Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập LTDKCN

Được đăng lên bởi Anh Không Tồn Tại
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Phn lý thuyết (1 câu 2 đ)
u 1
Câu hi: bài toán tối ưu tĩnh, nêu phân tích 2 dthực tế của bài toán điu
khiển tối ưu tĩnh.
Đặt bài toán và nêu được định nghĩa của bài toán ti ưu.
Nêu phân tích bài toán tối ưu nh thứ nhất: tả bài toán, tập tham s thích hợp,
hàm mục tiêu chất lượng, biểu thức bài toán dạng tổng quát.
Nêu và phân tích bài toán tối ưu tĩnh thhai: mô tả bài toán, tập tham s thích hp, hàm
mc tiêu chất lượng, biểu thức bài toán dng tng quát.
u 2
Câu hỏi: Phân loại bài toán tối ưu, khái niệm về tập lồi và hàm li
Phân loại bài toán: tuyến tính/phi tuyến, cận tối ưu, có ng buộc/không ràng buộc.
Nêu định nghĩa và minh ha tập lồi
Nêu định nghĩa và minh ha hàm lồi
u 3
Câu hi: Những bài toán tối ưu điển hình: bài toán tối ưu lồi, bài toán tối ưu toàn
phương
Định nghĩa bài toán tối ưu lồi
Định lý về tính chất của bài toán ti ưu lồi
Định lý về điều cn và đ của nghiệm bài toán tối ưu lồi
Định nghĩa bài toán tối ưu toàn phương
Định lý về tính chất của nghiệm bài toán tối ưu toàn phương
u 4
Câu hi: Mối quan hệ giữa bài toán tối ưu i toán điểm yên ngựa, phương
pháp Kuhn-Tucker tìm nghiệm của bài toán tối ưu.
Định nghĩa điểm yên nga
Định lý về mối quan hệ giữa điểm yên ngựa và nghiệm tối ưu
ĐịnhKuhn-Tucker về điu cần và đủ của điểm yên ngựa của bài toán
Phương pháp giải bài toán
u 5
Câu hỏi: Phương pp Lagrange tìm nghiệm của bài toán tối ưu.
Đặt bài toán
Định lý về điều cn của nghiệm tối ưu của bài toán
Các bước giải bài toán
u 6
Câu hỏi: Phương pp Newton-Raphson tìm nghiệm của bài toán tối ưu.
Ý tưng chính của phương pháp
Đặt bài toán dẫn giải để mi quan hgiữa điểm tiếp theo điểm hiện tại thông
qua ma trận Hess và véc tơ gradient
Các bước giải bài toán
u 7
Câu hi: Nguyên lý chung tìm nghiệm bằng phương pp hướng đến cực trị. u
các phương pháp xác định bước tìm tối ưu. Phương pháp thu nhỏ khoảng nghiệm
Nguyên chung của phương pháp
Đề cương ôn tập LTDKCN - Trang 2
Đề cương ôn tập LTDKCN - Người đăng: Anh Không Tồn Tại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương ôn tập LTDKCN 9 10 948