Ktl-icon-tai-lieu

CSS căn bản Bài 4

Được đăng lên bởi anhyeuviolet
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 4. Font trong CSS
1. Font-family
Là thuộc tính định dạng font chữ cho website
Giá trị là tên các font chữ.
Ví dụ: font-family: Arial, Verdana;
Có thể thêm nhiều font để tránh việc máy khách xem website không có font như chúng ta khai báo. Thứ tự ưu
tiên các font là từ trái qua phải.
Ở ví dụ trên nếu máy người xem không có font Arial thì website sẽ được định dạng font Verdana.
Đối với các font có khoảng trắng thì phải đặt trong cặp dấu nháy kép ( “)
Ví dụ: font-family: “Times New Roman”,Arial, Verdana;
2. Font-style
Định kiểu chữ: Normal( bình thường), Italic( in nghiêng), Oblique( in xiên)
3. Font-size
Định kích thước cho chữ, giá trị là các giá trị độ dài, có thể sử dụng các đơn vị: px, em,…
Tham khảo đơn vị trong CSS tại: 
4. Font-variant
Định dạng 1 số kiểu chữ như:
small-caps, normal

Bài 4. Font trong CSS

5. Font-weight
Định dạng kiểu in đậm( bold), in thường( normal) cho 1 thành phần nào đó
Ví dụ:
p{
font-weight: bold
}
•
Font thu gọn:
Là cách viết tắt các thuộc tính về font, giúp cho nội dung code ngắn gọn, dễ tùy chỉnh:
Font: style variant weight size/line-height family
Ví dụ:
font: italic smallcaps normal 13px Arial, “Time New Roman”;
BÀI TẬP: Sử dụng mẫu HTML như bên dưới, sử dụng css để định dạng sao cho kết quả như hình bên
phải. Làm tối thiểu 3 cách

...
Bài 4. Font trong CSS
1. Font-family
- thuộc tính định dạng font chữ cho website
- Giá trị tên các font chữ.
dụ: font-family: Arial, Verdana;
thể thêm nhiều font để tránh việc máy khách xem website không font như chúng ta khai báo. Thứ tự ưu
tiên các font từ trái qua phải.
dụ trên nếu máy người xem không font Arial thì website sẽ được định dạng font Verdana.
Đối với các font khoảng trắng thì phải đặt trong cặp dấu nháy kép ( “)
dụ: font-family: “Times New Roman”,Arial, Verdana;
2. Font-style
- Định kiểu chữ: Normal( bình thường), Italic( in nghiêng), Oblique( in xiên)
3. Font-size
- Định kích thước cho chữ, giá trị các giá trị độ dài, thể sử dụng các đơn vị: px, em,…
- Tham khảo đơn vị trong CSS tại: http://vietsource.net/don-vi-trong-css.html
4. Font-variant
- Định dạng 1 số kiểu chữ như:
small-caps, normal
CSS căn bản Bài 4 - Trang 2
CSS căn bản Bài 4 - Người đăng: anhyeuviolet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CSS căn bản Bài 4 9 10 260