Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thực hành Hệ quản trị CSDL - ĐH Cần Thơ

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 4355 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN HỆ THỐNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG

TRẦN CÔNG ÁN

CẦN THƠ, 02/2008

ðề cương thực hành Hệ quản trị CSDL

Chương 1. Giới thiệu SQL Server

ðề cương thực hành
Môn: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
Mục tiêu
Môn học này sẽ giới thiệu cho sinh viên những ñặc tính, chức năng và một số khái
niệm trong SQL Server nhằm minh họa cho sinh viên những kiến thức ñã ñược giới
thiệu trong môn Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu.
Cấu trúc của mỗi buổi thực hành về cơ bản gồm 3 phần: Phần hướng dẫn về lý
thuyết, phần hướng dẫn thực hành từng bước, và bài tập tự thực hành.

Nội dung
Bài 1: Giới thiệu SQL Server.
Bài 2: Transact-SQL: DDL và DML.
Bài 3: Transact-SQL: DQL.
Bài 4: View, Trigger và Transaction
Bài 5: Bảo mật và quản trị người dùng

Ths. Trần Công Án

Trang 1

ðề cương thực hành Hệ quản trị CSDL

Chương 1. Giới thiệu SQL Server

Mục lục
1

Giới thiệu SQL Server........................................................................................ 3
1.1 Giới thiệu về SQL Server ............................................................................ 4
1.2 Thực hành có hướng dẫn ........................................................................... 10
1.3 Tóm tắt....................................................................................................... 20
1.4 Bài tập tự thực hành................................................................................... 21

2

Transact-SQL: DDL & DML........................................................................... 26
2.1 Ngôn ngữ ñịnh nghĩa dữ liệu (Data Definition Language – DDL) ........... 27
2.2 Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML) ............................................................. 39
2.3 Thực hành có hướng dẫn ........................................................................... 42
2.4 Bài tập tự thực hành................................................................................... 50

3

Transact-SQL: DQL......................................................................................... 53
3.1 Truy vấn dữ liệu với lệnh SELECT........................................................... 54
3.2 Một số hàm thường sử dụng trong SQL Server......................................... 64
3.3 Bài tập tự thực hành................................................................................... 68

4

View, Trigger và Transaction .......................................................................... 70
4.1 View....................................
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN HỆ THỐNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG
TRẦN CÔNG ÁN
CẦN THƠ, 02/2008
Đề cương thực hành Hệ quản trị CSDL - ĐH Cần Thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương thực hành Hệ quản trị CSDL - ĐH Cần Thơ - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Đề cương thực hành Hệ quản trị CSDL - ĐH Cần Thơ 9 10 385