Ktl-icon-tai-lieu

đề án kinh tế

Được đăng lên bởi kingofend
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LÔØI MÔÛ ÑAÀU:
Trong thôøi ñaïi ngaøy nay ,vieäc toaøn caàu hoùa neân kinh teá ñang dieãn ra nhanh
choùng. Thoâng tin laø moät coâng cuï chieán löôïc cuûa moïi nhaø kinh doanh khaép nôi
treân theá giôùi, nhaø kinh doanh caàn phaûi coù caùc thoâng tin nhö: thoâng tin thò tröôøng,
thoâng tin veà giaù caû caùc yeáu toá saûn xuaát, veà cöôùc phí vaän taûi, caùc phöông tieän baûo
hieåm haøng hoùa, khaû naêng veà voán, nhöõng yeâu caàu cuûa haûi quan, caùc loaïi thueá
suaát...Ñeå nhaø kinh doanh coù quyeát ñònh ñuùng ñaén. Tuy nhieân nhieàu doanh
nghieäp ôû Vieät nam, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, vaãn khoâng coù khaû
naêng tieáp caän caùc thoâng tin treân theá giôùi coù lieân quan ñeán lónh vöïc saûn xuaát kinh
doanh cuûa mình hoaëc giôùi thieäu saûn phaåm cho caùc khaùch haøng tieàm naêng ôû nöôùc
ngoaøi bôûi vì hoï khoâng coù khaû naêng ñaàu tö cho vieäc thu thaäp thoâng tin vaø quaûng
baù saûn phaåm treân qui moâ thò tröôøng quoác teá.
Thöông maïi ñieän töû (electronic-commerce) chính laø moät coâng cuï hieän ñaïi
söû duïng maïng Internet giuùp cho caùc doanh nghieäp coù theå thaâm nhaäp vaøo thò
tröôøng theá giôùi, thu nhaäp caùc thoâng tin quaûn trò nhanh hôn, nhieàu hôn, chính xaùc
hôn. Vôùi Thöông maïi ñieän töû, caùc doanh nghieäp cuõng coù theå ñöa ra caùc thoâng tin
veà saûn phaåm cuûa mình ñeán caùc ñoái töôïng khaùch haøng tieàm naêng khaùc nhau ôû
moïi nôi treân theá giôùi-nhöõng nôi maø coù theå keát noái Internet. Khi ñoù vôùi chi phí
ñaàu tö thaáp vaø nhieàu tieän ích khaùc, caùc doanh nghieäp coù thu ñöôïc nhieàu lôïi ích
nhö:
•
Thu thaäp ñöôïc caùc thoâng tin phong phuù veà thò tröôøng vaø ñoái taùc;
•
Ñöa thoâng tin cuûa mình treân phaïm vi khoâng gian aûo roäng lôùn khoâng bò
giôùi haïn bôûi vò trí ñòa lyù hay bieân giôùi quoác gia vaø taát caû nhöõng ngöôøi , nhöõng
doanh nghieäp keát noái Internet coù theå xem ñöôïc thoâng tin naøy vaøo baát cöù luùc naøo.
•
Trao ñoåi thoâng tin vôùi khaùch haøng, ñoái taùc nhanh hôn, nhieàu hôn vôùi chi
phí thaáp hôn nhieàu laàn so vôùi caùc phöông phaùp truyeàn thoáng.
ÔÛ Vieät nam , Thöông maïi ñieän töû ñaõ ñöôïc baøn ñeán raát nhieàu trong ñôøi soáng
kinh teá xaõ hoäi. Ñaõ coù nhieàu doanh nghieäp Vieät nam ñi ñaàu trong vieäc khai thaùc
caùc lôïi theá cuûa Thöông maïi ñieän töû ñeå tìm kieám caùc cô hoäi kinh doanh môùi,
quaûng baù thöông hieäu, giôùi thieäu saûn phaåm môùi ñeán vôùi ñoâng ñaûo ngöôøi tieâu
duøng.........
Trong quaù trình hoäi nhaäp WTO, AFTA quaù trình toaøn caàu ...
LÔØI MÔÛ ÑAÀU:
Trong thôøi ñaïi ngaøy nay ,vieäc toaøn caàu hoùa neân kinh teá ñang dieãn ra nhanh
choùng. Thoâng tin laø moät coâng cuï chieán löôïc cuûa moïi nhaø kinh doanh khaép nôi
treân theá giôùi, nhaø kinh doanh caàn phaûi coù caùc thoâng tin nhö: thoâng tin thò tröôøng,
thoâng tin veà giaù caû caùc yeáu toá saûn xuaát, veà cöôùc phí vaän taûi, caùc phöông tieän baûo
hieåm haøng hoùa, khaû naêng veà voán, nhöõng yeâu caàu cuûa haûi quan, caùc loaïi thueá
suaát...Ñeå nhaø kinh doanh coù quyeát ñònh ñuùng ñaén. Tuy nhieân nhieàu doanh
nghieäp ôû Vieät nam, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, vaãn khoâng coù khaû
naêng tieáp caän caùc thoâng tin treân theá giôùi coù lieân quan ñeán lónh vöïc saûn xuaát kinh
doanh cuûa mình hoaëc giôùi thieäu saûn phaåm cho caùc khaùch haøng tieàm naêng ôû nöôùc
ngoaøi bôûi vì hoï khoâng coù khaû naêng ñaàu tö cho vieäc thu thaäp thoâng tin vaø quaûng
baù saûn phaåm treân qui moâ thò tröôøng quoác teá.
Thöông maïi ñieän töû (electronic-commerce) chính laø moät coâng cuï hieän ñaïi
söû duïng maïng Internet giuùp cho caùc doanh nghieäp coù theå thaâm nhaäp vaøo thò
tröôøng theá giôùi, thu nhaäp caùc thoâng tin quaûn trò nhanh hôn, nhieàu hôn, chính xaùc
hôn. Vôùi Thöông maïi ñieän töû, caùc doanh nghieäp cuõng coù theå ñöa ra caùc thoâng tin
veà saûn phaåm cuûa mình ñeán caùc ñoái töôïng khaùch haøng tieàm naêng khaùc nhau ôû
moïi nôi treân theá giôùi-nhöõng nôi maø coù theå keát noái Internet. Khi ñoù vôùi chi phí
ñaàu tö thaáp vaø nhieàu tieän ích khaùc, caùc doanh nghieäp coù thu ñöôïc nhieàu lôïi ích
nhö:
Thu thaäp ñöôïc caùc thoâng tin phong phuù veà thò tröôøng vaø ñoái taùc;
Ñöa thoâng tin cuûa mình treân phaïm vi khoâng gian aûo roäng lôùn khoâng bò
giôùi haïn bôûi vò trí ñòa lyù hay bieân giôùi quoác gia vaø taát caû nhöõng ngöôøi , nhöõng
doanh nghieäp keát noái Internet coù theå xem ñöôïc thoâng tin naøy vaøo baát cöù luùc naøo.
Trao ñoåi thoâng tin vôùi khaùch haøng, ñoái taùc nhanh hôn, nhieàu hôn vôùi chi
phí thaáp hôn nhieàu laàn so vôùi caùc phöông phaùp truyeàn thoáng.
ÔÛ Vieät nam , Thöông maïi ñieän töû ñaõ ñöôïc baøn ñeán raát nhieàu trong ñôøi soáng
kinh teá xaõ hoäi. Ñaõ coù nhieàu doanh nghieäp Vieät nam ñi ñaàu trong vieäc khai thaùc
caùc lôïi theá cuûa Thöông maïi ñieän töû ñeå tìm kieám caùc cô hoäi kinh doanh môùi,
quaûng baù thöông hieäu, giôùi thieäu saûn phaåm môùi ñeán vôùi ñoâng ñaûo ngöôøi tieâu
duøng.........
Trong quaù trình hoäi nhaäp WTO, AFTA quaù trình toaøn caàu hoùa neàn kinh teá thì
vaán ñeà ñaët ra hieän nay ñoái vôùi caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû Vieät nam laø phaûi
saün saøng thích öùng vôùi moâi tröôøng kinh doanh môùi döïa treân cô sôû cuûa neàn kinh
teá soá hoùa maø böôùc ñi ñaàu tieân laø phaûi öùng duïng Thöông maïi ñieän töû vaøo trong
chính quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa mình.
Tuy vaäy, caùc ñieàu kieän ñeå coù theå phaùt trieån Thöông maïi ñieän töû ôû nöôùc ta
vaãn chöa thöïc söï saün saøng vôùi nhieàu lí do khaùc nhau, nhö haï taàng cô sôû kó thuaät
đề án kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề án kinh tế - Người đăng: kingofend
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
đề án kinh tế 9 10 449