Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC AUTOCAD

Được đăng lên bởi lenhanblog-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2186 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM
KHOA: CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC AUTOCAD
(207117)
1. Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Hải Đăng
Chức danh, học hàm, học vị: Kỹ sư
Thời gian, địa điểm làm việc: Làm việc hành chính tại khoa Cơ khí – Công nghệ.
(Không làm việc tại nhà riêng)
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Máy Sau thu hoạch - Chế biến, khoa Cơ khí – Công nghệ,
trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0908341115
Email: dangnh@hcmuaf.edu.vn
2. Thông tin về môn học
- Tên môn học: AutoCAD
- Mã môn học: 207117
- Số tín chỉ: 2
- Môn học: tự chọn
- Lựa chọn:
- Các môn học trước:
+ Vẽ kỹ thuật
+ Hình học họa hình
- Các môn học kế tiếp:
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt dộng:
+ Nghe giảng lý thuyết: 15
+ Thực hành, thực tập nghề rèn (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập,…): 30
+ Tự học: 60
- Địa chỉ khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Máy Sau thu hoạch - Chế biến, khoa
Cơ khí – Công nghệ.
3. Mục tiêu môn học
- Kiến thức:
Trang bị cho sinh viên kiến thức về :
+ Các phương pháp thực hành vẽ trên máy tính 2D và 3D.
+ Thực hành đo vẽ lại chi tiết thực tế.
- Kỹ năng:
+ Biết sử dụng, ứng dụng máy tính để vẽ các bản vẽ kỹ thuật
- Thái độ, chuyên cần:
+ Thái độ: Nghiêm túc trong học tập.
+ Chuyên cần: Tích cực học tập.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Cung cấp kiến thức cơ bản về phần mềm AutoCAD, và các kiến thức cơ bản
về vẽ kỹ thuật.
Môn học đi sâu vào ứng dụng tin học trong vẽ kỹ thuật. Các kỹ năng để hoàn
thành bản vẽ nhanh chóng, chính xác.
5. Nội dung chi tiết môn học
Bài mở đầu.
1

Chương 1. Giới thiệu về AutoCAD
1.1. Giới thiệu
1.2. Các cách khởi động AutoCAD
1.3. Cấu trúc màn hình đồ họa
1.4. Các cách gọi thanh công cụ
1.5. Một số tùy chọn trong option.
1.6. Cách gọi lệnh trong AutoCAD
1.7. Hệ trục tọa độ trong AutoCAD và các phương pháp gọi lệnh.
1.8. Các lệnh quan sát
1.9. Vấn đề chọn đối tượng
1.10. Thiết lập Layer cho bản vẽ
1.11. Thiết lập chế độ truy bắt điểm cho bản vẽ.
1.12. Thiết lập Dimension và ghi kích thước cho bản vẽ
1.13. Các bước cơ bản để thực hiện một bản vẽ với AutoCAD
Chương 2. Các lệnh vẽ hình (Trình đơn DRAW)
2.1. Vẽ đường thẳng: Line, Xline.
2.2. Vẽ đa giác: Rectang, Polygon
2.3. Vẽ đối trượng cong, tròn: Circle, Arc, Elipse, Spline
2.4. Lệnh Pline
2.5. Vẽ điểm: Point, Divide, Measure, Point Style.
2.6. Chế độ Polar Tracking
Chương 3. Các lệnh hiệu chỉnh (Trình đơn MODIFY)
3.1. Các lệnh hiệu chỉnh hình: Offset, Erase, Tri...
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA: CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC AUTOCAD
(207117)
1. Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Hải Đăng
Chức danh, học hàm, học vị: Kỹ sư
Thời gian, địa điểm làm việc: Làm việc hành chính tại khoa khí Công nghệ.
(Không làm việc tại nhà riêng)
Địa chỉ liên hệ: B môn Máy Sau thu hoạch - Chế biến, khoa k ng nghệ,
trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0908341115
Email: dangnh@hcmuaf.edu.vn
2. Thông tin về môn học
- Tên môn học: AutoCAD
- Mã môn học: 207117
- Số tín chỉ: 2
- Môn học: tự chọn
- Lựa chọn:
- Các môn học trước:
+ Vẽ kỹ thuật
+ Hình học họa hình
- Các môn học kế tiếp:
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt dộng:
+ Nghe giảng lý thuyết: 15
+ Thực hành, thực tập nghề rèn (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập,…): 30
+ Tự học: 60
- Địa chỉ khoa/ b môn phụ trách môn học: Bộ môn Máy Sau thu hoạch - Chế biến, khoa
Cơ khí – Công nghệ.
3. Mục tiêu môn học
- Kiến thức:
Trang bị cho sinh viên kiến thức về :
+ Các phương pháp thực hành vẽ trên máy tính 2D và 3D.
+ Thực hành đo vẽ lại chi tiết thực tế.
- Kỹ năng:
+ Biết sử dụng, ứng dụng máy tính để vẽ các bản vẽ kỹ thuật
- Thái độ, chuyên cần:
+ Thái độ: Nghiêm túc trong học tập.
+ Chuyên cần: Tích cực học tập.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Cung cấp kiến thức bản về phần mềm AutoCAD, các kiến thức bản
về vẽ kỹ thuật.
Môn học đi sâu o ứng dụng tin học trong vẽ kỹ thuật. Các kỹ ng để hoàn
thành bản vẽ nhanh chóng, chính xác.
5. Nội dung chi tiết môn học
Bài mở đầu.
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC AUTOCAD - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC AUTOCAD - Người đăng: lenhanblog-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC AUTOCAD 9 10 274