Ktl-icon-tai-lieu

Cú pháp java Cơ bản

Được đăng lên bởi Tấn Vinh
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LOGO
Phát triển UD CSDL 2

Chương 2:

Lập trình cơ bản với
ngôn ngữ JAVA
GVLT:Lê Nguyễn Hoài Nam
Nguyễn Trường Sơn

LOGO
Phát triển UD CSDL 2

Môi trường, cấu trúc
chương trình, kiểu dữ
liệu

Nội dung
•
•
•
•
•
•
•

Môi trường lập trình
Chương trình đầu tiên
Kiểu dữ liệu
Nhập & xuất ở màn hình Console
Các cú pháp rẽ nhánh, lặp
Mảng một chiều
Mảng hai chiều

Môi trường lập trình
• Netbeans IDE 7.2

Môi trường lập trình
• Download:

ads/jdk-7-netbeans-download-432126.html
Platform:
-Windows
-Linux
-Solaris
-Mac OS X

Chương trình đầu tiên
• File  New Project …

Chương trình đầu tiên
• Thiết lập: Project name, location, folder  Finish

Chương trình đầu tiên

Chương trình đầu tiên
• Chương trình xuất ra màn hình console chuỗi "Hello
World"

Chương trình đầu tiên:
• Hàm main
public static void main(String[] args) {
// TODO code application logic here
String s = new String("Hello World");
System.out.println(s);
}
–Một chương trình JAVA phải có 1 hàm main. Hàm main là điểm bắt
đầu của chương trình (Entry Point)

Chương trình đầu tiên
• Cấu hình Entry Point cho chương trình:
– Chọn project  Properties Run  Main Class:

Chương trình đầu tiên
• Ghi chú:
//Ghi chú trên 1 dòng
/*
Ghi chú trên nhiều dòng
*/
/**
* @param args the command line arguments: Ghi chú để sử dụng
tạo ra các tài liệu Java doc
*/

Chương trình đầu tiên
• Biên dịch và thực thi mã nguồn JAVA từ dòng lệnh:
– Hai lệnh cơ bản:

• javac : Biên dịch các tập tin *.java thành tập tin thực thi *.class
• java: Chạy chương trình từ các tập tin sau khi biên dịch
– Sau khi cài JDK, kiểm tra các lệnh java, javac đã sẳn sàng hay chưa?:

Lỗi

Chương trình đầu tiên
• Biên dịch và thực thi mã nguồn JAVA từ dòng lệnh:
– Nếu chưa:
• 1. Tìm đường dẫn thư mục đã cài đặt JDK/bin
Ví dụ: C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_06\bin
• 2. Thay đổi biến môi trường PATH
– Control Panel  System  Advance System Setting  Enviroment
Variables
– Bổ sung đường dẫn của thư mục cài đặt JDK/bin vào biến PATH

• 3. Tắt và mở lại cửa sổ command line và thực thi lại để kiểm tra.

Chương trình đầu tiên

Chương trình đầu tiên
• Khi các lệnh java và javac đã sẳn sàng:

OK

OK

Chương trình đầu tiên
• Giả sử project HelloWorld ở đường dẫn:
C:\Users\TruongSon\Documents\NetBeansProjects\Hello
World

Chương trình đầu tiên
• 1. Biên dịch lớp HelloWorld.java, kết quả biên dịch được bỏ
vào trong thư mục classes
C:\Users\..\HelloWorld>javac -d "classes" "src/helloworld/Hell...
LOGO
Phát trin UD CSDL 2
Chương 2:
Lp trình cơ bn vi
ngôn ng JAVA
GVLT:Lê Nguyn Hoài Nam
Nguyn Trưng Sơn
Cú pháp java Cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cú pháp java Cơ bản - Người đăng: Tấn Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Cú pháp java Cơ bản 9 10 186