Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương học phần môn hệ thống thông tin quản lý

Được đăng lên bởi Bùi Anh Kiệt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
******

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Thời gian áp dụng: năm học 2009 – 2010
1. Trình độ/ hình thức đào tạo: Đại học chính quy - Khoa Hệ thống tt kinh tế
2. Số tín chỉ: 03
3. Phân bổ thời gian: Lên lớp 100%, trong đó:
- Lên lớp:
60%
- Thực hành, thảo luận:
40%
4. Điều kiện tiên quyết: Quản trị học, cơ sở lập trình 1, cơ sở dữ liệu 1
5. Mục tiêu của học phần:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và toàn diện về Hệ thống thông
tin quản lý, một trong những nguồn tài nguyên quan trọng, quyết định tính sống còn và
ưu thế cạnh tranh của một tổ chức kinh tế xã hội trong kỷ nguyên thông tin với tri thức
là sức mạnh. Môn học sẽ cho sinh viên nhận thức được vai trò chiến lược của các Hệ
thống thông tin quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách hỗ trợ ra quyết
định và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. Sinh viên sẽ được tiếp cận một cách có hệ
thống với những thành phần công nghệ cơ bản cấu thành Hệ thống thông tin quản lý và
những loại hình hệ thống thông tin có trong thực tiến dưới góc độ của các nhà quản lý.
Môn học cũng trang bị cho sinh viên khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh
doanh bằng hệ thống thông tin quản lý dựa trên cơ sở công nghệ thông tin một cách có
hệ thống và quy trình. Môn học cũng đặt mục tiêu vào việc cung cấp cho sinh viên
những kiến thức cơ bản và cập nhật về quản trị các hệ thông thông tin quản lý như một
nguồn lực quan trọng của tổ chức, đảm bảo hệ thống luôn được kiểm soát và bảo mật,
nhằm thực hiện một cách hoàn hảo các chức năng của nó.
6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin quản lý một trong các bộ phận quan trọng tạo nên sự thành công của các doanh nghiệp đang
hoạt động trong môi trường phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin. Học phần
trình bày cách thức sử dụng và tái tổ chức lại hệ thống thông tin để khai thác hệ thống
một cách có hiệu quả nhằm góp phần tạo ra những hàng hoá và dịch vụ có chất lượng
cao và dành được lợi thế cạnh tranh. Nội dung của môn học bao gồm những vấn đề cơ
bản sau đây :
1- Những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin quản lý
2- Các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin quản lý
3 - Vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hệ thống trong tổ chức
4- Những phương thức hệ thống thông tin quản lý trợ giúp các hoạt động kinh
doanh, hỗ trợ việc ra quyết định và tạo ra lợi thế cạnh tranh
5- Quy trình tổ chức và phương pháp tiến hành giải quyết những vấn đ...
NGÂN HNG NH NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HNG
******
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Thời gian áp dụng: năm học 2009 – 2010
1. Trình độ/ hình thức đào tạo: Đại học chính quy - Khoa Hệ thống tt kinh tế
2. Số tín chỉ: 03
3. Phân bổ thời gian: Lên lớp 100%, trong đó:
- Lên lớp: 60%
- Thực hành, thảo luận: 40%
4. Điều kiện tiên quyết: Quản trị học, cơ sở lập trình 1, cơ sở dữ liệu 1
5. Mục tiêu của học phần:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức bảntoàn diện về Hệ thống thông
tin quản lý, một trong những nguồn tài nguyên quan trọng, quyết định tính sống còn
ưu thế cạnh tranh của một tổ chức kinh tế hội trong kỷ nguyên thông tin với tri thức
sức mạnh. Môn học sẽ cho sinh viên nhận thức được vai trò chiến lược của c Hệ
thống thông tin quản trong hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách hỗ trợ ra quyết
định và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. Sinh viên sẽ được tiếp cận một cách có hệ
thống với những thành phần công nghệ cơ bản cấu thành Hệ thống thông tin quản lý
những loại hình hệ thống thông tin trong thực tiến dưới góc độ của các nhà quản lý.
Môn học cũng trang bị cho sinh viên khả năng tiếp cận giải quyết các vấn đề kinh
doanh bằng hệ thống thông tin quản dựa trên sở công nghệ thông tin một cách
hệ thống quy trình. Môn học cũng đặt mục tiêu vào việc cung cấp cho sinh viên
những kiến thức bảncập nhật về quản trị các hệ thông thông tin quản như một
nguồn lực quan trọng của tổ chức, đảm bảo hệ thống luôn được kiểm soát bảo mật,
nhằm thực hiện một cách hoàn hảo các chức năng của nó.
6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần này cung cấp những kiến thức bản về hệ thống thông tin quản -
một trong các bộ phận quan trọng tạo nên sự thành công của các doanh nghiệp đang
hoạt động trong môi trường phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin. Học phần
trình bày cách thức sử dụng tái tổ chức lại hệ thống thông tin để khai thác hệ thống
một cách hiệu quả nhằm góp phần tạo ra những hàng hoá dịch vụ chất lượng
cao dành được lợi thế cạnh tranh. Nội dung của môn học bao gồm những vấn đề
bản sau đây :
1- Những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin quản lý
2- Các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin quản lý
3 - Vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hệ thống trong tổ chức
4- Những phương thức hệ thống thông tin quản trợ giúp các hoạt động kinh
doanh, hỗ trợ việc ra quyết định và tạo ra lợi thế cạnh tranh
5- Quy trình tổ chức phương pháp tiến hành giải quyết những vấn đề kinh
doanh bằng hệ thống thông tin dựa trên cơ sở công nghệ thông tin
Đề cương học phần môn hệ thống thông tin quản lý - Trang 2
Đề cương học phần môn hệ thống thông tin quản lý - Người đăng: Bùi Anh Kiệt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương học phần môn hệ thống thông tin quản lý 9 10 36