Ktl-icon-tai-lieu

Đề an kết thúc môn công nghệ phần mên

Được đăng lên bởi Anh Út
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2401 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
NHÓM IV

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM:

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VẬT TƯ CHO
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG
CĐKT LÝ TỰ TRỌNG

 NHÓM IV LỚP 09CĐ-TP2:
 Đỗ Anh Tuấn
 Lương Văn Bình
 Phạm Duy Vũ
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: THẦY NGUYỄN VĂN DANH

TP.HCM – Tháng 12/2011

1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
NHÓM IV

Mục Lục
Lời mở đầu ...............................................................................................................3
Phần 1 - Phân tích và xác định yêu cầu phần mềm.
I- Khảo sát nghiệp vụ và mô tã hệ thống
1. Khảo sát nghiệp vụ (Những thông tin hệ thống lưu trữ) ......................................... 4
2. Mô tả hoạt động hệ thống. ....................................................................................... 5

II- Xác định các yêu cầu phần mềm
1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ. ................................................................................ 7
2. Yêu cầu chức năng hệ thống. .................................................................................. 9
3. Yêu cầu phi chức năng. ......................................................................................... 10

III- Xây dựng mô hình Phân rã chức năng BFD.......................................... 11
IV- Biểu mẫu. ............................................................................................................ 12

Phần 2 - Thiết kế
I- Thiết kế dữ liệu:
1. Xây dựng mô hình thực thể kết hợp.....................................................................17
2. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ. .....................................................18
3. Từ điển dữ liệu. ....................................................................................................19
4. Ràng buộc toàn vẹn. .............................................................................................20

II- Thiết kế xử lý
1. Xây dựng sơ đồ xử lý DFD ngữ cảnh cho hệ thống. ................................... 27
2. DFD mức 0. ..................................................................................................28
3. Phân rã các chức năng cụ thể ........................................................................29

2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
NHÓM IV

III- Thiết kế giao diện
Sơ đồ màn hình .............................................................................................31

1. Thiết kế màn hình ...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG K THUT LÝ T TRNG
NHÓM IV
1
TRƯỜNG CAO ĐNG K THUT LÝ T TRNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
ĐỀ TÀI KHÓA LUN CÔNG NGH PHN MM:
XÂY DNG PHN MM QUN LÝ VẬT TƯ CHO
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN TRƯỜNG
CĐKT LÝ T TRNG
NHÓM IV LỚP 09CĐ-TP2:
Đỗ Anh Tun
Lương Văn Bình
Phạm Duy Vũ
GIÁO VIÊN HƯỚNG DN: THY NGUYỄN VĂN DANH
TP.HCM Tháng 12/2011
Đề an kết thúc môn công nghệ phần mên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề an kết thúc môn công nghệ phần mên - Người đăng: Anh Út
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Đề an kết thúc môn công nghệ phần mên 9 10 106