Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết học phần : Thiết kế Web

Được đăng lên bởi banmaiseve123
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.
2.
3.
4.

Tên học phần: THIẾT KẾ WEB
Số đơn vị học trình: 4
Trình độ đào tạo: Sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành CNTT
Phân bổ thời gian:
Lý thuyết :
45 tiết
Thực hành: 15 tiết x 2 = 30 tiết
Chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Tổng cộng

Nội dung
Tổng quan
Cơ bản HTML
Sử dụng Dreamweaver thiết kế website
Kiểm tra
CSS
JavaScript
Kiểm tra

Số tiết
LT
1
9
18
7
10
45

TH
3
9
3
6
6
3
30

5. Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương, Tin học văn phòng.
6. Mục tiêu:
Trang bị các kiến thức cơ bản về thiết kế website tĩnh, làm cơ sở cho môn học Thiết kế
Web động sau này.
Sau khi kết thúc môn học sinh viên có thể tự thiết kế các website, vận dụng các kiến
thức đã học ở môn lập trình, xử lý ảnh để tạo các trang web sinh động hơn.
7. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham gia đầy đủ số giờ trên lớp.
Đọc giáo trình, rèn luyện kỹ năng ở nhà.
Kết thúc môn học nộp 1 website tự thiết kế theo chủ đề tự chọn.
8. Tài liệu
Bài giảng của giáo viên
Địa chỉ website:  
9. Tiêu chuẩn đánh giá:
Điểm kiểm tra giữa học phần:
KT= 02 Bài kiểm tra +01 bài tập tự làm
Trọng số
40%
Điểm thi kết thúc học phần
Trọng số
60%
Điểm học trình = (KT x 0.4+Thi x 0.6) sau đó làm tròn
10. Thang điểm: 10 điểm cho mỗi bài
11. Nội dung chi tiết chương trình
Chương 1.
TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu chung về Internet
1.2. Một số khái niệm liên quan đến Word Wide Web
1.3. Một số vấn đề cần quan tâm khi thiết kế và xuất bản trang web
Chương 2.
CƠ BẢN HTML
2.1. Giới thiệu HTML
2.2. Cấu trúc cơ bản của một trang web
1

2.3. Định dạng trang
2.4. Định dạng văn bản
2.5. Liên kết trang web
2.6. Định dạng bảng (Tables)
2.7. Định dạng danh sách (List)
2.8. Chèn hình ảnh (Images)
2.9. Sử dụng Frames
Chương 3.
SỬ DỤNG DREAMWEAVER THIẾT KẾ WEBSITE
3.1. Môi trường làm việc của Dreamweaver
3.1.1. Các thành phần chính
3.1.2. Các chế độ hiển thị
3.2. Các thao tác với trang web
3.2.1. Tạo một website
3.2.2. Mở một website
3.2.3. Tạo trang web mới cho website
3.2.4. Thiết lập thông tin cho trang web
3.2.5. Chèn các đối tượng vào trang web
3.3. Làm việc với hình ảnh
3.3.1. Chèn hình ảnh vào trang web
3.3.2. Thay đổi thuộc tính của hình ảnh
3.3.3. Tạo Image Map
3.4. Làm việc với danh sách
3.4.1. Tạo danh sách
3.4.2. Thay đổi định dạng danh sách
3.5. Làm việc với liên kết
3.5.1. Tạo liên kết nội
3.5.2. Tạo liên kết ngoại
3.6. Làm việc với bảng biểu
3.6.1. Tạo bảng
3.6.2. Thay đổi thuộc tính của bảng
3.6.3. Thay đổi thuộc tính của ô
3.6.4. Các thao t...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THIẾT KẾ WEB
2. Số đơn vị học trình: 4
3. Trình độ đào tạo: Sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành CNTT
4. Phân bổ thời gian:
Lý thuyết : 45 tiết
Thực hành: 15 tiết x 2 = 30 tiết
Chương Nội dung
Số tiết
LT TH
Chương 1 Tổng quan 1
Chương 2 Cơ bản HTML 9 3
Chương 3 Sử dụng Dreamweaver thiết kế website 18 9
Kiểm tra 3
Chương 4 CSS 7 6
Chương 5 JavaScript 10 6
Kiểm tra 3
Tổng cộng 45 30
5. Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương, Tin học văn phòng.
6. Mục tiêu:
Trang bị các kiến thức cơ bản về thiết kế website tĩnh, làm cơ sở cho môn học Thiết kế
Web động sau này.
Sau khi kết thúc môn học sinh viên thể tự thiết kế các website, vận dụng các kiến
thức đã học ở môn lập trình, xử lý ảnh để tạo các trang web sinh động hơn.
7. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham gia đầy đủ số giờ trên lớp.
Đọc giáo trình, rèn luyện kỹ năng ở nhà.
Kết thúc môn học nộp 1 website tự thiết kế theo chủ đề tự chọn.
8. Tài liệu
Bài giảng của giáo viên
Địa chỉ website: http://www.w3schools.com, http://javascriptbank.com,...
9. Tiêu chuẩn đánh giá:
Điểm kiểm tra giữa học phần:
KT= 02 Bài kiểm tra +01 bài tập tự làm Trọng số 40%
Điểm thi kết thúc học phần Trọng số 60%
Điểm học trình = (KT x 0.4+Thi x 0.6) sau đó làm tròn
10. Thang điểm: 10 điểm cho mỗi bài
11. Nội dung chi tiết chương trình
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu chung về Internet
1.2. Một số khái niệm liên quan đến Word Wide Web
1.3. Một số vấn đề cần quan tâm khi thiết kế và xuất bản trang web
Chương 2. CƠ BẢN HTML
2.1. Giới thiệu HTML
2.2. Cấu trúc cơ bản của một trang web
1
Đề cương chi tiết học phần : Thiết kế Web - Trang 2
Đề cương chi tiết học phần : Thiết kế Web - Người đăng: banmaiseve123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương chi tiết học phần : Thiết kế Web 9 10 977