Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn đồ án kỹ thuật phần mềm

Được đăng lên bởi nguyễn hữu kỳ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN
ĐỒ ÁN KĨ THUẬT PHẦN MỀM
Danh sách nhóm:
1.
2.
3.
4.
5.

Nguyễn Hữu Kỳ - 1220110020
Phạm Văn Hà – 1220110010
Võ Thành Đạt – 1220110003 (Nhóm trưởng)
Nguyễn Thị Trúc Giang – 1220110072
Nguyễn Hoài Phúc – 1220110778

Đề cương công việc của nhóm:
Tuần
Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3

Tuần 4 – 5

Nội dung
Xác định đề tài.
Xây dựng đề cương chi tiết
Khảo sát và thu thập yêu cầu:
-

Khảo sát yêu cầu.

-

Thu thập yêu cầu.
Mô tả yêu cầu.

-

Danh sách actor.
Danh sách use-case.
Sơ đồ use-case.
Sơ đồ phân rã chức năng.
Đặc tả use-case.

-

Tuần 6
Tuần 7

Xây dựng sơ đồ tuần tự.
Xây dựng sơ đồ lớp:
- Thiết kế sơ đồ lớp.
-

Tuần 8 – 9

-

Nêu danh sách lớp và quan hệ giữa
chúng.
Mô tả chi tiết từng đối tượng, phương
thức, thuộc tính.
Thiết kế cơ sở dữ liệu.
Mô tả các bảng.

Chịu trách nhiệm
Cả nhóm
Cả nhóm

Nguyễn Hoài Phúc.
Phạm Văn Hà.
Nguyễn Hữu Kỳ
- Võ Thành Đạt.
- Nguyễn Thị Trúc
Giang.
- Võ Thành Đạt.
- Nguyễn Thị Trúc
Giang.
- Phạm Văn Hà
- Nguyễn Hữu Kỳ.
- Phạm Văn Hà.
- Nguyễn Hoài Phúc.
Cả nhóm
-

-

Nguyễn Hữu Kỳ.
Nguyễn Hoài Phúc.
Võ Thành Đạt.
Nguyễn Thị Trúc
Giang.
Phạm Văn Hà.
Nguyễn Hữu Kỳ.
Nguyễn Thị Trúc

-

Tuần 10,
11, 12, 13

Thiết kế và cài đặt:
- Lớp access.
- Lớp business.
- Giao diện hiển thị và quản lí.

Chức năng quản lí.
Chức năng hiển thị trang web.
Lớp DTO.
Kiểm tra lỗi chương trình.
Chỉnh sửa, hoàn thành báo cáo.
-

Tuần 14
Tuần 15

Truy vấn trigger, store procedure.

-

Giang.
Võ Thành Đạt.
Nguyễn Hữu Kỳ.
Phạm Văn Hà.
Nguyễn Hoài Phúc.

Nguyễn Hữu Kỳ.
Cả nhóm
- Võ Thành Đạt.
- Nguyễn Thị Trúc
Giang.
- Nguyễn Hữu Kỳ.
- Phạm Văn Hà.
- Nguyễn Hoài Phúc.
Cả nhóm.
Cả nhóm.
-

...
ĐỀ CƯƠNG MÔN
ĐỒ ÁN KĨ THUẬT PHẦN MỀM
Danh sách nhóm:
1. Nguyễn Hữu Kỳ - 1220110020
2. Phạm Văn Hà – 1220110010
3. Võ Thành Đạt – 1220110003 (Nhóm trưởng)
4. Nguyễn Thị Trúc Giang – 1220110072
5. Nguyễn Hoài Phúc – 1220110778
Đề cương công việc của nhóm:
Tuần Nội dung Chịu trách nhiệm
Tuần 1 Xác định đề tài. Cả nhóm
Tuần 2 Xây dựng đề cương chi tiết Cả nhóm
Tuần 3 Khảo sát và thu thập yêu cầu:
- Khảo sát yêu cầu. - Nguyễn Hoài Phúc.
- Phạm Văn Hà.
- Thu thập yêu cầu. Nguyễn Hữu Kỳ
- Mô tả yêu cầu. - Võ Thành Đạt.
- Nguyễn Thị Trúc
Giang.
Tuần 4 – 5 - Danh sách actor.
- Danh sách use-case.
- Sơ đồ use-case.
- Võ Thành Đạt.
- Nguyễn Thị Trúc
Giang.
- Sơ đồ phân rã chức năng. - Phạm Văn Hà
- Đặc tả use-case. - Nguyễn Hữu Kỳ.
- Phạm Văn Hà.
- Nguyễn Hoài Phúc.
Tuần 6 Xây dựng sơ đồ tuần tự. Cả nhóm
Tuần 7 Xây dựng sơ đồ lớp:
- Thiết kế sơ đồ lớp. - Nguyễn Hữu Kỳ.
- Nguyễn Hoài Phúc.
- Nêu danh sách lớp và quan hệ giữa
chúng.
- Mô tả chi tiết từng đối tượng, phương
thức, thuộc tính.
- Võ Thành Đạt.
- Nguyễn Thị Trúc
Giang.
- Phạm Văn Hà.
Tuần 8 – 9 - Thiết kế cơ sở dữ liệu. - Nguyễn Hữu Kỳ.
- Mô tả các bảng. - Nguyễn Thị Trúc
Đề cương môn đồ án kỹ thuật phần mềm - Trang 2
Đề cương môn đồ án kỹ thuật phần mềm - Người đăng: nguyễn hữu kỳ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương môn đồ án kỹ thuật phần mềm 9 10 38