Ktl-icon-tai-lieu

DataAdapter & DataSet

Được đăng lên bởi khang-huy
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2000 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DataAdapter
& DataSet

1

NộI DUNG
Tổng quan
 Đối tượng DataAdapter
 Đối tượng DataSet
 Điền dữ liệu từ DataAdapter vào đối tượng DataSet
 Điền dữ liệu từ DataAdapter vào đối tượng DataTable
 Thêm, xóa, cập nhật dữ liệu


2

TổNG QUAN


Kiến trúc ADO.NET

3

KIếN TRÚC ADO.NET

4

TổNG QUAN


Connected objects: là những đối tượng giao tiếp trực tiếp với
CSDL (dạng online)



Disconnected objects: cho phép các user làm việc với dữ liệu
dạng offline (khi đã đóng kết nối cơ sở dữ liệu)


ADO.NET là dạng “Disconnected”  cho phép lấy cả một
cấu trúc phức tạp của csdl, sau đó ngắt kết nối, rồi mới thực
hiện thao tác xử lý.

5

CÂY PHÂN CấP CÁC ĐốI TƯợNG TRONG
ADO.NET

6

CÁC THƯ VIệN TRUY XUấT CSDL TRONG
ADO.NET


System.Data.OleDb: Access, SQL Server, Oracle



System.Data.SqlClient: SQL Server



System.Data.OracleClient: Oracle



Ghi chú:


Về mặt giao tiếp lập trình ứng dụng, cả 3 thư viện trên không
khác biệt nhau nhiều.



Dùng thư viện System.Data.SqlClient sẽ truy xuất SQL
Server nhanh hơn System.Data.OleDb



Dùng thư viện System.Data.OracleClient sẽ truy xuất
Oracle nhanh hơn System.Data.OleDb

7

.NET DATA PROVIDER
.NET Data Provider
XXXConnection
XXXCommand
XXXDataReader
Data Source
DataSet

XXXDataAdapter

(CSDL)

XXXParameter
XXXTransaction

Ví dụ: OleDbConnection, SqlConnection, OracleConnection

8

.NET DATA PROVIDER – CONNECTION

Connection
Application



Data Source

Các thuộc tính, phương thức thông dụng:


ConnectionString: loại Data Source cần kết nối.



Open(): thiết lập kết nối đến Data Source.



Close(): ngắt kết nối đến Data Source.
9

SQLCONNECTION
SqlConnection cnn = new SqlConnection(“server=localhost;
database=Northwind; user id=sa; password=sa”);

cnn.Open();
// Does something here.
cnn.Close();

10

.NET DATA PROVIDER - COMMAND

011010011Connection 011010011
Application

Data Source

Command

11

.NET DATA PROVIDER – XXXCOMMAND


Các thuộc tính, phương thức thông dụng:


Connection: kết nối dùng để thực hiện câu lệnh.



CommandText: câu lệnh cần thực hiện trên Data Source.



CommandType: loại câu lệnh trong CommandText (Text,
StoredProc).



ExecuteScalar(): thực hiện câu lệnh trong CommandText, kết
quả trả về là một giá trị đơn.



ExecuteNonQuery(): thực hiện câu lệnh trong CommandText
và không có kết quả trả về.



ExecuteQuery(): thực hiện câu lệnh trong CommandText, kết
quả trả về là một DataTable.



ExecuteReader(): thực hiện câu lệnh trong CommandText,
kết quả trả về là một DataR...
DataAdapter
& DataSet
1
DataAdapter & DataSet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DataAdapter & DataSet - Người đăng: khang-huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
DataAdapter & DataSet 9 10 347