Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi ngocbien26
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2088 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CƠ SỞ DỮ LIỆU
Mã số HP: 05005
1. Giới thiệu HP:
- Số tớn chỉ lý thuyết: 01; số buổi học của TC: 03 buổi
- Số tín chỉ thực hành: 01; số buổi học của TC:08buổi
- Vị trí HP ở học kỳ số/khóa học: 5
- Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
2. Mục tiêu đào tạo của HP:
2.1. Mục tiêu lý thuyết:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan về cơ sở dữ liệu, mô hình cơ sở
dữ liệu quan hệ. Học xong học phần này, sinh viên sẽ có nhận thức đúng đắn về vai trò
của cơ sở dữ liệu, của hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực quản lý thông tin, dữ
liệu nói chung và trong ngành Thông tin học nói riêng; thấy được những thuận lợi khi
có một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt; thấy được những khó khăn, những bài toán phải
giải quyết trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu.
2.2. Mục tiêu thực hành:
Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng về lập mô hình dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ
liệu quan hệ, đánh giá và khai thác cơ sở dữ liệu.
Giúp sinh viên bước đầu giải quyết các tình huống thực tế làm tiền đề cho việc
xây dựng hệ thống thông tin sau này.
3. Nội dung cơ bản của HP:
• Tổng quan về cơ sở dữ liệu (CSDL), hệ quản trị CSDL
• Các mô hình cơ sở dữ liệu – Mô hình thực thể liên kết ( E- R )
• Mô hình CSDL quan hệ
• Các phương pháp thiết kế CSDL
• Các ngôn ngữ thao tác CSDL - Bảo mật và tính toàn vẹn
4. Nội dung chi tiết tín chỉ
4.1. Tín chỉ số 1 (lý thuyết): Cơ bản về lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ
4.1.1. Kiến thức cốt lõi: Tìm hiểu tổng quan về cơ sở dữ liệu, mô hình cơ sở dữ liệu
quan hệ và cách tổ chức dữ liệu vật lý. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu; Lý thuyết thiết kế
CSDL quan hệ và tối ưu hóa câu hỏi.
4.1.2. Kiến thức mở rộng: Thông qua bai học HSSV có thể hiểu thêm về các bài toán
quản lý; Các vấn đề thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức; Sự bùng nổ thông

tin; Siêu dữ liệu; Siêu xa lộ thông tin…
4.1.3. Hệ thống các chủ đề thảo luận/ Hệ thống các bài tập thường xuyên
1. Sự cần thiết phải bảo vệ an toàn cơ sở dữ liệu
2. Nguy cơ mất an toàn dữ liệu
3. Các kiêu tấn công và giải pháp bảo mật
4. Vấn đề an toàn và quyền truy cập cơ sở dữ liệu
5. Bảo mật trong SQL
6. Mã hóa dữ liệu và tính xác thực
4.1.4. Tổng quát khung tín chỉ:
TT

Nội dung cơ bản của bài

Tổng số
tiết

Số tiết
Thảo Giảng viên
lý
luận thực hiện
thuyết

Bài 1: Tổng quan về cở sở dữ liệu
1.1. Các khái niệm và đĩnh nghĩa về CSDL
1.1.1. Định nghĩa cơ sở dữ liệu
1.1.2. Hệ quản trị cở sở dữ liệu
1.1.3. Con người trong hệ cơ sở dữ liệu

1

1.2. Các mô hình cơ sở dữ liệu-Mô hình
thực thể liên kết (E-R)
1.2.1 Khái niệm mô hình...
CƠ SỞ DỮ LIỆU
Mã số HP:
05005
1. Giới thiệu HP:
- Số tớn chỉ lý thuyết: 01; số buổi học của TC: 03 buổi
- Số tín chỉ thực hành: 01; số buổi học của TC:08buổi
- Vị trí HP ở học kỳ số/khóa học: 5
- Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản
2. Mục tiêu đào tạo của HP:
2.1. Mục tiêu lý thuyết:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan về sở dữ liệu, hình sở
dữ liệu quan hệ. Học xong học phần này, sinh viên sẽ có nhận thức đúng đắn về vai trò
của sở dữ liệu, của hệ quản trị sở dữ liệu trong lĩnh vực quản thông tin, d
liệu nói chung trong ngành Thông tin học nói riêng; thấy được những thuận lợi khi
có một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt; thấy được những khó khăn, những bài toán phải
giải quyết trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu.
2.2. Mục tiêu thực hành:
Cung cấp cho sinh viên các k ng về lập hình dữ liệu, thiết kế sở dữ
liệu quan hệ, đánh giá và khai thác cơ sở dữ liệu.
Giúp sinh viên bước đầu giải quyết các tình huống thực tế làm tiền đề cho việc
xây dựng hệ thống thông tin sau này.
3. Nội dung cơ bản của HP:
Tổng quan về cơ sở dữ liệu (CSDL), hệ quản trị CSDL
Các mô hình cơ sở dữ liệu – Mô hình thực thể liên kết ( E- R )
Mô hình CSDL quan hệ
Các phương pháp thiết kế CSDL
Các ngôn ngữ thao tác CSDL - Bảo mật và tính toàn vẹn
4. Nội dung chi tiết tín chỉ
4.1. Tín chỉ số 1 (lý thuyết): Cơ bản về lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ
4.1.1. Kiến thức cốt lõi: Tìm hiểu tổng quan về sở dữ liệu, hình sở dữ liệu
quan hệ cách tổ chức dữ liệu vật lý. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu; thuyết thiết kế
CSDL quan hệ và tối ưu hóa câu hỏi.
4.1.2. Kiến thức mở rộng: Thông qua bai học HSSV thể hiểu thêm về cáci toán
quản lý; Các vấn đề thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức; Sự bùng nổ thông
Đề cương cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương cơ sở dữ liệu - Người đăng: ngocbien26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề cương cơ sở dữ liệu 9 10 527