Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1010 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nội dung chương
Chương 1
Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu



• 1.1 Các hệ thống xử lý tệp
truyền thống.
• 1.2 Các hệ CSDL: các khái
niệm cơ bản, các tính năng
của một hệ quản trị CSDL và
những người dùng của một
hệ CSDL.
• 1.3 Sự phân loại các hệ
CSDL.

1

1.1 Các hệ thống xử lý tệp
truyền thống

2

Các hệ thống xử lý tệp truyền thống
• Mỗi chương trình ứng dụng được
viết bởi một nhà tin học (kỹ sư
lập trình) sử dụng một ngôn ngữ
lập trình nào đó.
• Mỗi chương trình ứng dụng định
nghĩa và quản lý các tệp dữ liệu
của riêng nó.
 Trước khi xuất hiện các phần
mềm hệ quản trị CSDL, trong quá
khứ, các hệ thống trên cơ sở tệp
đã được tạo lập để xử lý một số
lượng lớn dữ liệu.

• Bước khởi đầu của quá trình
tin học hóa doanh nghiệp.
• Tập trung vào nhu cầu xử lý dữ liệu
của các phòng riêng lẻ trong tổ chức
mà không xem xét tổng thể tổ chức
này.
• Viết một chương trình mới
đối với mỗi ứng dụng đơn lẻ,
không có kế hoạch, không có
mô hình hướng đến sự
tăng trưởng.
3

4

1

Nội dung chương

Hạn chế của các hệ thống xử lý tệp
truyền thống
• Dư thừa và không đảm bảo nhất
quán dữ liệu
• Khó khăn trong truy nhập dữ liệu
• Cô lập và hạn chế chia sẻ dữ liệu
• Các vấn đề về an toàn và toàn vẹn
• Các vấn đề về độ tin cậy
• Sự phụ thuộc dữ liệu của các chương
trình ứng dụng



• 1.1 Các hệ thống xử lý tệp
truyền thống và những hạn
chế của nó.
• 1.2 Các hệ CSDL: các khái
niệm cơ bản, các tính năng
của một hệ quản trị CSDL và
những người dùng của một
hệ CSDL.
• 1.3 Sự phân loại các hệ
CSDL.

5

6

Ví dụ về quản lý đào tạo

1.2 Các hệ cơ sở dữ liệu

• Thông tin cần quan tâm
• Cơ sở dữ liệu (CSDL)
(tiếng Anh:DataBase-DB) là gì ?
• Hệ quản trị CSDL (DataBase
Management System-DBMS) là gì ?
• Hệ CSDL (Database Systems) ?

– Khóa học, lớp học, sinh viên, giáo viên,
môn học,…
– Thông tin về sinh viên: thông tin cá
nhân, thông tin học tập,…
– Thông tin về môn học: khối lượng, giáo
viên, lịch học,…

• Cần lưu trữ những thông tin đa dạng
Cơ sở dữ liệu
7

8

2

“Hình dung” về thiết kế và tạo lập
một CSDL

Ví dụ: khai thác thông tin
• Sinh viên
– Các môn học của Khoa Công nghệ thông
tin ?
– Điểm thi môn “Hệ cơ sở dữ liệu” ?

• Yêu cầu
– Lưu trữ thông tin cần thiết một cách chính xác
– Truy xuất thông tin hiệu quả

• Thực hiện

• Giáo viên

– Xác định yêu cầu nghiệp vụ
– Xác định thông tin cần lưu trữ
– Xác định cách thức lưu trữ

– Danh sách sinh viên lớp Tin2-K49 ?
– Thời khóa biểu của lớp Tin2-K49 ?

• Giáo vụ

• Cần công cụ trợ giúp thiết kế và tạo lập
một CSDL

– Danh sách sinh v...
1
1
Chương 1
Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu
2
Nội dung chương
1.1 Các hệ thống xử lý tệp
truyền thống.
1.2 Các hệ CSDL: các khái
niệm cơ bản, các tính năng
của một hệ quản trị CSDL và
những người dùng của một
hệ CSDL.
1.3 Sự phân loại các hệ
CSDL.
3
1.1 Các hệ thống xử lý tệp
truyền thống
Bước khởi đầu của quá trình
tin học hóa doanh nghiệp.
Tập trung vào nhu cầu xử lý dữ liệu
của các phòng riêng lẻ trong tổ chức
mà không xem xét tổng thể tổ chức
này.
Viết một chương trình mới
đối với mỗi ứng dụng đơn lẻ,
không có kế hoạch, không có
mô hình hướng đến sự
tăng trưởng.
4
Mỗi chương trình ứng dụng được
viết bởi một nhà tin học (kỹ
lập trình) sử dụng một ngôn ngữ
lập trình nào đó.
Mỗi chương trình ứng dụng định
nghĩa quản các tệp dữ liệu
của riêng nó.
Trước khi xuất hiện các phần
mềm hệ quản trị CSDL, trong quá
khứ, các hệ thống trên sở tệp
đã được tạo lập để xử một số
lượng lớn dữ liệu.
Các hệ thống xử lý tệp truyền thống
Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu 9 10 999