Ktl-icon-tai-lieu

CSS

Được đăng lên bởi Vy Nguyenn
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2743 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1 | P a g e
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG  TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Đề tài: 

“Tìm hiểu về CSS3”

      Môn:            

Cơ sở, kĩ thuật và các ứng dụng của XML

                     Giáo viên hướng dẫn:   Nguyễn Văn Hoàng
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Phương
                                       Nguyễn Thị Huê

543745
543242

2 | P a g e

Mục lục:

I.

II.

Giới thiệu:
i.

Những mẫu thiết kế "cực đẹp" bằng CSS3

ii.

Sự hình thành và quá trình phát triển của CSS:

Nội dung:
Các đặc điểm cơ bản của CSS3

i.

Một Số Quy Ước Về Cách Viết CSS
Đơn vị CSS
Vị trí đặt CSS
Background
1. Màu nền
2. Ảnh nền
3. Lặp lại hình ảnh nền
4. Khóa ảnh nền
5. Thuộc tính background rút gọn
5. Font Chữ
1. Thuộc tính Font-Family
2. Thuộc tính Font-style
3. Thuộc tính Font-variant
4. Thuộc tính Font-size
5. Thuộc tính text- transform
6. Text
1. Màu chữ
2. Thuộc tính text-indent
3. Thuộc tính text-align
1.
2.
3.
4.

3 | P a g e
4. Thuộc tính letter-spacing
5. Thuộc tính text decoration
6. Thuộc tính text transform
7. Pseudo-classes For Links
8. Class & ID
1. Nhóm các phần tử Class
2. Nhóm các phần tử ID
9. Span & Div
1. Nhóm phần tử với thẻ <span>
2. Nhóm khối phần tử với thẻ <div>
10. Box model
11. Margin & Padding
1. Thuộc tính Margin
2. Thuộc tính Padding
12. Border
1. Thuộc tính Border-Width
2. Thuộc tính Border-color
3. Thuộc tính Border-style
4. Thuộc tính Border rút gọn
13. Height & Width
1. Thuộc tính Width
2. Thuộc tính max-width
3. Thuộc tính min-width
4. Thuộc tính height
5. Thuộc tính max-height
6. Thuộc tính max-height
14. Float & Clear

Thuộc tính Float
Thuộc tính Clear
15. Position
1. Abosolute position
2. Relative position
16. Layers
17. Web standard
Các điểm ưu việt hơn của CSS3 so với CSS
1. Mô-đun
2. Đường viền
1. Đường viền có góc tròn

ii.

4 | P a g e
2. Gradients
3. Box shadow
4. Border images
3. Hiệu ứng văn bản
1. Text Show
2. Word wrapping
3. Web font
4. Giao diện người dùng
1. Thay đổi kích thước
2. Kích thước Box
3. Out line
5. Tạo multiple columns với CSS3
6. Hình nền
1. Kích thước hình nền
2. Sử dụng nhiều hình nền
7. Fonts
8. Các tính năng khác
III.

Phụ lục – Tài liệu tham khảo:

5 | P a g e

Giới thiệu

I.

I.

Những mẫu thiết kế "cực đẹp" bằng CSS3

1. Đồng hồ CSS3 với jQuery

2. Đồng hồ Analogue

3. Khối lập phương 3D xoay sử dụng các phím mũi tên

6 | P a g e

4. Nhiều khối lập phương 3D

5. Các hình đẹp mắt khác như:

7 | P a g e

8 | P a g e

9 | P a g e

10 | P a g e

11 | P a g e...
1 | P a g e
B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
TR NG Đ I H C NÔNG NGHI P HÀ N IƯỜ
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
BÁO CÁO BÀI T P L N
Đ tài:
“Tìm hi u v CSS3”
Môn:
C s , kĩ thu t và các ng d ng c a XMLơ
Giáo viên h ng d n:ướ Nguy n Văn Hoàng
Sinh viên th c hi n: Nguy n Minh Ph ng ươ 543745
Nguy n Th Huê 543242
CSS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CSS - Người đăng: Vy Nguyenn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
CSS 9 10 802