Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẦN 1 MÔN THI: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C++

Được đăng lên bởi ngochuynhit
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5127 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẦN 1, HK1 NĂM 2012
MÔN THI: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C++
Lớp: Tin học Khóa 9
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: (1 điểm)
a) 5
b) 8

0.5
0.5

18

Câu 2: (2 điểm)

a)
int mu(int a, int b)
{
int tich=1;
for(int i=1;i<=b;i++)
tich*=a;
return tich;
}

1.0

b)
int BSCNN(int a, int b)
{
int t=a*b;
while(a!=b){
if(a>b) a-=b;
else b-=a;}
return t/a;
}
Câu 3: (2 điểm) 

1.0

a) 

int s(int n)
{
   
 int tong=0,t=1;
    
for(int i=1;i<=n;i++)
            
{
           
 t*=i;
            
tong=tong+t;
        
}    
    
return tong;
}
b) 
void first(int n)
{
    
int k,d;

1.0

Trang 1 / 4

    
    
              
             
   

while(n>0)
{
k=n%10;
 n/=10;
}
cout<<k;

1.0

 
}
Câu 4: (3.5 điểm)

a)
//hàm kiểm tra số nguyên tố
int testsnt(int x)
{
int j=2, flag=0;
while(x%j!=0) j++;
if(x==j) flag= 1;
return flag;
}
//đếm các số nguyên tố có trong mảng a
int dem_snt(int a[], int n)
{
int count=0;
for(int i=0;i<n;i++)
if(testsnt(a[i]))
count++;
return count;
}
b)
void chen(int a[], int &n, int x, int p)
{
     for(int i=n;i>p;i­­)
              a[i]=a[i­1];
              a[p]=x;
              n++;
}
c)
void sort(int a[], int n)
{
for(int i=0;i<n­1;i++)
 
   for(int j=i+1;j<n;j++)
if(a[i]>a[j])
Trang 2 / 4

0.5

0.75

0.75

0.5

{

int temp=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=temp;

}
d) void split(int a[], int n, int b[], int &m, int c[], int &k)
{
     k=m=0;
     for(int i=0;i<n;i++)
     if(a[i]%2==0){
                   b[m]=a[i];
m++;}
     else {
         
 c[k]=a[i];
k++;
          }
}
Câu 5: (1.5 điểm)
//xoa khoang trang tai vi tri p
void xoa(char st[],int p)
{
    
 for(int i=p;i<strlen(st)­1;i++)
     
st[i]=st[i+1];
     
st[strlen(st)­1]='\0';
}
//hàm cắt bỏ khoảng trắng thừa, có gọi hàm xóa trên
void xoathua(char st[])
{
 
int l=strlen(st);
     
 //xoa cuoi
      
while(st[l­1]==' ')
      
{
                      
 st[l­1]='\0';
                      
 l­­;
      
}
      
//xoa dau
      
while(st[0]==' ')
      
{
      
xoa(st,0);
      
}
Trang 3 / 4

1.0

0.5

0.25

0.25

     
      
      
      
      
      
 

 //xoa giua

}

int i=0;
while(i<l)
{
if(st[i]==' ' && st[i+1]==' ')
xoa(st,i);
else i++;
}    
­­­ Hết ­­­

Trang 4 / 4

0.5

...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẦN 1, HK1 NĂM 2012
MÔN THI: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C++
Lớp: Tin học Khóa 9
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1: (1 điểm)
a) 5
b) 8 18
0.5
0.5
Câu 2: (2 điểm)
a)
int mu(int a, int b)
{
int tich=1;
for(int i=1;i<=b;i++)
tich*=a;
return tich;
}
b)
int BSCNN(int a, int b)
{
int t=a*b;
while(a!=b){
if(a>b) a-=b;
else b-=a;}
return t/a;
}
1.0
1.0
Câu 3: (2 đi m)
a) int s(int n)
{
int tong=0,t=1;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
t*=i;
tong=tong+t;
}
return tong;
}
b) void first(int n)
{
int k,d;
1.0
Trang 1 / 4
ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẦN 1 MÔN THI: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C++ - Trang 2
ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẦN 1 MÔN THI: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C++ - Người đăng: ngochuynhit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẦN 1 MÔN THI: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C++ 9 10 737