Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề thi Automata và ngôn ngữ hình thức

Được đăng lên bởi Binh Pham
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1178 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đáp án đề thi Automata và ngôn ngữ hình thức
Câu 1:
a. Định nghĩa văn phạm chính quy và cho ví dụ?
* Định nghĩa:
Văn phạm chính quy (hay còn gọi là văn phạm loại 3 theo phân loại Chomsky) là văn phạm có
cấu trúc G gồm 4 thành phần G = (N, T, S, P), trong đó:
+ N: là tập các biến. Ví dụ: A, B, C,...
+ T: là tập ký hiệu kết thúc (T

N=

+ S: là ký hiệu bắt đầu (start; S

N).

). Ví dụ: a, b, c,...

+ P là tập luật sinh. Mỗi luật sinh trong P đều có dạng tuyến tính trái: A --> wB | w hoặc có
dạng tuyến tính phải A --> Bw | w với w là xâu ký tự thuộc T.
Ví dụ:
Văn phạm G = (N, T, S, P)
N = {S, A},
T = {a, b}
S = {S}
P: S --> aS| aA|a
A -> aA| a| b
b. Cho văn phạm G = (N, T, S, P)
P: S −−> aSa | aa
Cho biết ngôn ngữ của văn phạm trên? Văn phạm trên là văn phạm gì? Tại sao?
* Ngôn ngữ của văn phạm
Xét một suy dẫn của S ta có:
S --> aSa --> aaSaa--> aaaaaa = a6
=> L(G) = {an| n >= 2}
* Văn phạm trên là văn phạm phi ngữ cảnh hay văn phạm loại 2 theo phân loại văn phạm Chomsky
vì: văn phạm có cấu trúc G gồm 4 thành phần G = (N, T, S, P), trong đó:
+ N: là tập các biến. Ví dụ: A, B, C,...
+ T: là tập ký hiệu kết thúc (T

N=

+ S: là ký hiệu bắt đầu (start; S

N).

). Ví dụ: a, b, c,...

+ P là tập luật sinh. Mỗi luật sinh trong P đều có dạng tuyến tính trái: A -->
biến và

là xâu ký tự thuộc (N
S --> aSa => A = S;
S --> aa => A = S;

với A là một

T)*

= aSa
= aa

Câu 2:
a, Xây dựng FA đoán nhận xâu chỉ chứa 0, 1 và có 00 bắt đầu. Kiểm nghiệm xâu w = 00101 có
được đoán nhận bởi FA vừa xây dựng?
* Xây dựng FA
FA đoán nhận xâu chỉ chứa 0, 1 và có 00 bắt đầu
=> L(M) = {00w | w

(0, 1)*}

Để xây FA thỏa mãn điều kiện, ta có nhận xét sau:
- Nếu xâu bắt đầu là 1 thì FA không đoán nhận xâu.
- Nếu xâu bắt đầu là 0 và ký tự thứ 2 là 1 thì FA không đoán nhận xâu.
- Nếu xâu bắt đầu bởi 00 thì FA đoán nhận mặc dù các ký hiệu sau xâu là 0 hay 1
Từ các nhận xét trên ta có thể xây dựng các hàm chuyển đổi như sau:
- δ(q0, 1) =
- δ(q0, 0) = q1
δ(q1, 1) =
- δ(q0, 0) = q1
δ(q1, 0) = q2
δ(q2, 0) = q2
δ(q2, 1) = q2
Vậy ta có FA như sau:
M = (Q, Σ,

0
-> q0 q1
q1

q2

, q0, F)

1

* q2

q2 q2

* Kiểm nghiệm xâu w = 00101
(q0, 0) = q1
(q1, 0) = q2
(q2, 1) = q2
(q2, 0) = q2
(q2, 1) = q2
q2

F => w = 00101

L(M)

b. Cho NFA M = (Q, Σ, δ, q0, F)
a

b

−−>q0

{q0, q1}

*q1

q1

q0

Xây dựng DFA tương đương
Gọi M’ = (Q’, Σ,

’, q0’, F’) là DFA tương đương cần xây dựng

Áp dụng thuật toán chuyển đổi NFA sang DFA, ta có
Q’ = {q0}
’= φ
’(q0, a) =

(q0, a) = [q0, q1]

=> Q’ = {q0. [q0, q1]}
’= {...
Đáp án đề thi Automata và ngôn ngữ hình thức
Câu 1:
a. Định nghĩa văn phạm chính quy và cho ví dụ?
* Định nghĩa:
Văn phạm chính quy (hay còn gọi là văn phạm loại 3 theo phân loại Chomsky) là văn phạm có
cấu trúc G gồm 4 thành phần G = (N, T, S, P), trong đó:
+ N: là tập các biến. Ví dụ: A, B, C,...
+ T: là tập ký hiệu kết thúc (T N = ). Ví dụ: a, b, c,...
+ S: là ký hiệu bắt đầu (start; S N).
+ P là tập luật sinh. Mỗi luật sinh trong P đều có dạng tuyến tính trái: A --> wB | w hoặc có
dạng tuyến tính phải A --> Bw | w với w là xâu ký tự thuộc T.
Ví dụ:
Văn phạm G = (N, T, S, P)
N = {S, A},
T = {a, b}
S = {S}
P: S --> aS| aA|a
A -> aA| a| b
b. Cho văn phạm G = (N, T, S, P)
P: S > aSa | aa
Cho biết ngôn ngữ của văn phạm trên? Văn phạm trên là văn phạm gì? Tại sao?
* Ngôn ngữ của văn phạm
Xét một suy dẫn của S ta có:
S --> aSa --> aaSaa--> aaaaaa = a
6
=> L(G) = {a
n
| n >= 2}
* Văn phạm trên là văn phạm phi ngữ cảnh hay văn phạm loại 2 theo phân loại văn phạm Chomsky
vì: văn phạm có cấu trúc G gồm 4 thành phần G = (N, T, S, P), trong đó:
+ N: là tập các biến. Ví dụ: A, B, C,...
+ T: là tập ký hiệu kết thúc (T N = ). Ví dụ: a, b, c,...
+ S: là ký hiệu bắt đầu (start; S N).
Đáp án đề thi Automata và ngôn ngữ hình thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án đề thi Automata và ngôn ngữ hình thức - Người đăng: Binh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đáp án đề thi Automata và ngôn ngữ hình thức 9 10 272