Ktl-icon-tai-lieu

đề cương thực tập ngành công nghệ thông tin ĐH2C3

Được đăng lên bởi luvboynd9x
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 66 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐH2C3
I.

THÔNG TIN CHUNG
Họ tên: Trần Việt Anh
Mã số sinh viên: DC00101492
Lớp: ĐH2C3
Ngành/Chuyên ngành : Công nghệ Thông tin
Nhóm: …
- Cơ sở thực tập :
Phòng công nghệ thông tin, sở tài nguyên môi trường tỉnh Nam Định
Số 1A Trần Tế Xương Tp.Nam Định
- Giáo viên hướng dẫn/ điện thoại/ Email:
Ngô Tất Thành
Điện thoại: 0976544686
Email: thanhnt.tttt@gmail.com
- Tiêu đề vấn đề thực tập được giao:
+ Nghiên cứu, tìm hiểu quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu.
+ Nghiên cứu, tìm hiểu về xây dựng mô hình dữ liệu phục vụ xây dựng cơ
sở dữ liệu.
II.
NỘI DUNG THỰC TẬP
1. Mô tả vấn đề thực tập:
+ Nghiên cứu, tìm hiểu quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu tại cơ sở thực
tập.
+ Nghiên cứu, tìm hiểu về xây dựng mô hình dữ liệu phục vụ xây dựng cơ
sở dữ liệu tại cơ sở thực tập.
2. Giải quyết vấn đề thực tập:
+ Nắm rõ được quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu
+ Nắm rõ được quy trình xây dựng mô hình dữ liệu phục vụ xây dựng cơ
sở dữ liệu.

STT

Công việc

Nội dung thực hiện

Thời gian

1

Nghiên cứu, tìm hiểu về quy Nghiên cứu tổng quan 22/02/2016 –
trình xây dựng cơ sở dữ liệu về quy trình xây dựng 22/04/2016
tại cơ sở thực tập
cơ sở dữ liệu.

2

Nghiên cứu, tìm hiểu về xây + Nghiên cứu, tìm 22/02/2016 –
dựng mô hình dữ liệu
hiểu về xây dựng Sơ 22/04/2016
đồ cấu trúc, khung cơ
sở dữ liệu;
+ Nghiên cứu, tìm
hiểu về Bootroom;
+ Nghiên cứu, tìm
hiểu về xây dựng danh
mục cơ sở dữ liệu;
+ Nghiên cứu, tìm
hiểu về các thức xây
dựng mô hình cấu trúc
và nội dung dữ liệu
của cơ sở dữ liệu;
+ Nghiên cứu, tìm
hiểu về tích hợp dữ
liệu cho một số lớp
thông tin;
3. Kết quả dự kiến đạt được sau khi thực tập kết thúc
+ Báo cáo nghiên cứu, tìm hiểu về xây dựng mô hình dữ liệu.
+ Báo cáo nghiên cứu, tìm hiểu về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu tại cơ
sở thực tập.
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký tên)

Ngô Tất Thành

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐH2C3
I. THÔNG TIN CHUNG
Họ tên: Trần Việt Anh
Mã số sinh viên: DC00101492
Lớp: ĐH2C3
Ngành/Chuyên ngành : Công nghệ Thông tin
Nhóm: …
- Cơ sở thực tập :
Phòng công nghệ thông tin, sở tài nguyên môi trường tỉnh Nam Định
Số 1A Trần Tế Xương Tp.Nam Định
- Giáo viên hướng dẫn/ điện thoại/ Email:
Ngô Tất Thành
Điện thoại: 0976544686
Email: thanhnt.tttt@gmail.com
- Tiêu đề vấn đề thực tập được giao:
+ Nghiên cứu, tìm hiểu quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu.
+ Nghiên cứu, tìm hiểu v xây dựng mô hình dữ liệu phục v xây dựng cơ
sở dữ liệu.
II. NỘI DUNG THỰC TẬP
1. Mô tả vấn đề thực tập:
+ Nghiên cứu, tìm hiểu quy trình xây dựng sở dữ liệu tại sở thực
tập.
+ Nghiên cứu, tìm hiểu về xây dựng mô hình dữ liệu phục vụ xây dựng cơ
sở dữ liệu tại cơ sở thực tập.
2. Giải quyết vấn đề thực tập:
+ Nắm rõ được quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu
+ Nắm rõ được quy trình xây dựng mô hình dữ liệu phục vụ xây dựng cơ
sở dữ liệu.
STT Công việc Nội dung thực hiện Thời gian
đề cương thực tập ngành công nghệ thông tin ĐH2C3 - Trang 2
đề cương thực tập ngành công nghệ thông tin ĐH2C3 - Người đăng: luvboynd9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề cương thực tập ngành công nghệ thông tin ĐH2C3 9 10 760