Ktl-icon-tai-lieu

Đai số gia tử

Được đăng lên bởi Phạm Chuẩn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 74A, Số 5, (2012), 39-52

LUẬT KẾT HỢP MỜ DỰA TRÊN NGỮ NGHĨA ĐẠI SỐ GIA TỬ *1
Nguyễn Công Hào1, Nguyễn Công Đoàn2
1
2

Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Huế

Phòng Công nghệ thông tin, Huyện ủy Gò Dầu, Tây Ninh

Tóm tắt. Luật kết hợp mờ đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu theo nhiều cách tiếp
cận khác nhau và đã có nhiều kết quả công bố. Tuy nhiên, đối với việc khai phá dữ liệu mờ
với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau để tìm ra luật kết hợp mờ nào đó phù hợp là vấn đề khó và
phức tạp. Vì vậy, trong bài báo này, với nhiều ưu điểm của đại số gia tử, chúng tôi trình bày
một phương pháp mới để xử lý luật kết hợp mờ sử dụng đại số gia tử đơn giản và trực quan
hơn.

1. Đặt vấn đề
Một trong những chức năng được đề cập rất nhiều trong khai phá dữ liệu là khai
phá sự kết hợp giữa các mẫu trong dữ liệu hay còn gọi là luật kết hợp. Trong thời kỳ đầu
luật kết hợp chỉ đơn giản là khai phá sự hiện diện của một mẫu A thì dẫn đến sự xuất
hiện mẫu B. Sau đó, luật kết hợp được phát triển để khai phá quan hệ có thuộc tính số
lượng giữa các mẫu và được gọi là luật kết hợp số lượng. Một số khái niệm được bổ
sung vào dữ liệu để khai phá luật kết hợp ở mức tổng quát, ...
Khai phá luật kết hợp là một trong những phương pháp khai phá tri thức từ
CSDL và đã nhận được nhiều sự quan tâm trong giới khoa học máy tính và công nghệ
tri thức. Thuật toán đầu tiên và nổi tiếng là Apriori do tác giả Agrawal cùng các cộng sự
đề xuất, ban đầu nó được ứng dụng vào việc khai phá luật kết hợp trong lĩnh vực thương
mại. Luật kết hợp không chỉ dừng lại những ứng dụng trong thương mại mà đã có
những ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác như trong y khoa, quản lý, thương mại
và công nghiệp… Một minh họa trong CSDL của ngành y tế có một luật “Nếu có thai
thì người đó là Phụ nữ” luật này đúng với độ tin cậy 100%, nhưng cũng chính vì vậy mà
đây không phải là điều mới mẻ cần phải khai phá. Các luật mới đúng 100% rất hiếm khi
xảy ra trong quá trình hoạt động và nhập liệu, mà thường là đã được phân tích rất kỹ khi
xây dựng. Luật kết hợp cũng là luật suy diễn “Nếu … thì …” nhưng sẽ có thêm từ tố
thông thường hoặc gần như hoặc phần lớn hoặc số phần trăm nào đó.
Việc xử lý dữ liệu mờ để khai phá dữ liệu trong các luật kết hợp mờ chủ yếu dựa

*Nghiên cứu được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ phát triển KHCN Quốc gia

39

Luật kết hợp mờ dựa trên ngữ nghĩa đại số gia tử

40

trên lý thuyết. Tuy nhiên, theo cách sử dụng tập mờ có nhiều hạn chế do việc xây dựng
các hàm thuộc và...
TP CHÍ KHOA HC, Đại hc Huế, Tp 74A, S 5, (2012), 39-52
39
LUẬT KẾT HỢP MỜ DỰA TRÊN NGNGHĨA ĐẠI SỐ GIA TỬ
*1
Nguyn Công Hào
1
, Nguyễn Công Đoàn
2
1
Trung tâm Công ngh thông tin, Đại hc Huế
2
Phòng Công ngh thông tin, Huyn y Du, Tây Ninh
Tóm tt. Lut kết hp m đã được nhiu tác gi quan tâm nghiên cu theo nhiu cách tiếp
cận khác nhau đã có nhiu kết qung b. Tuy nhiên, đối vi vic khai phá d liu m
vi nhiu kiu d liệu khác nhau để tìm ra lut kết hp m nào đó phù hợp là vấn đề khó và
phc tp. Vì vy, trong bài báo này, vi nhiều ưu điểm của đi s gia t, chúng tôi trình bày
một phương pháp mới để x lut kết hp m s dng đại s gia t đơn giản và trc quan
hơn.
1. Đặt vấn đề
Mt trong nhng chức năng được đề cp rt nhiu trong khai pd liu là khai
phá s kết hp gia các mu trong d liu hay còn gi lut kết hp. Trong thi k đu
lut kết hp ch đơn gin khai phá s hin din ca mt mu A thì dẫn đến s xut
hin mu B. Sau đó, lut kết hợp được phát triển đ khai pquan h thuc tính s
lượng gia các mẫu được gi lut kết hp s lượng. Mt s khái niệm được b
sung vào d liệu để khai phá lut kết hp mc tng quát, ...
Khai p lut kết hp mt trong những phương pháp khai phá tri thc t
CSDL đã nhận được nhiu s quan tâm trong gii khoa hc máy tính ng ngh
tri thc. Thuật toán đầu tiên ni tiếng là Apriori do tác gi Agrawal cùng các cng s
đề xuất, ban đầu nó được ng dng vào vic khai phá lut kết hp trong lĩnh vực thương
mi. Lut kết hp không ch dng li nhng ng dng trong thương mại đã
nhng ng dng rng rãi trong các lĩnh vực khác như trong y khoa, quản lý, thương mi
ng nghip… Mt minh ha trong CSDL ca ngành y tế có mt lut Nếu thai
thì người đó là Ph n” luật này đúng với độ tin cy 100%, nhưng cũng chính vì vy mà
đây không phải điu mi m cn phi khai phá. Các lut mới đúng 100% rất hiếm khi
xy ra trong quá trình hoạt động và nhp liệu, mà thường là đã được phân tích rt k khi
xây dng. Lut kết hp cũng là lut suy din Nếu thì …” nhưng s thêm t t
thông thường hoc gần như hoc phn ln hoc s phần trăm nào đó.
Vic x lý d liu m đ khai phá d liu trong các lut kết hp m ch yếu da
*Nghiên cứu được tài tr bi Qu h tr phát trin KHCN Quc gia
Đai số gia tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đai số gia tử - Người đăng: Phạm Chuẩn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đai số gia tử 9 10 62