Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết tập bài giảng thông tin học đại cương

Được đăng lên bởi ngocbien26
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 10106 lần   |   Lượt tải: 52 lần
Đề cương chi tiết bài giảng Thông tin học đại cương

KHOA VĂN HÓA – THÔNG TIN
BỘ MÔN THÔNG TIN HỌC
KHOA VĂN HÓA – THÔNG TIN
BỘ MÔN THÔNG TIN HỌC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TẬP BÀI GIẢNG
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TẬP BÀI GIẢNG
THÔNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
CÔNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG TIN

Giảng viên biên soạn:
Tào Ngọc Biên
Nhóm GV biên1.
soạn:
2.Thu
Lê Hương
Thị Dương
1. Đỗ Thị
2. Lê Thị Dương

Giảng viên: Tào Ngọc Biên - Lê Thị Dương

Đề cương chi tiết bài giảng Thông tin học đại cương
THÔNGTIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Mã số HP: 06002
1. Phần giới thiệu chung môn Thông tin học đại cương
- Tổng số tín chỉ : 02 TC
+ Số tín chỉ lý thuyết: 02; số buổi học của TC: 06 buổi
+ Số tín chỉ thực hành: 0 ; số buổi học của TC: 0 buổi
- Bộ môn phụ trách: Thông tin học
- Vị trí HP ở học kỳ số/khóa học:

1

- Điều kiện tiên quyết: Không
1.1. Tổng quan lịch sử, phát triển môn học trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại
học Việt Nam giai đoạn 2013-2020
Bước sang thời đại mới, nhân loại đã và đang chứng kiến những thay đổi to
lớn và sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những biến đổi to lớn đó đã
làm thay đổi hoàn toàn cục diện của đời sống chính trị, kinh tế và xã hội trên qui
mô toàn cầu. Trên thực tế, sự vận động của xã hội loài người đang tiếp cận tới một
bước ngoặt vô cùng to lớn để chuyển sang một thời đại mới về chất - đó là thời đại
trí tuệ mà động lực của thời đại này là cuộc cách mạng khoa học công nghệ mới.
Không giống như các cuộc cách mạng trước đó, trong cuộc các mạng khoa học và
công nghệ mới lần này, thế mạnh tuyệt đối của các yếu tố sản xuất truyền thống
như các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sức lao động rẻ và dồi dào giảm dần và chỉ
còn mang ý nghĩa tương đối. Trong tiến trình phát triển xã hội, các ngành có hàm
lượng tri thức cao với sức cạnh tranh cực kỳ to lớn đã đưa chất xám, trí tuệ và tiềm
lực khoa học và công nghệ lên vị trí hàng đầu. Những yếu tố mang hàm lượng tri
thức đó ngày càng nhiều, chúng được thu thập, xử lý, tổ chức thành các cơ sở dữ
liệu và được khai thác như là yếu tố nguồn lực vô cùng hữu hiệu cho mọi hoạt
động của xã hội loài người. Những nghiên cứu mang tính qui luật khách quan của
Giảng viên: Tào Ngọc Biên - Lê Thị Dương

Đề cương chi tiết bài giảng Thông tin học đại cương
những quá trình này thực chất là nội dung cơ bản của một ngành khoa học - Khoa
học về thông tin hay còn gọi Thông tin học.
Thông tin học là một ngành khoa học rất mới, được phôi thai từ đầu thế kỷ
XX và mới được hình thành như một lĩnh vực khoa học độc lập từ những năm 60
của thế kỷ này. Để ...
Đề cương chi tiết bài giảng Thông tin học đại cương
KHOA VĂN HÓA – THÔNG TIN
BỘ MÔN THÔNG TIN HỌC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TẬP BÀI GIẢNG
CÔNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG TIN
Nhóm GV biên soạn:
1. Đỗ Thị Thu Hương
2. Lê Thị Dương
Giảng viên: Tào Ngọc Biên - Lê Thị Dương
KHOA VĂN HÓA – THÔNG TIN
BỘ MÔN THÔNG TIN HỌC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TẬP BÀI GIẢNG
THÔNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Giảng viên biên soạn:
1. Tào Ngọc Biên
2. Lê Thị Dương
Đề cương chi tiết tập bài giảng thông tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết tập bài giảng thông tin học đại cương - Người đăng: ngocbien26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Đề cương chi tiết tập bài giảng thông tin học đại cương 9 10 386