Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương truy vấn dữ liệu dựa trên cây chữ ký của mỗi khối văn bản

Được đăng lên bởi peo1511
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

ĐỀ CƯƠNG

TRUY VẤN DỮ LIỆU DỰA TRÊN CÂY
CHỮ KÝ CỦA KHỐI VĂN BẢN

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Lê.
Lớp: K62A
GVHD: Phạm Thị Anh Lê

HÀ NỘI, NĂM 2015

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
TRUY VẤN DỮ LIỆU DỰA TRÊN CÂY CHỮ KÝ CỦA
KHỐI VĂN BẢN
1.

Lý do chọn đề tài.

Việc thực thi truy vấn trực tiếp trên cơ sở dữ liệu có thể rất tốn kém chi phí
trong việc duyệt trên một số lượng lớn các mẫu tin trong cơ sở dữ liệu. Do đó, ta
cần mô tả lại hệ thống cơ sở dữ liệu dựa trên một cấu trúc tham chiếu có không
gian tìm kiếm nhỏ hơn để giảm thời gian tìm kiếm trong quá trình truy vấn dữ liệu
và đồng thời cấu trúc tham chiếu trung gian này có thể truy vấn ngược lại cơ sở dữ
liệu thực sự
Phương pháp tạo chữ ký cho các đối tượng dữ liệu giúp giảm không gian truy
vấn dữ liệu vì chữ ký nhỏ hơn rất nhiều so với đối tượng dữ liệu thực sự (khoảng
từ 10% – 20% so với đối tượng dữ liệu )., từ đó xây dựng các cấu trúc dữ liệu để
tham chiếu đến cơ sở dữ liệu thực sự.
2.


3.


4.


5.


Mục đích nghiên cứu.
Tìm hiểu mô hình cấu trúc dữ liệu lưu trữ tập tin chữ ký của văn bản dưới
dạng các khối văn bản.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp tìm kiếm trên cây chữ ký
Phạm vi nghiên cứu: Thực hiện truy vấn trên các văn bản có hơn 20.000 từ.
Phương pháp nghiên cứu.
Phương pháp mô phỏng thực nghiệm phương pháp truy vấn trên các văn bản
có hơn 20.000 từ.
Nội dung nghiên cứu.
Giới thiệu các khái niệm cơ bản về chữ ký của đối tượng dữ liệu.
 Khái niệm chữ ký
 Chữ ký si của đối tượng O.
 Chữ ký sq của câu truy vấn.

Chữ ký của khối văn bản hoặc của một đối tượng.
Cây chữ ký
 Khái niệm cây chữ ký.
 Tìm kiếm trên cây chữ ký.
Truy vấn dữ liệu trên văn bản.
 Xử lý truy vấn dữ liệu văn bản.
Kế hoạch thực hiện nghiên cứu.





6.

NỘI DUNG
Chọn đề tài và tìm hiểu các tài
liệu liên quan
Nghiên cứu về chữ ký và cây chữ
ký
Tìm hiểu về truy vấn dữ liệu trên
văn bản
Viết báo cáo
7.

Tuần

Tuần

Tuần

Tuần

Tuần

Tuần

1

2

3

4

5

6














Tài liệu tham khảo
 
 


“TRUY VẤN DỮ LIỆU DỰA TRÊN CÂY CHỮ KÝ CỦA KHỐI VĂN BẢN” - Tác
giả Văn Thế Thành, Trần Minh Bảo (TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 74B,
Số 5, (2012), 157-165 )



...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
ĐỀ CƯƠNG
TRUY VẤN DỮ LIỆU DỰA TRÊN CÂY
CHỮ KÝ CỦA KHỐI VĂN BẢN
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Lê.
Lớp: K62A
GVHD: Phạm Thị Anh Lê
HÀ NỘI, NĂM 2015
Đề cương truy vấn dữ liệu dựa trên cây chữ ký của mỗi khối văn bản - Trang 2
Đề cương truy vấn dữ liệu dựa trên cây chữ ký của mỗi khối văn bản - Người đăng: peo1511
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương truy vấn dữ liệu dựa trên cây chữ ký của mỗi khối văn bản 9 10 978