Ktl-icon-tai-lieu

đề cương thực hành môn C

Được đăng lên bởi thanhb1310453
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 970 lần   |   Lượt tải: 0 lần
đề cương thực hành môn lập trình hướng đối tượng C++
Đề cương thực hành Lập trình hướng đối tượng và C++ (CT114)
Bộ môn Mạng MT và TT Trang 1
Đ
Đ
C
C
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
T
T
H
H
C
C
H
H
À
À
N
N
H
H
Môn : Lập trình hướng đối tượng và C++ (CT114)
Số tiết: 30 tiết - Số buổi thực hành: 5 buổi
Áp dụng cho học kỳ 1, năm học 2014-2015
Chú ý: Sinh viên phải thực hiện tất cả các chủ điểm được quy định trong từng buổi thực hành,
nhưng không yêu cầu thực hiện tất cả các bài trong mỗi buổi.
1. Buổi 1 :
o Mục đích :
Sinh viên tập làm quen với phong cách lập trình hướng đối tượng.
Cài đặt 1 số lớp đơn giản. Viết các phương thức và hàm xây dựng của lớp.
Sử dụng các lớp vừa định nghĩa.
o Yêu cầu :
Bài 1 : Cài đặt lớp Diem (Điểm trong không gian 2 chiều) gồm:
Thuộc tính: x, y là số nguyên.
Các phương thức bao gồm :
+ Hàm xây dựng: Diem(int h=0, int t=0);
+ Nhập tọa độ cho điểm từ bàn phím: void NhapDiem();
+ In ra màn hình tọa độ điểm theo dạng (x,y): void InDiem();
+ Lấy ra giá trị hoành độ của điểm: int GiaTriX();
+ Lấy ra giá trị tung độ của điểm: int GiaiTriY();
+ Tính khoảng cách từ điểm đó đến 1 điểm khác: float KhoangCach(Diem m);
Viết hàm main() khai thác lớp vừa định nghĩa :
+ Tạo ra điểm A tọa độ (3,4). In tọa độ điểm A ra màn hình.
+ Tạo ra điểm B với giá trị nhập từ bàn phím. In tọa độ điểm B ra màn hình.
+ Tạo ra điểm C đối xứng với điểm B qua gốc tọa độ. In tọa độ điểm C ra màn hình.
+ Hiển thị ra màn hình khoảng cách từ điểm B đến tâm O.
+ Tính khoảng cách từ điểm C đến điểm B.
Bài 2 : Cài đặt lớp Clock gồm:
Các thuộc tính: giờ, phút, giây kiểu int.
Các hàm xây dựng:
+ Hàm xây dựng mặc nhiên: Clock();
+ Hàm xây dựng có nhiều đối số: Clock(int h, int m, int s);
Các hàm thành viên gồm :
+ Hàm nhập giá trị từ bàn phím
+ Hàm hiển thị thông tin ra màn hình dạng: giờ:phút:giây
+ Hàm làm tròn thời gian: void LamTron();
Chẳng hạn: 13:67:150 sẽ làm tròn thành 14:09:30
+ Viết hàm cộng 1 Clock với n phút nào đó: Clock Cong(int n);
Viết hàm main() khai thác lớp vừa định nghĩa:
+ Tạo 1 Clock a có giá trị là 9:15:38. In giá trị đó ra màn hình.
+ Tạo 1 Clock b có giá trị mặc định. Nhập giá trị cho đối tượng b. In ra màn hình.
+ Cộng 45 phút cho Clock b. Làm tròn b và in ra màn hình.
Bài 3 : Cài đặt lớp Date gồm :
Các thuộc tính: ngay, thang, nam.
Các hàm thành viên gồm :
+ Hàm xây dựng.
+ Hàm nhập giá trị và hàm hiện thông tin ngày ra màn hình.
+ Hàm kiểm tra xem ngày có hợp lệ hay không ? int HopLe();
Chẳng hạn: Ngày 31/6/2000 hay 29/2/1999 là không hợp lệ.
+ Hàm cộng 1 Date với 1 ngày, kết quả là ngày hôm sau: Date Cong();
Ví dụ: Gọi hàm Cong() trên đối tượng ngày 30/06/2007 là 01/07/2007
đề cương thực hành môn C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương thực hành môn C - Người đăng: thanhb1310453
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề cương thực hành môn C 9 10 142