Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương tin học

Được đăng lên bởi luongminhthu11
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
ĐỀ SỐ 1
Thời gian làm bài: 60 phút

I. Phần trắc nghiệm
1. Tại sao dung lượng bộ nhớ ngoài có thể lớn hơn bộ nhớ trong rất nhiều lần:
a) Vì bộ nhớ ngoài chịu sự điều khiển trực tiếp từ hệ thống vào ra.
b) Vì bộ nhớ ngoài không bị giới hạn bởi không gian địa chỉ của CPU.
c) Vì công nghệ chế tạo bộ nhớ ngoài rẻ hơn bộ nhớ trong.
d) Vì bộ nhớ ngoài chứa được hệ thống file.
2. Chức năng chính của tập các thanh ghi (Registers) là:
a) Điều khiển nhận lệnh
b) Giải mã lệnh và thực thi lệnh
c) Vận chuyển thông tin giữa các thành phần bên trong máy tính
d) Chứa các thông tin phục vụ cho hoạt động của CPU
3. Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên có dấu. Hỏi giá trị số nguyên
nhỏ nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu ?
a) 2n1
b) 2n
c) 2n1  1
d) 2n  1
4. Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên không dấu. Hỏi giá trị số
nguyên lớn nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu ?
a) 2n1
b) 2n
c) 2n1  1
d) 2n  1
5. Cho A, B, C là các số nguyên có dấu 8 bit với A = 58 ; B = -112 ; C = 54. Tính
giá trị biểu thức A + B – C ?
a) 0
b) -116
c) -108
d) 108

6. Cho A, B, C là các số nguyên có dấu 8 bit với A = 10, B = -100, C = 50. Tính giá
trị biểu thức A OR B AND C
a) -40
b) 18
c) 58
d) 26
7. Cho biết kết quả hiện trên màn hình sau khi chạy chương trình dưới đây
Var a, b: integer;
Procedure XuLy(x : integer, var y : integer);
Begin y := x; x := x + 10; End;
BEGIN
a := 100; b := 10;
XuLy(a, b);
b := a + 100;
a := b + 100;
writeln(a,’ ’, b);
readln;
END.

a) 300200
b) 300 200
c) 310 210
d) 310210
8. Cho biết dung lượng bộ nhớ trong tối đa của một CPU tổ chức bộ nhớ theo BYTE
và có 16 bit địa chỉ ?
a) 16KB
b) 16MB
c) 64MB
d) 64KB
9. Cho biết chức năng không phải của bus địa chỉ ?
a) Xác định địa chỉ ô nhớ cần truy cập thuộc bộ nhớ trong.
b) Xác định địa chỉ file cần truy cập trên ổ đĩa cứng.
c) Xác định địa chỉ lệnh cần nạp vào CPU.
d) Xác định địa chỉ cổng vào ra cần trao đổi dữ liệu.
10. Một số nhị phân 32 bit nếu biểu diễn trong hệ cơ số 8 sẽ có tối đa bao nhiêu chữ
số ?
a) 8
b) 10

c) 11
d) 16

II. Phần lập trình
1. Xây dựng chương trình con dạng hàm theo mẫu khai báo sau
Function DemKyTu(s : String, c : char) : Integer;
Biết rằng hàm DemKyTu trả về số lần xuất hiện ký tự c trong xâu s. Sử dụng
hàm đã xây dựng để lập trình chương trình sau:
Nhập liên tiếp từ bàn phím một số xâu ký tự. Quá trình nhập kết thúc khi người
dùng nhập vào xâu rỗng. Sau đó đưa ra màn hình các thông tin sau đây
a- Tổng số ký tự trong các xâu đã nhập...
ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
ĐỀ SỐ 1
Thời gian làm bài: 60 phút
I. Phần trắc nghiệm
1. Tại sao dung lượng bộ nhớ ngoài có thể lớn hơn bộ nhớ trong rất nhiều lần:
a) Vì bộ nhớ ngoài chịu sự điều khiển trực tiếp từ hệ thống vào ra.
b) Vì bộ nhớ ngoài không bị giới hạn bởi không gian địa chỉ của CPU.
c) Vì công nghệ chế tạo bộ nhớ ngoài rẻ hơn bộ nhớ trong.
d) Vì bộ nhớ ngoài chứa được hệ thống file.
2. Chức năng chính của tập các thanh ghi (Registers) là:
a) Điều khiển nhận lệnh
b) Giải mã lệnh và thực thi lệnh
c) Vận chuyển thông tin giữa các thành phần bên trong máy tính
d) Chứa các thông tin phục vụ cho hoạt động của CPU
3. Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên có dấu. Hỏi giá trị số nguyên
nhỏ nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu ?
a)
1
2
n
b)
2
n
c)
1
2 1
n
d)
2 1
n
4. Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên không dấu. Hỏi giá trị số
nguyên lớn nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu ?
a)
1
2
n
b)
2
n
c)
1
2 1
n
d)
2 1
n
5. Cho A, B, C là các số nguyên có dấu 8 bit với A = 58 ; B = -112 ; C = 54. Tính
giá trị biểu thức A + B – C ?
a) 0
b) -116
c) -108
d) 108
Đại cương tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương tin học - Người đăng: luongminhthu11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đại cương tin học 9 10 465