Ktl-icon-tai-lieu

DataBase

Được đăng lên bởi Nghia Tu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
\\Mac\Home\Documents\SQL Server Management Studio\Projects\BThucHanh3_PS.sql
--Câu 1: Procedure để xem 2 mặt hàng có giá cao nhất.
--drop procedure topMatHang
create procedure topMatHang(@n int output)
as
begin
select top (select @n) * from dbo.MATHANG
order by GiaHang desc

1

end

use BANHANG_TuNghia
execute topMatHang 2

--Câu 2. Tạo thủ tục thực hiện tính trung bình của 2 số A B.
-- drop procedure avgAB
--a) Nhập cứng.
create procedure avgAB
as
begin
declare @a float = 5
declare @b float = 6
declare @c float
select @c = (@a+@b)/2
--select (@a + @b)/2
print @c
end
exec avgAB

--b) Truyền tham số
create procedure avgAB1(@a float, @b float)
as
begin
declare @c float
select @c = (@a + @b)/2
print @c
end
exec avgAB1 5,6

--c) Output
--drop proc avgAB2
create procedure avgAB2(@a float, @b float, @c float output)
as
begin
select @c = (@a+@b)/2
end
begin
declare @c float = 0
exec avgAB2 5,6,@c output
print @c
end

--Câu 3. Viết thủ thục xuất ra tất cả các thông tin đơn đặt hàng có tháng và năm nhập vào
.
--drop proc getInfDonDatHang
create proc getInfDonDatHang(@thang int, @nam int)
as
begin
if((@thang between 1 and 12) and (@nam between 1990 and year(getdate())))
begin
declare @temp table(
SoHoaDon money,
TenKHGiaoDich nvarchar(100),

\\Mac\Home\Documents\SQL Server Management Studio\Projects\BThucHanh3_PS.sql
HoTenNV nvarchar(100),
NgayDatHang date,
NgayGiaoHang date,
NgayChuyenHang date,
NoiGiaoHang nvarchar(255)

end

2

)
insert into @temp
select SoHoaDon, TenGiaoDich, Ho+' '+Ten as HoTenNV, NgayDatHang,
NgayGiaoHang,
NgayChuyenHang, NoiGiaoHang
from dbo.DONDATHANG inner join dbo.KHACHHANG
on dbo.DONDATHANG.MaKhachHang = dbo.KHACHHANG.MaKhachHang
inner join dbo.NHANVIEN
on dbo.DONDATHANG.MaNhanVien = dbo.NHANVIEN.MaNhanVien
where (month(NgayDatHang) = @thang) and (year(NgayDatHang) = @nam)
if(exists (select * from @temp))
begin
select * from @temp
end
else
begin
print N'Trong tháng ' + convert(char(2),@thang)+ N' năm ' + convert
(char(4),@nam)
+ N' không có đơn đặt hàng nào.'
end
end
else
begin
print N'Nhập tháng hoặc năm không phù.'
end

exec getInfDonDatHang 1,2011

--Câu 4: Viết thủ tục cho biết ngày trong tháng nếu biết tháng và năm
--drop proc getDaysOfMonth
create proc getDaysOfMonth(@month smallint, @year int)
as
begin
declare @days smallint
if((@month between 1 and 12) and (@year >0))
begin
if(@month = 2)
begin
if(((@year % 400) = 0) or ((@year % 4 = 0) and (@year % 100 <> 0)))
begin
select @days = 29
end
else
begin
select @days = 28
end
end
else...
1\\Mac\Home\Documents\SQL Server Management Studio\Projects\BThucHanh3_PS.sql
--Câu 1: Procedure đ xem 2
mt hàng có giá cao nht
.
--drop procedure topMatHang
create procedure topMatHang(@n int output)
as
begin
select top (select @n) * from dbo.MATHANG
order by GiaHang desc
end
use BANHANG_TuNghia
execute topMatHang 2
--Câu 2. To th tc thc hin tính trung bình ca 2 s A B.
-- drop procedure avgAB
--a) Nhp cng.
create procedure avgAB
as
begin
declare @a float = 5
declare @b float = 6
declare @c float
select @c = (@a+@b)/2
--select (@a + @b)/2
print @c
end
exec avgAB
--b) Truyn tham s
create procedure avgAB1(@a float, @b float)
as
begin
declare @c float
select @c = (@a + @b)/2
print @c
end
exec avgAB1 5,6
--c) Output
--drop proc avgAB2
create procedure avgAB2(@a float, @b float, @c float output)
as
begin
select @c = (@a+@b)/2
end
begin
declare @c float = 0
exec avgAB2 5,6,@c output
print @c
end
--Câu 3. Viết th thc xut ra tt c các thông tin đơn đt hàng có tháng và năm nhp vào
.
--drop proc getInfDonDatHang
create proc getInfDonDatHang(@thang int, @nam int)
as
begin
if((@thang between 1 and 12) and (@nam between 1990 and year(getdate())))
begin
declare @temp table(
SoHoaDon
money
,
TenKHGiaoDich nvarchar(100),
DataBase - Trang 2
DataBase - Người đăng: Nghia Tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
DataBase 9 10 348