Ktl-icon-tai-lieu

Đại số tuyến tính trong MATLAB

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 14220 lần   |   Lượt tải: 79 lần
File này có 3 phần.
Phần 1. Các câu lệnh đơn giản của matlab trong đại số tuyến tính.
Phần 2. Các đề tài đại số tuyến tính cho sinh viên.
Phần 3. Các chương trình tham khảo.
Phần 1.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Hàm matlab
A=[1 2 3;2 3 4]
B=[3;2;5]
A*B
2*A+B
A^n
chol(A)
det(A)
diag(v)
eig(A)
[v,d]=eig(A)
eye(n)
hadamard(n)
Hilb
inv(A)
isempty(A)
length(v)
Linspace
max(X)
min(X)
norm
null
ones(n)
pascal(n)
rank(A)
reshape(A)
size(A)
tril(A)
triu(A)
vander(v)
zeros(n)
gs(A)
[Q,R]=qr(A)
[L,U]=lu(A)
roots
polyvalm
polyval
polyfit
A\b

Mô tả
tạo ma trận cở 2,3
tạo ma trận cột cở 3 hàng, 1cột.
Tính tích AB
Tính 2A + B, ví dụ A=[2 3 1;2 1 0], B=[1 -2 1;2 1 5]
Tính A^n với A là ma trận vuông
Phân tích ma trận A thành tích 2 ma trận theo phương pháp choleski
Tính định thức ma trận vuông A
Tạo ma trận chéo với các p/tử trên đường chéo là các pt của vécto v
xuất ra trị riêng của ma trận A
xuất ra trị riêng và vécto riêng của ma trận A, chéo hóa ma trận
tạo ma trận đơn vị cấp n cho trước.
Tạo ma trận Hadamard cấp n.
Ma trận Hilbert
ma trận nghịch đảo của ma trận A
Kiểm tra A có đúng là ma trận 0 không.
Tính độ dài của vector
Tạo 1 vector cách đều nhau
Trả về giá trị lớn nhất trong vector X
Trả về giá trị nhỏ nhất trong vector X
Ma trận trực chuẩn của các vector riêng
Khoảng trống
Tạo ma trận cấp n có tất cả các ptử đều bằng 1
Tạo ma trận pascal cấp n.
Tìm hạng ma trận A
Thay đổi kích cỡ ma trận
Kích cỡ ma trận A
Trích ra ma trận tam giác dưới từ ma trận A
Trích ra ma trận tam giác trên từ ma trận A
Tạo ma trận Vandermonde dựa trên vécto v
Tạo ma trận 0 cấp n
Trực giao hóa Gram-Schmidt ma trận(A)
Phân tích ma trận (A) thành tích 2 ma trận Q và R
Phân tích ma trận(A) thành tích 2 ma trận L và U
Tìm nghiệm của đa thức
tính trị đa thức mà các biến là ma trận
Tính giá trị của đa thức
Xấp xỉ bằng đa thức
Giải hệ phương trình Ax = b

Một số comments.
1/ MATLAB cho phép ta nhập số liệu từ dòng l ệnh. Khi nhập ma trận từ bàn phím ta ph ải tuân theo các
quy định sau :
• ngăn cách các phần tử của ma trận bằng dấu “,” hay dấu trống
• dùng dấu “;” để kết thúc một hàng

• bao các phần tử của ma trận bằng cặp dấu ngoặc vuông [ ]
Ví dụ : >> A = [ 1 2 3 ]
kết quả là A =
123
>> A = [1;2;3]
kết quả là A =
1
2
3

2/ Toán tử ‘ dùng để chuyển vị một ma tr ận thực và chuyển v ị liên h ợp m ột ma tr ận
phức. Nếu chỉ muốn chuyển vị ma trận phức, ta dùng thêm toán tử “.” nghĩa là ph ải
viết “.’”. Ví dụ:
C = [1 + 2...
File này có 3 ph n.
Ph n 1. Các câu l nh đ n gi n c a matlab trong đ i s tuy n tính. ơ ế
Ph n 2. Các đ tài đ i s tuy n tính cho sinh viên. ế
Ph n 3. Các ch ng trình tham kh o. ươ
Ph n 1.
STT
Hàm matlab Mô tả
1
A=[1 2 3;2 3 4] tạo ma trận cở 2,3
2
B=[3;2;5] tạo ma trận cột cở 3 hàng, 1cột.
3
A*B Tính tích AB
4
2*A+B Tính 2A + B, ví dụ A=[2 3 1;2 1 0], B=[1 -2 1;2 1 5]
5
A^n Tính A^n với A là ma trận vuông
6
chol(A) Phân tích ma trận A thành tích 2 ma trận theo phương pháp choleski
7
det(A) Tính định thức ma trận vuông A
8
diag(v) Tạo ma trận chéo với các p/tử trên đường chéo là các pt của vécto v
9
eig(A) xuất ra trị riêng của ma trận A
10
[v,d]=eig(A) xuất ra trị riêng và vécto riêng của ma trận A, chéo hóa ma trận
11
eye(n) tạo ma trận đơn vị cấp n cho trước.
12
hadamard(n) Tạo ma trận Hadamard cấp n.
13
Hilb Ma trận Hilbert
14
inv(A) ma trận nghịch đảo của ma trận A
15
isempty(A) Kiểm tra A có đúng là ma trận 0 không.
16
length(v) Tính độ dài của vector
17
Linspace Tạo 1 vector cách đều nhau
18
max(X) Trả về giá trị lớn nhất trong vector X
19
min(X) Trả về giá trị nhỏ nhất trong vector X
20
norm Ma trận trực chuẩn của các vector riêng
21
null Khoảng trống
22
ones(n) Tạo ma trận cấp n có tất cả các ptử đều bằng 1
23
pascal(n) Tạo ma trận pascal cấp n.
24
rank(A) Tìm hạng ma trận A
25
reshape(A) Thay đổi kích cỡ ma trận
26
size(A) Kích cỡ ma trận A
27
tril(A) Trích ra ma trận tam giác dưới từ ma trận A
28
triu(A) Trích ra ma trận tam giác trên từ ma trận A
29
vander(v) Tạo ma trận Vandermonde dựa trên vécto v
30
zeros(n) Tạo ma trận 0 cấp n
31
gs(A) Trực giao hóa Gram-Schmidt ma trận(A)
32
[Q,R]=qr(A) Phân tích ma trận (A) thành tích 2 ma trận Q và R
33
[L,U]=lu(A) Phân tích ma trận(A) thành tích 2 ma trận L và U
34
roots Tìm nghiệm của đa thức
35
polyvalm tính tr a th c mà các bi n là ma tr n đ ế
36
polyval Tính giá tr c a a th c đ
37
polyfit Xấp xỉ bằng đa thức
38
A\b Giải hệ phương trình Ax = b
M t s comments.
1/ MATLAB cho phép ta nh p s li u t dòng l nh. Khi nh p ma tr n t bàn phím ta ph i tuân theo các
quy đ nh sau :
• ngăn cách các ph n t c a ma tr n b ng d u “,” hay d u tr ng
• dùng d u “;” đ k t thúc m t hàng ế
Đại số tuyến tính trong MATLAB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại số tuyến tính trong MATLAB - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đại số tuyến tính trong MATLAB 9 10 362