Ktl-icon-tai-lieu

DCOT HDH

Được đăng lên bởi kik-kik
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2918 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phần Lý thuyết
Trình bầy mối quan hệ của hệ điều hành với phần cứng trong hệ thống máy tính
Trình bầy mối quan hệ của hệ điều hành với người sử dụng.
Trình bầy mối quan hệ của hệ điều hành với các chương trình ứng dụng trong hệ thống
máy tính
Trình bày khái niệm về Hệ điều hành
Thế nào là hệ thống xử lý theo lô đơn giản
Thế nào là hệ thống xử lý theo lô đa chương trình
Thế nào là hệ thống chia sẻ tài nguyên
Thế nào là hệ thống song song
Thế nào là hệ thống phân tán
Nêu các thành phần của HĐH
Liệt kê các nguyên tắc cơ bản để Thiết kế và xây dựng cài đặt HĐH
Nêu các tính chất cơ bản của HĐH
Trình bày khái niệm máy ảo
Nêu khái niệm về tiến trình
Cho biết quan hệ giữa các tiến trình
Nêu khái niệm khái niệm về tài nguyên găng và đoạn tới hạn (critical section)
Nêu các mục tiêu của quản lý tiến trình.
Trình bầy nguyên tắc của các phương pháp giải quyết bài toán đoạn tới hạn

Trình bày tư tưởng của phương pháp khoá trong để giải quyết bài toán đoạn tới hạn
Hãy làm rõ chức năng của thủ tục sau trong phương pháp kiểm tra và xác lập để giải
quyết bài toán đoạn tới hạn. Với G = 1, tài nguyên đang bị sử dụng, G = 0, tài nguyên
tự do.
Procedure TS(L : byte);
Begin
Cấm ngắt
L := G;
G := 1;
Cho phép ngắt;
End;
Hãy làm rõ ý nghĩa của điều kiện kiểm tra biến S ở thủ tục Wait với Phương pháp dùng
đèn hiệu (sema phore) trong giải quyết bài toán đoạn tới hạn. Với S là khả năng phục
vụ của tài nguyên.
Procedure Wait(Var S: byte) {hoặc thủ tục giảm}
Begin
S := S – 1;
If S >= 0 then
Tiến trình vào đoạn găng
Else
Tiến trình vào hàng đợi
End;
Hãy làm rõ ý nghĩa của điều kiện kiểm tra biến S ở thủ tục Wait với Phương pháp dùng
đèn hiệu (sema phore) trong giải quyết bài toán đoạn tới hạn. Với S là khả năng phục
vụ của tài nguyên.
Procedure Signal(Var S: byte) {hoặc thủ tục tăng}
Begin
S := S + 1;
If S <= 0 then

Đưa tiến trình ở đầu hàng đợi vào đoạn găng;

End;
Hãy cho biết vai trò của trình monitor trong giải quyết bài toán đoạn tới hạn
Kể tên các loại cấu trúc chương trình trong sử dụng bộ nhớ chính
Trình bày tóm tắt việc xây dựng chương trình theo cấu trúc tuyến tính.
Trình bày tóm tắt việc xây dựng chương trình theo cấu trúc động
Trình bày tóm tắt việc xây dựng chương trình theo cấu trúc overlay

Trình bày tóm tắt việc xây dựng chương trình theo cấu trúc phân đoạn
Trình bày tóm tắt việc xây dựng chương trình theo cấu trúc phân trang
Trình bầy khái niệm địa chỉ vật lý, địa chỉ logic, bộ nhớ vật lý, bộ nhớ logic.
So sánh phương pháp xây dựng chương trình theo cấu trúc tuyến tín...
Phần Lý thuyết
Trình bầy mối quan hệ của hệ điều hành với phần cứng trong hệ thống máy tính
Trình bầy mối quan hệ của hệ điều hành với người sử dụng.
Trình bầy mối quan hệ của hệ điều hành với các chương trình ứng dụng trong hệ thống
máy tính
Trình bày khái niệm về Hệ điều hành
Thế nào là hệ thống xử lý theo lô đơn giản
Thế nào là hệ thống xử lý theo lô đa chương trình
Thế nào là hệ thống chia sẻ tài nguyên
Thế nào là hệ thống song song
Thế nào là hệ thống phân tán
Nêu các thành phần của HĐH
Liệt kê các nguyên tắc cơ bản để Thiết kế và xây dựng cài đặt HĐH
Nêu các tính chất cơ bản của HĐH
Trình bày khái niệm máy ảo
Nêu khái niệm về tiến trình
Cho biết quan hệ giữa các tiến trình
Nêu khái niệm khái niệm về tài nguyên găng và đoạn tới hạn (critical section)
Nêu các mục tiêu của quản lý tiến trình.
Trình bầy nguyên tắc của các phương pháp giải quyết bài toán đoạn tới hạn
DCOT HDH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DCOT HDH - Người đăng: kik-kik
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
DCOT HDH 9 10 39