Ktl-icon-tai-lieu

CSS Cơ bản

Được đăng lên bởi duong-huynh1
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simple CSS
Standard Edition

2008

Simple CSS Standard Edition

WallPearl

2008

Simple CSS
Standard Edition

By WallPearl

©2008 WallPearl’sBlog. All Rights Reserved.

Trang 2

Simple CSS Standard Edition

WallPearl

Mục Lục
Nội dung

Trang

Lời mở đầu ................................................................................ 6
Bài 1: Giới thiệu ........................................................................ 8
1.1. CSS là gì? ......................................................................................... 8
1.2. Tại sao CSS? .................................................................................... 8
1.3. Học CSS cần những gì? ................................................................... 9

Bài 2: Một số quy ước về cách viết CSS................................... 10
2.1. Cú pháp CSS .................................................................................... 10
2.2. Đơn vị CSS ...................................................................................... 13
2.3. Vị trí đặt CSS ................................................................................... 14
2.4. Sự ưu tiên ......................................................................................... 18

Bài 3: Màu chữ và màu nền ...................................................... 21
3.1. Thuộc tính background-color........................................................... 21
3.2. Thuộc tính background-image ......................................................... 21
3.3. Thuộc tính background-repeat ......................................................... 22
3.4. Thuộc tính background-attachment ................................................. 23
3.5. Thuộc tính background-position ...................................................... 23

Bài 4: Font chữ .......................................................................... 26
4.1. Thuộc tính font-family ..................................................................... 26
4.2. Thuộc tính font-style ........................................................................ 27

Trang 3

Simple CSS Standard Edition

WallPearl

4.3. Thuộc tính font-variant .................................................................... 27
4.4. Thuộc tính font-weight .................................................................... 28
4.5. Thuộc tính font-size ......................................................................... 28

Bài 5: Text ...................................
2008
Simple CSS
Standard Edition
CSS Cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CSS Cơ bản - Người đăng: duong-huynh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
CSS Cơ bản 9 10 42