Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

Được đăng lên bởi infjnite
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1931 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH
I –

LÝ THUYẾT

Câu 1: Các thành phần của hệ điều hành, nhân hệ điều hành, tải
hệ điều hành.
Trả lời
1. Các thành phần của HĐH
a.Hệ thống quản lý tiến trình
- Tạo lập, hủy bỏ một tiến trình
- Tạm dừng, tái kích hoạt một tiến trình
- Cung cấp các cơ chế trao đổi thông tin giữa các tiến
trình
- Cung cấp cơ chế đồng bộ hóa các tiến trình
b. Hệ thống quản lý bộ nhớ
- Cấp phát và thu hồi vùng nhớ cho các tiến trình khi cần
thiết
- Ghi nhận tình trạng bộ nhớ chình: vùng đã cấp phát, vùng
còn có thể sử dụng…
- Quyết định tiến trình nào được nạp vào bộ nhớ chính khi
có một vùng nhớ trống.
c. Hệ thống quản lý nhập xuất
- Gửi các lệnh điều khiển đến các thiết bị
- Tiếp nhận các ngắt
- Xử lý lỗi
d. Hệ thống quản lý tập tin
- Tạo lập, hủy bỏ một tập tin hoặc một thư mục
- Cung cấp các thao tác xử lý tập tin và thư mục
- Tạo lập quan hệ tương ứng giữa tập tin và bộ nhở phụ chứa
nó
e. Hệ thống bảo vệ
Xây dựng cơ chế bảo vệ thích hợp (Trong trường hợp nhiều
người cùng sử dụng đồng thời các tiến trình)
f. Hệ thống dịch lệnh (Shell)
- Đóng vai trò giao diện giữa người sử dụng và HĐH
- Các lệnh được chuyển đến HĐH dười dạng chỉ thị điều khiển
- Shell nhận lệnh và thông dịch lệnh để HĐH có xử lý tương
ứng
g. Quản lý mạng
- Một hệ thống phân bố nhiều bộ xử lý với các bộ nhớ độc
lập
- Các tiến trình trong hệ thống có thể kết nối với nhau qua
mạng truyền thông.
- Việc truy xuất đến tài nguyên mạng thông qua các trình
điều khiển giao tiếp mạng.
2. Nhân của HĐH (Kernel)
- Là thành phần trung tâm của hầu hết các HĐH máy tính
- Nhân của HĐH là các module của hệ thống luôn luôn có mặt
trong bộ nhớ trong.
- Chia làm 2 loại nhân:

* Nhân bắt buộc phải có ở bộ nhớ trong
* Nhân khi cần thiết mới gọi vào
- Nhân của HĐH thông thường bao gồm:
* Module chương trình tải (Loader): Chức năng là đưa
một chương trình vào bộ nhớ trong bắt đầu từ địa chỉ nào đó
để sau đó cho phép chương trình đã được tải nhận điều khiển
để chạy hoặc không.
* Module chương trình dẫn dắt (Monitor): Chức năng là
lựa chọn các bước làm việc cho hệ thống
* Module chương trình lập dịch (Scheduler): Chức năng
chọn chương trình tiếp theo để chạy.
- Nhân là vùng nhớ liên tục và không gây cản trở cho việc
cấp phát các chương trình và được đặt ở các vùng biên của
bộ nhớ trong và đặc biệt là vùng biên dưới.
3. Tải HĐH
HĐH không thể tư đặt ngay trong máy tính đươc. Do HĐH
là tập hợp các chương trinh được cài đặt sẵn nhưng ở trên
vật dẫn ngoài (các file trên đĩa từ) và muốn máy tính hoạt
đ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH
I LÝ THUYT
Câu 1: Các thành phần của hệ điều hành, nhân hệ điều hành, tải
hệ điều hành.
Tr li
1. Các thành phần của HĐH
a.H thng qun lý tiến trình
- To lp, hy b mt tiến trình
- Tm dng, tái kích hot mt tiến trình
- Cung cp các cơ chế trao đi thông tin gia các tiến
trình
- Cung cp cơ chế đng b hóa các tiến trình
b. H thng qun lý b nh
- Cp phát và thu hi vùng nh cho các tiến trình khi cn
thiết
- Ghi nhn tình trng b nh chình: vùng đã cp phát, vùng
còn có th s dng
- Quyết đnh tiến trình nào đưc np vào b nh chính khi
có mt vùng nh trng.
c. H thng qun lý nhp xut
- Gi các lnh điu khin đến các thiết b
- Tiếp nhn các ngt
- X lý li
d. H thng qun lý tp tin
- To lp, hy b mt tp tin hoc mt thư mc
- Cung cp các thao tác x lý tp tin và thư mc
- To lp quan h tương ng gia tp tin và b nh ph cha
nó
e. H thng bo v
Xây dng cơ chế bo v thích hp (Trong trưng hp nhiu
ngưi cùng s dng đng thi các tiến trình)
f. H thng dch lnh (Shell)
- Đóng vai trò giao din gia ngưi s dng và HĐH
- Các lnh đưc chuyn đến HĐH dưi dng ch th điu khin
- Shell nhn lnh và thông dch lnh đ HĐH có x lý tương
ng
g. Qun lý mng
- Mt h thng phân b nhiu b x lý vi các b nh đc
lp
- Các tiến trình trong h thng có th kết ni vi nhau qua
mng truyn thông.
- Vic truy xut đến tài nguyên mng thông qua các trình
điu khin giao tiếp mng.
2. Nhân của HĐH (Kernel)
- Là thành phn trung tâm ca hu hết các HĐH máy tính
- Nhân ca HĐH là các module ca h thng luôn luôn có mt
trong b nh trong.
- Chia làm 2 loi nhân:
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH - Người đăng: infjnite
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH 9 10 122