Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn thi môn kĩ thuật vi xử lí

Được đăng lên bởi Mây Đơn Độc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA: CNTT/KHMT

Mẫu 2

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỰ LUẬN
Tên học phần: Kỹ thuật vi xử lý

Mã học phần:

Ngành đào tạo : Điện - Điện tử - CNTT

Trình độ đào tạo: Đại học

1. Ngân hàng câu hỏi thi


Câu hỏi loại 1 điểm

1. Nêu các thành phần chính của một hệ vi xử lý ? Chức năng của các thành phần ? Vẽ sơ
đồ khối tổng quát hệ vi xử lý ?
2.

Cấu trúc của bộ vi xử lý 8086/8088 và chức năng của các thành phần? Vẽ hình ?

3.

Trình bày các thanh ghi trong mô hình lập trình của bộ vi xử lý 8086?

4.

Một ô nhớ trong hệ VXL 8086 có địa chỉ vật lý là 7A45CH, hãy tính địa chỉ lệch
(offset ) của nó nếu địa chỉ đoạn là 75FAH? Khi CPU thực hiện nạp lệnh tại địa chỉ này
thì CS= ?, IP= ?.

5.

Một ô nhớ trong hệ VXL 8086 có địa chỉ vật lý là 9B4C6H, hãy tính địa chỉ đoạn của
nó nếu địa chỉ lệch (offset) là 31A6H? Khi CPU thực hiện nạp lệnh tại địa chỉ này thì
CS= ?, IP= ?.

6.

Cấu trúc của dòng lệnh hợp ngữ? Lấy ví dụ một dòng lệnh cho VXL 8086?

7.

Cấu trúc của chương trình hợp ngữ?

8.

Hãy viết các định nghĩa dữ liệu cho các biến và hằng sau:
a) Một biến kiểu Word tên W1, được khởi tạo với giá trị 57BH.
b) Một biến kiểu Word tên W2, không được khởi tạo.
c) Một biến kiểu Byte tên X1, được khởi tạo với giá trị 120.
d) Một mảng kiểu Byte tên MB, được khởi tạo với 5 giá trị đầu: 5D, 32H, 1FH, ‘C’,
0011B.

9.

Hãy viết các định nghĩa dữ liệu cho các biến và hằng sau:
a) Một hằng kiểu xâu ký tự tên MSG, với giá trị được gán là ‘Xau KT’.
b) Một biến kiểu ký tự tên KT, được khởi tạo với giá trị ‘A’.
c) Một biến kiểu Word tên X1, không được khởi tạo.
d) Một mảng kiểu Byte tên MB, được khởi tạo với 5 giá trị đầu: 12, ‘A’, ‘F’, 123,
1AH.

10. Khung của chương trình hợp ngữ để dịch ra dạng *.EXE?
11. Khung của chương trình hợp ngữ để dịch ra dạng *.COM?

12. Trình bày cách trao đổi dữ liệu với ngoại vi theo phương pháp hỏi vòng polling ?
13. Trình bày cách trao đổi dữ liệu với ngoại vi theo phương pháp ngắt ?
14. Trình bày cách trao đổi dữ liệu với ngoại vi theo phương pháp DMA ?
15. Phân tích ưu nhược điểm của 3 cách trao đổi dữ liệu với ngoại vi theo phương pháp
DMA (trao đổi từng khối dữ liệu, trao đổi từng byte và phương pháp tận dụng chu kỳ
bus rỗi)?
16. Trình bày phương pháp định địa chỉ segment:offset ? Tại sao nói phương pháp định địa
chỉ này có tính chất đa trị ? Cho ví dụ minh họa ?
● Câu hỏi loại 2 điểm
1.
Chế độ địa chỉ (addressing mode) của vi xử lý là gì? Mô tả chế độ địa chỉ gián tiếp
qua thanh ghi của bộ vi xử lý ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHNH VIN THÔNG
 CNTT/KHMT

Kỹ thuật vi xử lý 
 !Điện - Điện tử"CNTT #$% ! Đại học
&'(()*+ +
()*+,!+&+-.
1. Nêu các thành phần chính của một hệ vi xử lý ? Chức năng của các thành phần ? Vẽ sơ
đồ khối tổng quát hệ vi xử lý ?
2. Cấu trúc của bộ vi xử lý 8086/8088 và chức năng của các thành phần? Vẽ hình ?
3. Trình bày các thanh ghi trong mô hình lập trình của bộ vi xử lý 8086?
4. Một ô nhớ trong hệ VXL 8086 địa chỉ vật 7A45CH, hãy tính địa chỉ lệch
(offset ) của nó nếu địa chỉ đoạn là 75FAH? Khi CPU thực hiện nạp lệnh tại địa chỉ này
thì CS= ?, IP= ?.
5. Một ô nhớ trong hệ VXL 8086 có địa chỉ vật 9B4C6H, hãy tính địa chỉ đoạn của
nếu địa chỉ lệch (offset) 31A6H? Khi CPU thực hiện nạp lệnh tại địa chỉ này thì
CS= ?, IP= ?.
6. Cấu trúc của dòng lệnh hợp ngữ? Lấy ví dụ một dòng lệnh cho VXL 8086?
7. Cấu trúc của chương trình hợp ngữ?
8. Hãy viết các định nghĩa dữ liệu cho các biến và hằng sau:
a) Một biến kiểu Word tên W1, được khởi tạo với giá trị 57BH.
b) Một biến kiểu Word tên W2, không được khởi tạo.
c) Một biến kiểu Byte tên X1, được khởi tạo với giá trị 120.
d) Một mảng kiểu Byte tên MB, được khởi tạo với 5 giá trị đầu: 5D, 32H, 1FH, ‘C’,
0011B.
9. Hãy viết các định nghĩa dữ liệu cho các biến và hằng sau:
a) Một hằng kiểu xâu ký tự tên MSG, với giá trị được gán là ‘Xau KT’.
b) Một biến kiểu ký tự tên KT, được khởi tạo với giá trị ‘A’.
c) Một biến kiểu Word tên X1, không được khởi tạo.
d) Một mảng kiểu Byte tên MB, được khởi tạo với 5 giá trị đầu: 12, ‘A’, ‘F’, 123,
1AH.
10. Khung của chương trình hợp ngữ để dịch ra dạng *.EXE?
11. Khung của chương trình hợp ngữ để dịch ra dạng *.COM?
/)0
đề cương ôn thi môn kĩ thuật vi xử lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn thi môn kĩ thuật vi xử lí - Người đăng: Mây Đơn Độc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đề cương ôn thi môn kĩ thuật vi xử lí 9 10 204