Ktl-icon-tai-lieu

Cú pháp để gọi hàm trong câu lệnh SQL

Được đăng lên bởi Ngoc Lu Doan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cú pháp để gọi hàm trong câu lệnh SQL như sau:
Hàm AVG(column)
- Hàm AVG trả về giá trị trung bình tính theo cột được chỉ định của các dòng được chọn. Các giá trị NULL
sẽ không được xét đến khi tính giá trị trung bình.
- Ví dụ:Câu lệnh sau sẽ tính số tuổi trung bình của những người có tuổi trên 20:
SELECT AVG(Age) FROM Persons WHERE Age > 20
- Kết quả trả về sẽ là:39.5
Hàm MAX(column)
- Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất trong cột. Các giá trị NULL sẽ không được xét đến.
- Ví dụ:
SELECT MAX(Age) FROM Persons
- Kết quả trả về: 45
Hàm MIN(column)
– Hàm MIN trả về giá trị nhỏ nhất trong cột. Các giá trị NULL sẽ không được xét đến.
- Ví dụ:
SELECT MIN(Age) FROM Persons
- kết quả trả về: 19
Lưu ý: Hàm MIN và MAX cũng có thể áp dụng cho các cột có dữ liệu là chuỗi văn bản. Dữ liệu trong cột
sẽ được so sánh theo thứ tự tăng dần của từ điển.
Hàm SUM(column)
– Hàm SUM trả về tổng giá trị của cột. Các giá trị NULL sẽ không được xét đến.
Ví dụ:Tìm tổng số tuổi của tất cả những người có trong bảng:
SELECT SUM(Age) FROM Persons
- Kết quả trả về: 98
- Ví dụ:Tìm tổng số tuổi của tất cả những người có tuổi lớn hơn 20:
SELECT SUM(Age) FROM Persons WHERE Age > 20
- Kết quả trả về: 79
SELECT function(tên_cột) FROM tên_bảng
- Bảng dữ liệu chúng ta sẽ dùng trong các ví sụ tiếp theo:
SQL có sẵn khá nhiều hàm để thực hiện đếm và tính toán.
Name Age Hansen, Ola 34 vendson, Tove 45 Pettersen, Kari 19
Hàm Count(*) :
Đếm số lượng trong bảng thoả mãn điều kiện.
Ví dụ : select count(*) as ‘ Number of Large Orders ‘ from WidgetOrders where Quantity > 100
2/ Hàm Conversion – Hàm chuyển đổi : Dùng chuyển giá trị từ một kiểu dữ liệu sang kiểu dữ liệu
khác . Nó còn được dùng để định dạng ngày tháng . SQL cung cấp hàm chuyển đổi duy nhất là
CONVERT().

convert (datatype (length) , expression , style)
Ví dụ : select ‘ empid : ‘ +convert (char (4) , employeeid) from employees
3/ Hàm date – Hàm ngày tháng :
Dùng thao tác với các giá trị ngày tháng.
Chữ viết tắt và giá trị :
Hour = hh ( 0 – 23 ) , Minute = Mi ( 0 – 59 ) , Second = Ss ( 0 – 59 ), Millisecond = Ms ( 0 – 999 ) , Day
of year = Dy ( 1 – 366 ) , Day = Dd ( 1 – 31) , Year = yy ( 1753 – 9999 ).
getdate : Ngày hiện tại.
Ví dụ : select getdate()
dateadd ( datepart , number , date ) : Giá trị ngày cộng với một số.
Ví dụ : select dateadd ( mm, 4 , ‘ 01/01/99 ‘ )
Thêm vào trường mm (tháng) với giá trị 4 . Kết quả sẽ là : 05/01/99
datediff (datepart , date 1 ,date 2) : Giá trị chênh lệch giữa hai ngày .
Ví dụ : select datediff ( mm , ‘ 01/01/9...
Cú pháp để gọi hàm trong câu lệnh SQL như sau:
Hàm AVG(column)
- Hàm AVG trả về giá trị trung bình tính theo cột được chỉ định của các dòng được chọn. Các giá trị NULL
sẽ không được xét đến khi tính giá trị trung bình.
- Ví dụ:Câu lệnh sau sẽ tính số tuổi trung bình của những người có tuổi trên 20:
SELECT AVG(Age) FROM Persons WHERE Age > 20
- Kết quả trả về sẽ là:39.5
Hàm MAX(column)
- Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất trong cột. Các giá trị NULL sẽ không được xét đến.
- Ví dụ:
SELECT MAX(Age) FROM Persons
- Kết quả trả về: 45
Hàm MIN(column)
– Hàm MIN trả về giá trị nhỏ nhất trong cột. Các giá trị NULL sẽ không được xét đến.
- Ví dụ:
SELECT MIN(Age) FROM Persons
- kết quả trả về: 19
Lưu ý: Hàm MIN và MAX cũng có thể áp dụng cho các cột có dữ liệu là chuỗi văn bản. Dữ liệu trong cột
sẽ được so sánh theo thứ tự tăng dần của từ điển.
Hàm SUM(column)
– Hàm SUM trả về tổng giá trị của cột. Các giá trị NULL sẽ không được xét đến.
Ví dụ:Tìm tổng số tuổi của tất cả những người có trong bảng:
SELECT SUM(Age) FROM Persons
- Kết quả trả về: 98
- Ví dụ:Tìm tổng số tuổi của tất cả những người có tuổi lớn hơn 20:
SELECT SUM(Age) FROM Persons WHERE Age > 20
- Kết quả trả về: 79
SELECT function(tên_cột) FROM tên_bảng
- Bảng dữ liệu chúng ta sẽ dùng trong các ví sụ tiếp theo:
SQL có sẵn khá nhiều hàm để thực hiện đếm và tính toán.
Name Age Hansen, Ola 34 vendson, Tove 45 Pettersen, Kari 19
Hàm Count(*) :
Đếm số lượng trong bảng thoả mãn điều kiện.
Ví dụ : select count(*) as ‘ Number of Large Orders ‘ from WidgetOrders where Quantity > 100
2/ Hàm Conversion – Hàm chuyển đổi : Dùng chuyển giá trị từ một kiểu dữ liệu sang kiểu dữ liệu
khác . Nó còn được dùng để định dạng ngày tháng . SQL cung cấp hàm chuyển đổi duy nhất là
CONVERT().
Cú pháp để gọi hàm trong câu lệnh SQL - Trang 2
Cú pháp để gọi hàm trong câu lệnh SQL - Người đăng: Ngoc Lu Doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cú pháp để gọi hàm trong câu lệnh SQL 9 10 101