Liệt kê
tổng tiền công của tất cả các tháng (tổng tiền

công của mỗi NV). (làm câu này đi a, câu này
quan trọng hơn) làm xong a save thành file tên
mới cũng dc a (hoặc a đặt QC12 cũng dc a)

...
Phần 2. Crosstab query
Liệt kê số lượng NV của mỗi năm sinh của mỗi
giới tính.
Crosstab query phải có đủ 3 thành phần Column
heading, Row heading, Value.
Liệt kê số lượng NV của mỗi năm sinh của mỗi
giới tính (hiển thị Nam, Nữ)
Liệt kê số lượng NV của mỗi năm sinh của mỗi
giới tính (hiển thị Nam, Nữ)
Liệt kê số lượng NV của mỗi giới tính (hiển thị
Nam, Nữ) ứng với mỗi năm sinh trong mỗi mã
đơn vị.
Crosstab query - Trang 2
Crosstab query - Người đăng: josephreina04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Crosstab query 9 10 609