Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tin học hk II lớp 10 (2014-2015)

Được đăng lên bởi Huệ Nguyễn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG THI HỌC KÌ II LỚP 10 NĂM HỌC 2014- 2015
A- TRẮC NGHIỆM:
Caâu1-Tìm phaùt bieåu ñuùng veà ñònh lí bieán thieân ñoäng naêng
A-Ñoä bieán thieân ñoäng naêng baèng toång coâng cuûa ngoaïi löïc taùc duïng leân vaät
B-Caùc ngoaïi löïc sinh coâng döông thì ñoäng naêng giaûm
C-Löïc sinh coâng döông thì ñoäng naêng cuûa vaät taêng
D-caùc ngoaïi löïc sinh coâng aâm thì ñoäng naêng cuûa vaät taêng
Câu2. Đại lượng nào sau đây không phải là vectơ ?
A. Động lượng
B. Lực quán tính
C. Công cơ học
D. Xung của lực
Câu3. Khi khối lượng giảm một nửa và vận tốc của vật tăng gấp đôi thì động lượng của vật :
A. không đổi
B. tăng gấp 2
C. tăng gấp 4
D. tăng gấp 8
Câu4. Một viên đạn nằm yên sau đó nổ thành hai mảnh có khối lượng mảnh này gấp đôi mảnh kia. Cho
động năng tổng cộng là Wđ. Động năng của mảnh bé là ?
A.

1
Wđ
3

B.

2
Wđ
3

C.

1
Wđ
2

D.

3
Wđ
4

Câu5. Một ôtô khối lượng 1000kg đang chuyển động với vận tốc 72km/h. Tài xế tắt máy và hãm phanh,
ôtô đi thêm 50m thì dừng lại. Lực ma sát có độ lớn ?
A. 2000N
B. 4000N
C. 5184N
D. 2952N
Câu6. Hai vật; một vật được thả rơi tự do, một vật được ném ngang ở cùng độ cao. Kết luận nào sau đây là
sai ?
A. Gia tốc rơi như nhau.
B. Thời gian rơi như nhau.
C. Vận tốc chạm đất như nhau.
D. Công của trọng lực thực hiện được là bằng nhau.
Câu7. Hai vật m1 = 4kg; m2 = 6kg chuyển động ngược chiều nhau với vận tốc tương ứng v1 = 3m/s; v2 =
3m/s. Hai vật va chạm nhau, độ lớn của tổng động lượng của hai vật sau va chạm là ?
A. 0
B. 6kgm/s
C.15kgm/s
D. 30kgm/s.
Câu8.Lực nào sau đây không làm thay đổi động năng của vật?
A/ Lực cùng hướng với vận tốc vật
B/ Lực vuông góc với vận tốc vật.
C/ Lực ngược hướng với vận tốc vật
D/ Lực hợp với vận tốc một góc nào đó.
Câu9. Moät vaät coù khoái löôïng 500 g rôi töï do töø ñoä cao z = 100 m xuoáng ñaát, laáy g = 10 m/s 2. Ñoäng
naêng cuûa vaät taïi ñoä cao 50 m so vôùi maët ñaát baèng bao nhieâu ?
A. 250 J
B. 1000 J
C. 50000 J
D. 500 J
Câu10. Choïn ñaùp aùn ñuùng : Cô naêng laø:
A. Moät ñaïi löôïng voâ höôùng coù giaù trò ñaïi soá
C. Moät ñaïi löôïng voâ höôùng luoân luoân döông
B. Moät ñaïi löôïng veùc tô
D. Moät ñaïi löôïng voâ höôùng luoân döông hoaëc coù theå baèng 0
.Câu11.Điều nào sau đây là sai khi nói về động lượng?
A/ Động lượng là đại lượng vectơ.
B/ Động lượng xác định bằng tích khối lượng của vật và vectơ vận tốc của vật ấy.
C/ Động lượng có đơn vị

Kgm

s2

D/ Trong hệ kín, động lượng của hệ là đại lượng bảo toàn.
Câu12.Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công ?
A. Jun (J).
B. ...
ĐỀ CƯƠNG THI HỌC KÌ II LỚP 10 NĂM HỌC 2014- 2015
A- TRẮC NGHIỆM:
Caâu1-Tìm phaùt bieåu ñuùng veà ñònh lí bieán thieân ñoäng naêng
A-Ñoä bieán thieân ñoäng naêng baèng toång coâng cuûa ngoaïi löïc taùc duïng leân vaät
B-Caùc ngoaïi löïc sinh coâng döông thì ñoäng naêng giaûm
C-Löïc sinh coâng döông thì ñoäng naêng cuûa vaät taêng
D-caùc ngoaïi löïc sinh coâng aâm thì ñoäng naêng cuûa vaät taêng
Câu2. Đại lượng nào sau đây không phải là vectơ ?
A. Động lượng B. Lực quán tính C. Công cơ học D. Xung của lực
Câu3. Khi khối lượng giảm một nửa và vận tốc của vật tăng gấp đôi thì động lượng của vật :
A. không đổi B. tăng gấp 2 C. tăng gấp 4 D. tăng gấp 8
Câu4. Một viên đạn nằm yên sau đó nổ thành hai mảnh có khối lượng mảnh này gấp đôi mảnh kia. Cho
động năng tổng cộng là W
đ
. Động năng của mảnh bé là ?
A.
3
1
W
đ
B.
3
2
W
đ
C.
2
1
W
đ
D.
4
3
W
đ
Câu5. Một ôtô khối lượng 1000kg đang chuyển động với vận tốc 72km/h. Tài xế tắt máy và hãm phanh,
ôtô đi thêm 50m thì dừng lại. Lực ma sát có độ lớn ?
A. 2000N B. 4000N C. 5184N D. 2952N
Câu6. Hai vật; một vật được thả rơi tự do, một vật được ném ngang ở cùng độ cao. Kết luận nào sau đây là
sai ?
A. Gia tốc rơi như nhau. B. Thời gian rơi như nhau.
C. Vận tốc chạm đất như nhau. D. Công của trọng lực thực hiện được là bằng nhau.
Câu7. Hai vật m
1
= 4kg; m
2
= 6kg chuyển động ngược chiều nhau với vận tốc tương ứng v
1
= 3m/s; v
2
=
3m/s. Hai vật va chạm nhau, độ lớn của tổng động lượng của hai vật sau va chạm là ?
A. 0 B. 6kgm/s C.15kgm/s D. 30kgm/s.
Câu8.Lực nào sau đây không làm thay đổi động năng của vật?
A/ Lực cùng hướng với vận tốc vật B/ Lực vuông góc với vận tốc vật.
C/ Lực ngược hướng với vận tốc vật D/ Lực hợp với vận tốc một góc nào đó.
Câu9. Moät vaät coù khoái löôïng 500 g i töï do töø ñoä cao z = 100 m xuoáng ñaát, laáy g = 10 m/s
2
. Ñoäng
naêng cuûa vaät taïi ñoä cao 50 m so vôùi maët ñaát baèng bao nhieâu ?
A. 250 J B. 1000 J C. 50000 J D. 500 J
Câu10. Choïn ñaùp aùn ñuùng : Cô naêng laø:
A. Moät ñaïi löôïng voâ höôùng coù giaù trò ñaïi soá C. Moät ñaïi löôïng voâ höôùng luoân luoân döông
B. Moät ñaïi löôïng veùc tô D. Moät ñaïi löôïng voâ höôùng luoân döông hoaëc coù theå baèng 0
.Câu11.Điều nào sau đây là sai khi nói về động lượng?
A/ Động lượng là đại lượng vectơ.
B/ Động lượng xác định bằng tích khối lượng của vật và vectơ vận tốc của vật ấy.
C/ Động lượng có đơn vị
2
s
Kgm
D/ Trong hệ kín, động lượng của hệ là đại lượng bảo toàn.
Câu12.Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công ?
A. Jun (J). B. Kiloát giờ (Kwh) .
C. Niutơn trên mét (N/m). D. Niutơn.mét (N.m).
Caâu13.Vật ném từ độ cao 20m với vận tốc 20m/s. Bỏ qua mọi lực cản. Lấy g = 10m/s
2
. Vận tốc vật
khi chạm đất là:
A/
10 2
m/s B/ 20m/s C/
20 2
m/s D/ 40m/s
Caâu14.Một vật ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc 6m/s. Bỏ qua mọi lực cản.Lấy g =
10m/s
2
. Độ cao vật khi thế năng bằng một nửa động năng là:
A/ 0,2m B/ 0,4m C/ 0,6m D/ 0,8m
Caâu15. Moät vaät tröôït khoâng vaän toác ñaàu töø ñænh doác daøi 10 m, goùc nghieâng giöõa maët doác vaø maët phaúng
naèm ngang laø 30
o
. Boû qua ma saùt. Laáy g = 10 m/s
2
. Vaän toác cuûa vaät ôû chaân doác laø:
A. 10.
2
m/s B. 10 m/s C. 5.
2
m/s D. Moät ñaùp soá khaùc
Đề cương tin học hk II lớp 10 (2014-2015) - Trang 2
Đề cương tin học hk II lớp 10 (2014-2015) - Người đăng: Huệ Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương tin học hk II lớp 10 (2014-2015) 9 10 925