Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi meojessica13
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ HỌC PHÍ
Một trường đại học có nhu cầu tin học hóa khâu quản lý việc đăng ký môn
học và học phí của sinh viên. Một sinh viên sau khi hoàn thành thủ tục nhập học
phải cho biết họ và tên, ngày sinh, giới tính, quê quán gồm tên huyện và tên tỉnh.
Nếu sinh viên thuộc đối tượng (con liệt sỹ, con thương binh, con gia đình có
công với nước, có hộ khẩu tại vùng sâu, vùng xa, …) thì phải có xác nhận của
địa phương. Mỗi đối tượng có một tỷ lệ tương ứng về việc giảm học phí. Để
thuận tiện trong việc quản lý người ta gán cho mỗi sinh viên một mã số gọi là mã
số sinh viên, mã số này là duy nhất, không thay đổi trong suốt quá trình sinh viên
học tại trường. Căn cứ ngành học mà sinh viên thi đậu vào mà sinh viên đó sẽ
thuộc sự quản lý của một khoa nào đó: nghĩa là mỗi sinh viên thuộc một ngành,
và một khoa có thể gồm nhiều ngành học khác nhau; dĩ nhiên không tồn tại một
ngành thuộc sự quản lý của hai khoa khác nhau.
Vào đầu học kỳ mới sinh viên đến phòng Giáo vụ đăng ký các môn học.
Việc đăng ký môn học được thể hiện qua một phiếu đăng ký. Trên phiếu đăng ký
thông tin về sinh viên (mã số, họ và tên), ngày đăng ký, học kỳ và niên khóa
đăng ký. Một phiếu đăng ký có thể có nhiều môn học (mã môn, tên môn và số
đơn vị học trình tương ứng của môn đó). Tất nhiên là các môn học đó sẽ được
dạy trong học kỳ cho sinh viên đăng ký mà phòng Giáo vụ đã có kế hoạch trong
thời khóa biểu đã thông báo cho sinh viên biết trước khi đăng ký.
Mỗi môn học ngoài việc định danh bằng tên còn kèm theo số tín chỉ học
trình và được gán cho một mã số môn học. Số tín chỉ của mỗi môn học tùy thuộc
vào thời gian giảng dạy (thường 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập hay 30 tiết thực
hành tương đương 1 tín chỉ). Để đơn giản người ta phân thành hai loại môn:
môn lý thuyết (hoặc bài tập) và môn thực hành. Nếu đăng ký môn lý thuyết sinh
viên sẽ phải trả 27000 đồng/ tín chỉ, còn với môn thực hành là 37000 đồng/tín
chỉ. Có một số môn, muốn đăng ký học, sinh viên phải học và đạt trên điểm trung
bình một số môn trước để làm cơ sở cho việc học môn đó (gọi là các môn tiên
quyết của môn học đó). Mỗi ngành học bao gồm một hệ thống nhiều môn mà
sinh viên thuộc ngành đó phải theo học nằm trong nội dung chương trình giảng
dạy của ngành đó; có thể có nhiều môn thuộc chương trình giảng dạy của nhiều
ngành học khác nhau. Mỗi học kỳ, căn cứ vào việc đăng ký các môn học và đối
tượng của từng sinh viên mà người ta xác định được số tiền học phí mà mỗi sinh
viên sẽ phải đóng.
Sau khi đăng ký xong các môn học, s...
1. ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ HỌC PHÍ
Một trường đại học nhu cầu tin học hóa khâu quản việc đăng môn
học và học phí của sinh viên. Một sinh viên sau khi hoàn thành thủ tục nhập học
phải cho biết họ và tên, ngày sinh, giới tính, quê quán gồm tên huyện và tên tỉnh.
Nếu sinh viên thuộc đối tượng (con liệt sỹ, con thương binh, con gia đình
công với nước, hộ khẩu tại vùng sâu, vùng xa, …) thì phải xác nhận của
địa phương. Mỗi đối tượng một tỷ lệ tương ứng về việc giảm học phí. Để
thuận tiện trong việc quản lý người ta gán cho mi sinh viên một số gọi là
số sinh viên, mã số này là duy nhất, không thay đổi trong suốt quá trình sinh viên
học tại trường. Căn cứ ngành học mà sinh viên thi đậu o mà sinh viên đó sẽ
thuộc sự quản của một khoa nào đó: nghĩa mỗi sinh viên thuộc một ngành,
một khoa th gồm nhiều ngành học khác nhau;nhiên không tồn tại một
ngành thuộc sự quản lý của hai khoa khác nhau.
Vào đầu học kỳ mới sinh viên đến phòng Giáo vụ đăng các môn học.
Việc đăng ký n học được thể hiện qua một phiếu đăng ký. Trên phiếu đăng
thông tin về sinh viên (mã số, họ tên), ngày đăng ký, học kỳ niên khóa
đăng ký. Một phiếu đăng thể nhiều môn học (mã môn, tên môn số
đơn vị học trình tương ứng của môn đó). Tất nhiên các môn học đó sẽ được
dạy trong học kỳ cho sinh viên đăng mà phòng Giáo vụ đã có kế hoạch trong
thời khóa biểu đã thông báo cho sinh viên biết trước khi đăng ký.
Mỗi môn học ngoài việc định danh bằng tên còn kèm theo số tín chỉ học
trình và được gán cho một số môn học. Số tín chỉ của mỗi môn học tùy thuộc
vào thời gian giảng dạy (thường 15 tiết thuyết hoặc bài tập hay 30 tiết thực
hành tương đương 1 n chỉ). Để đơn gin người ta phân thành hai loại môn:
môn thuyết (hoặc bài tập) n thực hành. Nếu đăng môn thuyết sinh
viên sẽ phải trả 27000 đồng/ tín chỉ, còn với môn thực hành 37000 đồng/tín
chỉ. Có một số môn, muốn đăng ký học, sinh viên phải học và đạt trên điểm trung
bình một số môn trước đ m sở cho việc học n đó (gọi các môn tiên
quyết của môn học đó). Mỗi ngành học bao gồm một hệ thống nhiều môn mà
sinh viên thuộc ngành đó phải theo học nằm trong nội dung chương trình giảng
dạy của ngành đó;thể có nhiều môn thuộc chương trình giảng dạy của nhiều
ngành học khác nhau. Mỗi học kỳ, căn cứ o việc đăng các môn học đối
tượng của từng sinh viên mà người ta xác định được số tiền học phí mà mỗi sinh
viên sẽ phải đóng.
Sau khi đăng xong các môn học, sinh viên phải đến Phòng Tài vụ của
trường để đóng học phí. Mỗi lần khi một sinh viên đến nộp học phí, mt phiếu
thu được lập, trên đó ghi nhận số sinh viên, ngày lập, số tiền sinh viên
đóng và được đánh số thứ tự để tiện việc theoi. Mỗi phiếu thu chỉ thu tiền học
phí của một sinh viên tại một học kỳ. Một phiếu thu được in thành hai liên, một
liên gửi cho sinh viên nmột biên lai, liên n lại để lưu. Nhân viên của Phòng
Tài vụ lập phiếu phải nhận tiền học phí của sinh viên để cuối buổi nộp cho thủ
quỹ. Mỗi học kỳ, nhà trường khống chế thời điểm cuối cùng (một ngày o đó)
mà sinh viên phải hoàn thành thủ tục trên, nếu quá hạn đó phòng Tài vụ khóa sổ
không thu nữa, như vậy những sinh viên không đóng, không kịp đóng hoặc
đóng không đủ học phí sẽ không được tham dự kỳ thi cuối học kỳ đó. Mỗi học
Danh sách bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: meojessica13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Danh sách bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống thông tin 9 10 408