Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2014 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

1

Nội dung chương



• 1.1 Các hệ thống xử lý tệp
truyền thống.
• 1.2 Các hệ CSDL: các khái
niệm cơ bản, các tính năng
của một hệ quản trị CSDL và
những người dùng của một
hệ CSDL.
• 1.3 Sự phân loại các hệ
CSDL.
2

1.1 Các hệ thống xử lý tệp
truyền thống
• Bước khởi đầu của quá trình
tin học hóa doanh nghiệp.
• Tập trung vào nhu cầu xử lý dữ liệu
của các phòng riêng lẻ trong tổ chức mà
không xem xét tổng thể tổ chức này.
• Viết một chương trình mới
đối với mỗi ứng dụng đơn lẻ,
không có kế hoạch, không có
mô hình hướng đến sự
tăng trưởng.
3

Các hệ thống xử lý tệp truyền thống
• Mỗi chương trình ứng dụng được
viết bởi một nhà tin học (kỹ sư lập
trình) sử dụng một ngôn ngữ lập
trình nào đó.
• Mỗi chương trình ứng dụng định
nghĩa và quản lý các tệp dữ liệu
của riêng nó.
 Trước khi xuất hiện các phần
mềm hệ quản trị CSDL, trong quá
khứ, các hệ thống trên cơ sở tệp
đã được tạo lập để xử lý một số
lượng lớn dữ liệu.
4

Hạn chế của các hệ thống xử lý tệp
truyền thống
• Dư thừa và không đảm bảo nhất
quán dữ liệu
• Khó khăn trong truy nhập dữ liệu
• Cô lập và hạn chế chia sẻ dữ liệu
• Các vấn đề về an toàn và toàn vẹn
• Các vấn đề về độ tin cậy
• Sự phụ thuộc dữ liệu của các chương
trình ứng dụng
5

Nội dung chương



• 1.1 Các hệ thống xử lý tệp
truyền thống và những hạn
chế của nó.
• 1.2 Các hệ CSDL: các khái
niệm cơ bản, các tính năng
của một hệ quản trị CSDL và
những người dùng của một
hệ CSDL.
• 1.3 Sự phân loại các hệ
CSDL.
6

1.2 Các hệ cơ sở dữ liệu
• Cơ sở dữ liệu (CSDL)
(tiếng Anh:DataBase-DB) là gì ?
• Hệ quản trị CSDL (DataBase
Management System-DBMS) là gì ?
• Hệ CSDL (Database Systems) ?

7

Ví dụ về quản lý đào tạo
• Thông tin cần quan tâm
– Khóa học, lớp học, sinh viên, giáo viên,
môn học,…
– Thông tin về sinh viên: thông tin cá
nhân, thông tin học tập,…
– Thông tin về môn học: khối lượng, giáo
viên, lịch học,…

• Cần lưu trữ những thông tin đa dạng
Cơ sở dữ liệu
8

Ví dụ: khai thác thông tin
• Sinh viên
– Các môn học của Khoa Công nghệ thông
tin ?
– Điểm thi môn “Hệ cơ sở dữ liệu” ?

• Giáo viên
– Danh sách sinh viên lớp Tin2-K49 ?
– Thời khóa biểu của lớp Tin2-K49 ?

• Giáo vụ
– Danh sách sinh viên K47 tốt
nghiệp loại giỏi ?...
Chương trình ứng dụng

9

“Hình dung” về xây dựng một CSDL
• Yêu cầu
– Lưu trữ thông tin cần thiết một cách chính xác
– Truy xuất thông tin hiệu quả

• Thực hiện
– Xác định yêu cầu nghiệp vụ
– Xác định thông tin cần lưu trữ
– Xác định cách thức lưu trữ

• Cần công cụ...
1
Ch ng 1ươ
Ch ng 1ươ
i c ng v các h c s d li uĐạ ươ ơ
i c ng v các h c s d li uĐạ ươ ơ
Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu 9 10 921