Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ic3 phần c

Được đăng lên bởi Trần Thị Yến Hoa
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Điều gì không phải là lợi ích của mạng máy tính? (Chọn 2)
A. tăng tốc độ xử lý cho mỗi máy tính trong mạng
B. một nhóm người làm việc cùng nhau trong 1 dự án có thể chia sẻ tài liệu
C. chi phí phần mềm thấp hơn nhờ các tùy chọn tiết kiệm trong giấy phép sử
dụng phần mềm mạng
D. nhiều người dùng có thể làm việc đồng thời với cùng các tệp tin csdl
E. chi phí phần cứng thấp hơn nhờ khả năng chia sẽ thiết bị ngoại vi như máy in
2. Nếu không kết nối được mạng, bạn vẫn có thể thực hiện được hoạt động nào
A gửi email.
B viết thư
C xem 1 trang web
D in trên máy in sử dụng chung
E truyền tệp tin cho người khác
3. Loại chương trình nào thường yêu cầu phần mềm phải cài ở cả máy khách và
máy chủ?
3. Loại ch trình nào thường yêu cầu phần mềm phải cài ở cả máy khách và máy chủ?
A tiện ích
B thư điện tử
C xử lý văn bản
D hệ điều hành
4. IDSLcáp và tl là các ví dụ của truyền thông ………..(chọn 2)
A kỹ thuật sô
B kỹ thuật tương tự
C di động
D không dây
E băng thông rộng
5. những lý do phổ biến nhất để liên lạc bằng tin nhắn nhanh và tin nhắn văn bản,
thay vì thư điển tự là gì?(chọn 2)
A thực hiện hội thoại 2 chiều giữa 2 người dùng đều đang kết nối mạng
B. gửi tin nhắn đảm bảo liên quan đến các giao dịch tài chính hợp pháp lý
C gửi tin nhắn nhanh mà không cần lưu trữ hoặc ghi lại
D gửi tin nhắn có thể chứa tài liệu đính kèm như tập tin tài liệu
E thông tin liên lạc với những người sử dụng các loại máy tính cá nhân khác nhau
6. truyền thông giọng nói qua giao thức internet “volp” là công nghệ dung trong loại
hình truyền thông nào?
A phát thanh
B truyền hình
C điện thoại
D nhắn tin nhanh
7. các phương thức liên quan nhiều nhất đến việc mọi người giao tiếp với nhau đồng
thời trong thời gian thực hiện (chọn 2)

A email
B phòng chát
C đàm thoại truyền hình
D webbog
E mạng xã hội
8. mỗi người dùng 1 hộp thư điện tử có một……duy nhất
A thông tin đăng nhập
B địa chi
C tên miền
D mật khẩu
E tên người dùng
9. những lợi ích lớn nhất của việc truy cập thư điện tử từ 1 trang web ( như hot mail)
so với một phần mềm email như; thunderbird hoặc outlook là gì (chọn 2)
A cho phép bạn lưu thư dễ dàng hơn
B chiếm ít không gian đĩa cứng trên máy tính hơn
C có thể mở email từ nhiều địa ...
 

!"#$%&'()*+,-#./0'
 !"#$%&'
()
$%,(#.&'12%&3('/,
4!5678%9/:;<=*&$
 >;;?1$@<&A#.-'1$*1"*
BCD!

ED+)FD<
G)H/C,I
4)'*$%
J!K*$8)*$%H55L&

 K*)*$%H55L&
B'
$1'C
ECM&9<
*%+,
 NGOK&&,I)PPP!!

QR$8-
,1"
G,S

 TM,*U<;71.H<VW&W&9<@
&$1.-
-%.+/0.1 (!+0$#
!CW1<*HX1;*,=M
CW5$)T*Y
*23450,%+$617,%+
4H&3T$%/C,I*S
 )#X*6D)DZ&*[',)**
)*
B
)
%
GW
 $86HX71;&'$%*;&312
%)*%-'
đề cương ic3 phần c - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ic3 phần c - Người đăng: Trần Thị Yến Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề cương ic3 phần c 9 10 92