Ktl-icon-tai-lieu

Để cương thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi trangchipbong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Theo định hướng nghề nghiệp)
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Phân tích và thiết kế hệ thống 2 (Systems Analysis and Design 2)
I. Thông tin về học phần
o Mã học phần:
PTH02008
o Số tín chỉ:
2 (1,5 - 0,5 - 4)
o Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
 Nghe giảng lý thuyết trên lớp:
20
 Làm bài tập trên lớp:
1,5
 Thảo luận trên lớp:
1
 Thực hành trong phòng máy tính: 7,5
 Thực tập thực tế ngoài trường:
 Tự học:
60
o Đơn vị phụ trách học phần:
 Bộ môn:
Khoa học máy tính
 Khoa:
Công nghệ thông tin
o Là học phần: tự chọn
o Thuộc khối kiến thức: cơ sở ngành
o Học phần học trước: phân tích và thiết kế hệ thống
II. Thông tin về đội ngũ giảng viên
 Họ và tên: Trần Thị Thu Huyền
 Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
 Địa chỉ liên hệ: BM Khoa học máy tính – Khoa CNTT
 Điện thoại: 0904240676
Email: ttthuyen@vnua.edu.vn
 Thông tin về trợ giảng:
III. Mục tiêu học phần
- Về kiến thức:
o Học viên xác định được các hướng tiếp cận trong phân tích và thiết kế hệ
thống.
o Có thể xác định và thực hiện được các giai đoạn khác nhau trong phân tích
và thiết kế hệ thống hướng đối tượng.
1

-

-

o Tiến hành phân tích và thiết kế được các hệ thống thông tin quản lý theo
hướng đối tượng.
Về kỹ năng:
o Ứng dụng, cơ sở dữ liệu, các kỹ năng phân tích hướng đối tượng, kỹ năng
thiết kế hướng đối tượng để thực hiện phân tích thiết kế các hệ thống thông
tin theo hướng đối tượng.
Về các mục tiêu khác (thái độ học tập):
o Thái độ hợp tác trong nhóm; Làm việc nhóm, nghiêm túc, cần cù, chính
xác, có hệ thống.

IV. Mô tả tóm tắt học phần
PTH02008. Phân tích và thiết kế hệ thống 2 (Systems Analysis and Design 2). (2TC:
1,5-0,5-4). Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên tổng quan về các hướng tiếp cận
của phân tích và thiết kế một hệ thống, các kỹ năng trong khảo sát, phân tích và thiết kế
theo hướng đối tượng. Tên chương: Giới thiệu chung; Phương pháp hướng đối tượng và
khái niệm; UML và công cụ phát triển hệ thống; Phân tích hệ thống hướng đối tượng;
Thiết kế hệ thống hướng đối tượng. Phương pháp giảng dạy: Tổ chức học lý thuyết đi
đôi với làm việc nhóm thực hành thực tiễn. Phương pháp đánh giá: gồm chuyên cần,
kiểm tra, thi. Nội dung kiểm tra và thi bao gồm cả lý thuyết và báo cáo bài tập lớn. Học
phần trước: Phân tích và thiết kế hệ thống.
V. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp: theo Quy ...
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Theo định hướng nghề nghiệp)
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Phân tích và thiết kế hệ thống 2 (Systems Analysis and Design 2)
I. Thông tin về học phần
o Mã học phần: PTH02008
o Số tín chỉ: 2 (1,5 - 0,5 - 4)
o Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 20
Làm bài tập trên lớp: 1,5
Thảo luận trên lớp: 1
Thực hành trong phòng máy tính: 7,5
Thực tập thực tế ngoài trường:
Tự học: 60
o Đơn vị phụ trách học phần:
Bộ môn: Khoa học máy tính
Khoa: Công nghệ thông tin
o Là học phần: tự chọn
o Thuộc khối kiến thức: cơ sở ngành
o Học phần học trước: phân tích và thiết kế hệ thống
II. Thông tin về đội ngũ giảng viên
Họ và tên: Trần Thị Thu Huyền
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: BM Khoa học máy tính – Khoa CNTT
Điện thoại: 0904240676 Email: ttthuyen@vnua.edu.vn
Thông tin về trợ giảng:
III. Mục tiêu học phần
- Về kiến thức:
o Học viên xác định được c hướng tiếp cận trong phân tích thiết kế hệ
thống.
o thể xác định thực hiện được các giai đoạn khác nhau trong phân tích
và thiết kế hệ thống hướng đối tượng.
1
Để cương thiết kế hệ thống - Trang 2
Để cương thiết kế hệ thống - Người đăng: trangchipbong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Để cương thiết kế hệ thống 9 10 840