Ktl-icon-tai-lieu

đề giữa kì CTDL

Được đăng lên bởi ntnhat1993-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điểm

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ

Chữ ký giám thị

Môn: Mạch Điện Tử 1 - MSMH: 405023
Ngày thi: 30/03/2013

Thời gian: 70 phút

SINH VIÊN ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG 1 TỜ A4 VIẾT TAY
Họ & tên : .......................................................................... MSSV : ................................ Lớp : ........................
SINH VIÊN LÀM BÀI TRỰC TIẾP TRÊN ĐỀ - ĐỀ THI NÀY GỒM CÓ 5 TRANG

Chapter
4 Diodes
Ghi chú:
1. Hãy đọc tất cả các câu hỏi trước khi làm bài. Đề thi này gồm có 4 câu với tổng số điểm bằng 12.
2. Phân diode
bố tốt thời
làmDuring
bài theothe
phân
bố củahalf-cycles
điểm số. of the input sinusoid, the positive vI will cause
to begian
ideal.
positive

current
to flow
its forward
follows
thattrịthe
3. Đối với
các phần
tính through
toán, hãythe
dẫndiode
ra cácincông
thức tínhdirection.
toán trướcItkhi
thay giá
số.diode
Tất cảvoltage
các kết
vDkhông
will be
very
zero.
Thus
thetính
circuit
quả số
được
dẫnsmall—ideally
ra từ công thức sẽ
không
được
điểm.will have the equivalent shown in

Fig. 4.3(c), and the output voltage v will be equal to the input voltage v . On the other
hand, during the negative half-cycles of vI , the diode will not conduct. Thus the circuit
5. Chúcwill
các bạn
tốt.
havelàm
thebài
equivalent
shown in Fig. 4.3(d), and vO will be zero. Thus the output voltage
------------------------------------------------------------will have the waveform
shown in Fig. 4.3(e). Note that while vI alternates in polarity and
has
a zero
average
vO isởunidirectional
and has
a finite
average
orcác
a dc
compoCâu 1 (4
điểm):
Hãy
vẽ dạngvalue,
sóng vo(t)
ngõ ra của các mạch
diode
sau (Hình
1 - 4).value
Giả sử
diode
là lý
nent.
Thus
the
circuit
of
Fig.
4.3(a)
rectifies
the
signal
and
hence
is
called
a
rectifier.
It
tưởng. (Ghi chú: Vẽ dạng sóng ngõ ra trực tiếp trên hình tín hiệu ngõ vào. Giải thích rõ các giai đoạn dẫn,
cancủa
bediode
usedvà
togiải
generate
dc from
ac. tín
Wehiệu
willngõ
study
không dẫn
thích dạng
sóng của
ra thurectifier
được.) circuits in Section 4.5.
O
I
4. Tờ A4 viết tay SV sử dụng không được nhàu nát
hoặc bị gấp. Nếu không sẽ được xem như
là tài liệu.

a)

Hình 1

vi
A
D

0

t

(a)
(b)
...................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Đim
ĐỀ KIM TRA GIA HC K
Môn: Mch Đin T 1 - MSMH: 405023
Ngày thi: 30/03/2013 Thi gian: 70 phút
SINH VIÊN ĐƯỢC PHÉP S DNG 1 T A4 VIT TAY
Ch ký giám th
ĐỀ KIM TRA GIA HC K
Môn: Mch Đin T 1 - MSMH: 405023
Ngày thi: 30/03/2013 Thi gian: 70 phút
SINH VIÊN ĐƯỢC PHÉP S DNG 1 T A4 VIT TAY
.......................................................................... ................................ ........................H & tên : MSSV : Lp :
.......................................................................... ................................ ........................H & tên : MSSV : Lp :
.......................................................................... ................................ ........................H & tên : MSSV : Lp :
SINH VIÊN LÀM BÀI TRC TIP TRÊN ĐỀ - ĐỀ THI NÀY GM CÓ 5 TRANG
SINH VIÊN LÀM BÀI TRC TIP TRÊN ĐỀ - ĐỀ THI NÀY GM CÓ 5 TRANG
SINH VIÊN LÀM BÀI TRC TIP TRÊN ĐỀ - ĐỀ THI NÀY GM CÓ 5 TRANG
Ghi chú:
1. Hãy đọc tt c các câu hi trước khi làm bài. Đề thi này gm có 4 câu vi tng s đim bng 12.
2. Phân b tt thi gian làm bài theo phân b ca đim s.
3. Đối vi các phn tính toán, hãy dn ra các công thc nh toán trước khi thay giá tr s. Tt c các kết
qu s không được dn ra t công thc s không được tính đim.
4. T A4 viết tay SV s dng không được nhàu nát hoc b gp. Nếu không s được xem như là tài liu.
5. Chúc các bn làm bài tt.
-------------------------------------------------------------
Câu 1 (4 đim): Hãy v dng sóng vo(t) ngõ ra ca các mch diode sau (Hình 1 - 4). Gi s các diode lý
tưởng. (Ghi chú: V dng sóng ngõ ra trc tiếp trên hình tín hiu ngõ vào. Gii thích các giai đon dn,
không dn ca diode và gii thích dng sóng ca tín hiu ngõ ra thu được.)
a) Hình 1
168 Chapter 4 Diodes
diode to be ideal. During the positive half-cycles of the input sinusoid, the positive v
I
will cause
current to flow through the diode in its forward direction. It follows that the diode voltage
v
D
will be very smallideally zero. Thus the circuit will have the equivalent shown in
Fig. 4.3(c), and the output voltage v
O
will be equal to the input voltage v
I
. On the other
hand, during the negative half-cycles of v
I
, the diode will not conduct. Thus the circuit
will have the equivalent shown in Fig. 4.3(d), and v
O
will be zero. Thus the output voltage
will have the waveform shown in Fig. 4.3(e). Note that while v
I
alternates in polarity and
has a zero average value, v
O
is unidirectional and has a finite average value or a dc compo-
nent. Thus the circuit of Fig. 4.3(a) rectifies the signal and hence is called a rectifier. It
can be used to generate dc from ac. We will study rectifier circuits in Section 4.5.
Figure 4.3 (a) Rectifier circuit. (b) Input waveform. (c) Equivalent circuit when v
I
0. (d) Equivalent
circuit when v
I
0. (e) Output waveform.
D
(a)
(b)
v
I
Յ 0
(d)
v
I
Ն 0
(c)
(
e
)
t
0
v
i
A
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
1/5
đề giữa kì CTDL - Trang 2
đề giữa kì CTDL - Người đăng: ntnhat1993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề giữa kì CTDL 9 10 959