Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập môn tin học lớp 9

Được đăng lên bởi Anh Tuan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Tam Quan Nam
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1
MÔN: TIN HỌC 9 (Năm học 2012 – 2013)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.
A. Khoanh tròn đáp án đúng: Mỗi đáp án đúng (0.25 đ)
Câu 1: (0.25 đ) Ở Việt Nam, chính thức tham gia Internet vào năm nào? (B)
a. 1995
b. 1997
c. 1999
d. 2001
Câu 2:(0.25 đ) Mạng diện rộng (WAN) là viết tắt của: (B)
a. Wireless Access Netcaffe
b. Wide Area Network
c. Wide Area Netcaffe
d. Wireless Access Network
Câu 3:(0.25 đ) WWW là viết tắt của: (B)
a. Work Wine Wan
b. World Wife Web
c. Work White Wan
d. World Wide Web
Câu 4:(0.25 đ) TCP/IP là gì? (H)
a. Giao thức kết nối
b. Thiết bị mạng
c. Giao thức truyền thông
d. Phần mềm giao tiếp
Câu 5:(0.25 đ) Mạng cục bộ (LAN) là viết tắt của (B)
a. Local Access Network
b. Local Area Network
c. List Area Netcaffe
d. List Access Netcaffe
Câu 6: (0.25 đ) Kể tên một số trình duyệt web? (VD)
a. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…
b. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Opera, Google Chrome …
c. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,…
d. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…
Câu 7:(0.25 đ) Dịch vụ nào dưới đây không phải là dịch vụ internet? (VD)
a. Tra cứu thông tin trên web
b. Thư điện tử
c. Chuyển phát nhanh
d. Hội thảo trực tuyến
Câu 8.(0.25 đ) Mạng máy tính là : (B)
a. Mạng LAN
b. Tập hợp các máy tính
c. Tập hợp các máy tính nối với nhau bằng các thiết bị mạng
d. Mạng Internet
Câu 9.(0.25 đ) Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng ? (H)
a. Webcam
b. Hub
c. Modem
d. Vỉ mạng
Câu 10.(0.25 đ) Thế nào là mạng cục bộ? (VD)
a. Mạng kết nối nhỏ, các máy tính ở xa nhau
b. Mạng kết nối các máy tính với khoảng cách lớn, các máy tính ở xa nhau.
c. Mạng kết nối nhỏ, các máy tính ở gần nhau
d. Mạng kết nối các máy tính với khoảng cách gần, các máy tính ở xa nhau.
Câu 11.(0.25 đ) Mạng không dây có môi trường truyền dẫn là: (B)
a. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại và dây cáp đồng trục.
b. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại và cáp xoắn
c. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại.
d. Cáp quang, cáp xoắn và bức xạ hồng ngoại.
Câu 12.(0.25 đ) Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử (VD)
a. wlanbk@gmail.com.vn
b. 
c. 
d. 
Câu 13. (0.25 đ) Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào không dùng để duyệt web? (H)
a. Internet Explorer
b. Mozilla Firefox
c. Google Chrome
d. Windows Explorer
Câu 14. (0.25 đ) Trong các địa chỉ dưới đây, địa ch...
Trường THCS Tam Quan Nam

 (Năm học 2012 – 2013)

 !"#$%$#&'()#$%$#&'*+,-#.
/0*+,-#. 12)3 4567 86 4') 9!9 :;<4;=*>.
a. 1995 b. 1997
c. 1999 d. 2001
/0,*+,-#. ?'@)3!A'*B.C;:)D  E 6F*>.
a. Wireless Access Netcaffe b. Wide Area Network
c. Wide Area Netcaffe d. Wireless Access Network
/0G*+,-#.BBBC;:)D  E 6F*>.
a. Work Wine Wan b. World Wife Web c. Work White Wan d. World Wide Web
/0H*+,-#. IC;'J=*.
a. Giao thức kết nối b. Thiết bị mạng c. Giao thức truyền thông d. Phần mềm giao tiếp
/0-*+,-#. ?'6K6LA*M.C;:)D  E 6F*>.
a. Local Access Network b. Local Area Network
c. List Area Netcaffe d. List Access Netcaffe
/0N *+,-#. O P4A QR !J@0S3 T9L=*2U.
Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…
LInternet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Opera, Google Chrome …
6Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,…
@Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…
/0V*+,-#.UW6:K;@XY)#/SZ['%\)C;@W6:K) 9!9 =*2U.
a. Tra cứu thông tin trên web b. Thư điện tử
c. Chuyển phát nhanh d. Hội thảo trực tuyến
Câu 8 *+,-#. ?'4$S 7C;*>.
a.
Mạng LAN
b.
Tập hợp các máy tính
c.
Tập hợp các máy tính nối với nhau bằng các thiết bị mạng
d.
Mạng Internet
/0*+,-#.!'6$6 )D LW@XY)#/S5 )D LW;Z['%\)C; )D LW4?'=*.
a. Webcam b. Hub
c. Modem d. Vỉ mạng
/0+*+,-#.D;C;4?'6K6LA=*2U.
a. Mạng kết nối nhỏ, các máy tính ở xa nhau
b. Mạng kết nối các máy tính với khoảng cách lớn, các máy tính ở xa nhau.
c. Mạng kết nối nhỏ, các máy tính ở gần nhau
d. Mạng kết nối các máy tính với khoảng cách gần, các máy tính ở xa nhau.
/0*+,-#.?'Z['@/S6]4[) !X^' !0S_@`C;*>.
a. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại và dây cáp đồng trục.
b. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại và cáp xoắn
c. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại.
d. Cáp quang, cáp xoắn và bức xạ hồng ngoại.
/0,*+,-#. Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử (VD)
a. wlanbk@gmail.com.vn b. http://honganh.violet.vn
c. www.vnexpress.net d. www.dantri.com.vn
/0G. *+,-#. !'6$6%a4_4@XY)#/S5%a4_4;Z['@b'#O@0S3 T9L=*.
aInternet Explorer b. Mozilla Firefox c. Google Chrome d. Windows Explorer
/0H . *+,-#. !'6$6#W6c@XY)#/S5#W6c;C;#W6c4A T9LQ) 9=*.
a. www.tienphong.vn c. vietnamnet@.vn
b. www.violympic@gmail.vn d. http://violet@yahoo.vn
/0- *+,-#.d46] OQe@K'%a4_4*.; !'QR6$6%a4_4@XY)#/S#O ?6$6
!'T9L#f')\*2U.
a. Phần mềm soạn thảo văn bản word b. Phần mềm Kompozer
c. Phần mềm biên tập văn bản Notepad d. Bất kỳ phần mềm nào trong số 3 PM nói trên
/0N *+,-#.[J4?'%gL)D)3SC;'J=*.
a. Máy chủ (server) b. Máy trạm (client, workstation)
- 1 -
đề cương ôn tập môn tin học lớp 9 - Trang 2
đề cương ôn tập môn tin học lớp 9 - Người đăng: Anh Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề cương ôn tập môn tin học lớp 9 9 10 313