Ktl-icon-tai-lieu

D13

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP
Chương 1:
1. Số nhị phân 8 bit 110011002, số này tương ứng với số nguyên thập phân có dấu nào nếu số đang
được biểu diễn trong các cách:
a. Dấu và trị tuyệt đối.
b. Số bù 1.
c. Số bù 2.
2. Đổi các số sau đây:
a. 0110112 ra số thập phân.
b. -200010,-200910, -201110 ra số nhị phân 16 bits.
c. 75.67510 75.12510, 75.87510ra số nhị phân, bát phân, thập lục phân.
3. Biểu diễn số thực (31.75)10 dưới dạng số có dấu chấm động chính xác đơn 32 bit và 64 bít.
4. Biểu diễn số thực X = 9.687510 về dạng số dấu chấm động theo chuẩn IEEE 754 dạng 32 bit và 64
bit
Chương 2:
1. Các thành phần của một hệ máy tính đơn giản
2. Nhiệm vụ của mỗi bus trong hệ thống bus của một hệ máy tính đơn giản? Tại sao trong
thực tế cần có một hệ thống bus vào ra?
3. Mô tả các kiểu thi hành lệnh của một máy tính. Tại sao kiểu thi hành lệnh thanh ghi –
thanh ghi được dùng nhiều hiện tại?
4. Mô tả mỗi kiểu định vị trong các kiểu định vị mà một CPU có thể có. Cho CPU RISC, các kiểu
định vị nào thường được dùng nhất?
5. Sự khác biệt giữa CPU RISC và CPU CISC?
6. Trong CPU Power PC, giả sử mã tác vụ của lệnh ADD là 011010. Viết lệnh mã máy
tương ứng với ADD R1, R19, #-15673
Chương 3:
1. Các thành phần và nhiệm vụ của đường đi dữ liệu?
2. Mô tả đường đi dữ liệu ứng với các lệnh sau:

i. ADD R1,R2,R3
ii. SUB R1, R2, (R3)
iii. ADD R1, R5, #100
iv. JMP R1 (Nhảy đến ô nhớ mà R1 trỏ tới)
v. BRA +5 (Nhảy bỏ 5 lệnh)
3. Thế nào là ngắt quãng? Các giai đoạn thực hiện ngắt quãng của CPU.
4. Vẽ hình để mô tả kỹ thuật ống dẫn. Kỹ thuật ống dẫn làm tăng tốc độ CPU lên bao nhiêu lần (theo
lý thuyết)? Tại sao trên thực tế sự gia tăng này lại ít hơn?
5. Các điều kiện mà một CPU cần phải có để tối ưu hoá kỹ thuật ống dẫn. Giải thích từng điều kiện.
6. Các khó khăn trong kỹ thuật ống dẫn và cách giải quyết khó khăn này.
7. Thế nào là máy tính vectơ? Các kiểu của kiến trúc vectơ?
8. Cho ví dụ về máy tính một dòng lệnh, nhiều dòng số liệu (SIMD)
9. Các máy tính song song nhiều dòng lệnh, nhiều dòng số liệu (MIMD) dùng nhiều bộ xử lý, được
phân thành 2 loại tuỳ theo tổ chức bộ nhớ của chúng là: máy tính đa xử lý có bộ nhớ tập trung chia sẻ
và máy tính đa xử lý có bộ nhớ phân tán. Phân tích ưu - khuyết điểm của hai loại máy tính này.
10. Các loại hệ thống MIMD.
11. Các đặc trưng của kiến trúc IA-64? Định dạng lệnh trong kiến trúc IA-64?

...
BÀI TẬP
Chương 1:

 !"#$%
$&' ()"**+
%,!)-$
.
.
/0*%$+
%
)%
1

12

1

)%3
45345

455

4545

)%*67
89' (:;845<

  = !!>$?@A*$83B@
B9' (:CD2345E = !!>$?F"GHIII45B =83B

Chương 2:
J*KL%>?->*@$
M
N->7L%>O)"-L%>?->*@$MPQ=%"
)"
:#K>?-"
)%P
8RSM*T'6-L%>?>*@Q=%"T' 6-%
U
%$& .E-
=P
B RS M>OT' $)" * T' $ > >?JVW  '  J" JVW
XHJ
* T'
$"Y$& .
!P
5:T*-Z%JVWXHJJVW
JHJP
3 Q)"JVWV"[F) VJ M\>]*7 L%6-^,, 6 _# 6->]
>*
^,,XX2
`15348
Chương 3:
J*K->7L%$Y$ Z6-P
RSM$Y$ Z6-*6-%+
D13 - Trang 2
D13 - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
D13 9 10 286