Ktl-icon-tai-lieu

Đặt IP tĩnh trong CentOS 6.5

Được đăng lên bởi daotutrang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày 13 tháng 5 năm 2015

Đặt IP tĩnh trong CentOS 6.5 - Họcmạng.net

x w M

HỌCMẠNG.NET
Chia sẻ kiến thức về mạng

Home

NETWORK

i

LINUX

VIRTUALIZATION

Đặt IP tĩnh trong CentOS 6.5
Posted on 12.06.2014 by thangphan

Xong khi cài đặt xong, mình sẽ tiến hành đặt IP tĩnh cho server.
[root@hocmang certs]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
HWADDR=00:0C:29:E9:97:02
TYPE=Ethernet
UUID=b04e7fbc-ab8f-44f1-99b9-a93b56883b5c
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.80.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.80.254
DNS1=192.168.80.100
DNS2=8.8.8.8

Những phần màu đỏ là mình thêm vào.
Khởi động lại eth0:
# /etc/rc.d/init.d/network restart

Kiểm tra lại:


1/7

Ngày 13 tháng 5 năm 2015

Đặt IP tĩnh trong CentOS 6.5 - Họcmạng.net

# ifconfig eth0

Sau đó, từ bên ngoài bạn có thể sử dụng các công cụ để SSH/Telnet vào để thuận lợi hơn
trong việc cấu hình.
Các bạn có thể sử dụng chương trình putty hoặc SecureCRT.
Dưới đây là mình đăng nhập bằng SecureCRT,
Chọn Quick Connect, nhập IP server, nhấn Connect
Hộp thoại hiện ra thì nhập user: root, password: lúc cài đặt2/7

Ngày 13 tháng 5 năm 2015

Đặt IP tĩnh trong CentOS 6.5 - Họcmạng.net

Bài tiếp theo mình cài đặt DNS Server.
Hết

This entry was posted in LINUX and tagged CentOS, LINUX. Bookmark the permalink.

« Cài đặt CentOS 6.5

Cài đặt DNS Server trong CentOS 6.5 »

Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *

Email *

Website

Comment


3/7

...
Ngày 13 tháng 5 năm 2015 Đặt IP tĩnh trong CentOS 6.5 - Họcmng.net
http://hocmang.net/2014/06/12/dat-ip-tinh-trong-centos-6-5/ 1/7
HỌCMNG.NET
Chia s kiến thc v mng
Xong khi cài đặt xong, mình sẽ tiến nh đặt IPnh cho server.
[root@hocmang certs]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
HWADDR=00:0C:29:E9:97:02
TYPE=Ethernet
UUID=b04e7fbc-ab8f-44f1-99b9-a93b56883b5c
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.80.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.80.254
DNS1=192.168.80.100
DNS2=8.8.8.8
Nhng phần màu đmình tmo.
Khởi động lại eth0:
# /etc/rc.d/init.d/network restart
Kiểm tra lại:
Home NETWORK LINUX VIRTUALIZATION
Đặt IP tĩnh trong CentOS 6.5
Posted on 12.06.2014 by thangphan
Đặt IP tĩnh trong CentOS 6.5 - Trang 2
Đặt IP tĩnh trong CentOS 6.5 - Người đăng: daotutrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đặt IP tĩnh trong CentOS 6.5 9 10 465