Ktl-icon-tai-lieu

CSS căn bản Bài 1

Được đăng lên bởi anhyeuviolet
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1. Tổng quan CSS
Trước tiên để bắt đầu học CSS tôi xin giới thiệu chức năng của CSS và vì sao phải sử dụng CSS.
1. CSS là gì?
CSS viết tắt của Cascading Style Sheets được hiểu là ngôn ngữ định dạng website, thường dùng để định
dạng các thành phần của 1website như: font chữ, độ rộng, màu nền, vị trí,…
2. Vì sao phải sử dụng CSS?
Như chúng ta đã biết trong các thẻ HTML cũng có các thuộc tính định dạng, tuy nhiên các thuộc tính đó chưa
đủ dùng cho 1website thực tế, đồng thời với các bài toán lớn thì những thuộc tính đó xử lý rất khó. Ví dụ: Định
dạng font chữ thành màu đỏ cho 100 đoạn văn, sửa nền cho 1000 thành phần,… trong trường hợp trên sử
dụng CSS là 1 lựa chọn khôn ngoan nhất.
Đồng thời việc sử dụng chuẩn khi lập trình web sẽ có lợi cho việc SEO( Các bạn tự tìm hiểu thêm)
3. Dùng CSS ra sao?
Có lẽ đây là câu hỏi của tất cả chúng ta khi bắt đầu 1 ngôn ngữ lập trình nào đó.
Trong CSS có 3 cách khai báo và 3 cách định dạng chính
Khai báo:
CSS trong: Được đặt trong cặp thẻ <style></style> và chứa ngay tại file .html cần xử lý( hay trong page
cần định dạng).
CSS nội tuyến: Là cách khai báo ngay tại thẻ html cần định dạng
<p style=“thuộc_tính:giá_trị;”>Đây là đoạn văn sử dụng CSS nội tuyến( Phần in đậm)</p>
CSS ngoài: Là cách khai báo sử dụng 1 file .css ở bên ngoài file .html cần định dạng, trong thực tế chúng
ta hay gặp dạng này vì 1 file .css có thể áp dụng cho nhiều page( nhiều file .html)

Bài 1. Tổng quan CSS
Cách làm: Tạo 1 file abc.css ( với abc đặt tùy ý) bên trong đó bao gồm nội dung định dạng. Tại page( fle
.html) cần khai báo trong cặp thẻ <head></head> đoạn code sau:

<link rel=“stylesheet” type=“text/css” href=“liên_kết_tới_file_css” />
Ví dụ: Chúng ta có 1 file index.html như sau

<html>
<head>
<title>Định dạng website với CSS</title>
<link rel=“stylesheet” type=“text/css” href=“style.css”
</head>
<body>
<p> Nội dung cần định dạng</p>
</body>
</html>

/>

Bây giờ chúng ta tạo 1 file style.css ngang hàng với file index.html có nội dung
p{
color: red;
}
Sau khi làm như trên chúng ta sẽ có đoạn văn chuyển sang màu đó, đó là cách khai báo CSS.
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua 1 phần nền tảng nhưng khá quan trọng.

Bài tập

Bài tập:
Định dạng nội dung bên dưới sang màu xanh( blue) biết thuộc tính định dạng màu là color sử dụng 3
cách: CSS trong, CSS ngoài, CSS nội tuyến.

...
CSS căn bản Bài 1 - Người đăng: anhyeuviolet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CSS căn bản Bài 1 9 10 109