Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP 8 (2012 – 2013)

Được đăng lên bởi kotaro0501
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
LỚP 8 (2012 – 2013)
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh troøn vaøo chữ cái trước caâu trả lời ñuùng
nhaát
Câu 1: Chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào?
A. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình
B. Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy
C. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình rồi dịch chương trình
thành ngôn ngữ máy
D. Viết chương trình trên giấy rồi gõ vào máy tính
Câu 2: Chương trình dịch làm gì ?
A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.
B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên
C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình
D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên.
Câu 3: Ngôn ngữ lập trình là:
A. Tập hợp các kí hiệu và quy tắc viết các lệnh tạo thành một chương
trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính
B. Tập hợp các kí hiệu và quy tắc viết các lệnh tạo thành một chương
trình hoàn chỉnh
C. Tập hợp các kí hiệu để viết các lệnh tạo thành một chương trình
hoàn chỉnh
D. Tập hợp các quy tắc viết các lệnh tạo thành một chương trình hoàn
chỉnh và thực hiện được trên máy tính
Câu 4: Đâu là các từ khoá:
A. Program, end, begin.
B. Program, end, begin, Readln, lop82
C. Program, then, mot, hai,ba
D. Lop82, uses, begin, end
Câu 5: Program là từ khoá dùng để:
A. Khai báo tiêu đề chương trình
B. Kết thúc chương trình
C. Viết ra màn hình các thông báo
D. Khai báo biến
Câu 6: Tên nào đúng ?
A. Lop 8a
B. Lop8/a
Câu 7: Tên nào sai ?
A. Chuong_trinh
C. A4H

C. Lop8a
B. Baitap1
D. hoa@yahoo.com

D. 8a

Câu 8: Cấu trúc của chương trình Pascal gồm những phần nào?
A. Khai báo
B. Khai báo và thân
C. Tiêu đề, khai báo và thân
D. Thân
Câu 9: Phần nào trong chương trình Pascal bắt buộc phải có
A. Thân
B. Khai báo
C. Khai báo và thân
D. Tiêu đề
Câu 10: Trong các tên sau đây, tên nào là không hợp lệ trong ngôn
ngữ Pascal?
A. TINHS
B. DIENTICH
C. DIEN TICH
D. TIMS
Câu 11: Để thoát khỏi Pascal ta sử dụng tổ hợp phím:
A. Alt + F9
B. Alt +X
C. Ctrl+ F9
D. Ctrl + X
Câu 12: Kết quả in ra màn hình của câu lệnh Writeln(‘5+20 = ‘,
20+5); là:
A. 5+20=25
B. 5+20=20+5 C. 20+5=25
D. 25 = 25
Câu 13: Phần nguyên trong phép chia của hai số nguyên 16 và 5 là:
A. 16 div 5 = 1
B. 16 mod 5 = 1
C. 16 div 5 = 3
D. 16 mod 5 = 3
Câu 14: Lệnh khai báo thư viện trong ngôn ngữ lập trình Pascal là
A. Begin
B. Uses
C. Program
D. Var
Câu 15: Trong Pascal, khi gõ từ khóa cho biết điểm bắt đầu phần thân
chương trình, ta có thể viết
A. begin
B. BEGIN
C. Begin
D. Cả 3 câu đều đúng
Câu 16: Trong Pascal, lệnh clrscr được dùng đ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
LỚP 8 (2012 – 2013)
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh troøn vaøo ch cái trước caâu tr lời ñuùng
nhaát
Câu 1: Chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào?
A. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình
B. Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy
C. Viết chương trình bằng ngôn ng lập trình rồi dịch chương trình
thành ngôn ngữ máy
D. Viết chương trình trên giấy rồi gõ vào máy tính
Câu 2: Chương trình dịch làm gì ?
A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.
B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên
C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình
D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên.
Câu 3: Ngôn ngữ lập trình là:
A. Tập hợp các hiệu và quy tắc viết các lệnh tạo thành một chương
trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính
B. Tập hợp các hiệu và quy tắc viếtc lệnh tạo thành một chương
trình hoàn chỉnh
C. Tập hợp các hiệu để viết các lệnh tạo thành một chương trình
hoàn chỉnh
D. Tập hợp các quy tắc viết các lệnh tạo thành một chương trình hoàn
chỉnh và thực hiện được trên máy tính
Câu 4: Đâu là các từ khoá:
A. Program, end, begin.
B. Program, end, begin, Readln, lop82
C. Program, then, mot, hai,ba
D. Lop82, uses, begin, end
Câu 5: Program là từ khoá dùng để:
A. Khai báo tiêu đề chương trình B. Kết thúc chương trình
C. Viết ra màn hình các thông báo D. Khai báo biến
Câu 6: Tên nào đúng ?
A. Lop 8a B. Lop8/a C. Lop8a D. 8a
Câu 7: Tên nào sai ?
A. Chuong_trinh B. Baitap1
C. A4H D. hoa@yahoo.com
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP 8 (2012 – 2013) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP 8 (2012 – 2013) - Người đăng: kotaro0501
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP 8 (2012 – 2013) 9 10 448