Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra 1 tiết tin 6

Được đăng lên bởi Hai Pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MÔN TIN HỌC - LỚP 6 – Năm học 2014 - 2015
I. MA TRẬN ĐỀ
Mức độ

Nhận biết

Kiến thức

KQ

Thông hiểu
TL

KQ

TL

Vận dụng
KQ

Thông tin và
tin học

Biết một số khái niệm Nắm vững được các Lấy được ví dụ
ban đầu về thông tin, khái niệm thông tin.
minh họa kiến
hoạt động thông tin và
thức.
tin học.

Câu
Điểm
Thông tin và
biểu diễn
thông tin

C1,C2

Câu
Điểm
Em có thể
làm được gì
nhờ máy tính
Câu
Điểm

C3

C8

0,5đ
Biết khả năng của máy
tính cũng như các ứng
dụng đa dạng của tin học
trong các lĩnh vực khác
nhau của xã hội

1đ
Nắm được máy tính chỉ Lấy được ví dụ
là công cụ thực hiện minh họa kiến
những gì con người chỉ thức.
dẫn

1đ
Nhận biết các dạng
thông tin cơ bản mà MT
xử lí được

2
1đ
Nắm vững kn biểu diễn
thông tin và vai trò của
biểu diễn thông tin, phân
biệt được các dạng
thông tin cơ bản.

Lấy được ví dụ
minh hoạ việc có
thể biểu diễn thông
tin.
2

C1
Máy tính và
phần mềm
máy tính
Câu
Điểm
Luyện tập
chuột
Câu
Điểm
Học gõ 10
ngón

Biết chức năng của một
số bộ phận cơ bản của
máy tính; biết được khái
niệm về PM máy tính và
vai trò của PM máy tính
C6
0,5 đ
Nắm được các thao tác
chính với chuột
C5, C7 ý 1
1đ
- Học sinh biết được các
kiến thức về bàn phím:
Cấu tạo, hàng phím cơ
sở...

Tổng

TL

1đ
Nắm vững chức năng
của 1số bộ phận cơ bản
của máy tính; khái niệm
về PM máy tính và vai
trò của PM máy tính.
C4
0,5đ

1,5đ

2
1đ
Biết phân loại bộ
nhớ máy tính và
phân loại phần
mềm. Lấy VD.
C2, 3
4
3 điểm
Biết cách sử dụng
phền mềm mouse
skills
3

4đ

1đ
Lợi ích của việc gõ bàn Tư thế ngồi đúng.
phím bằng mười ngón.

Câu
C9
Điểm
0,5 đ
Sử dụng phần Biết khởi động và thoát Thiết lập được đăng
mềm mario để khỏi phần mềm
nhập và nhập tên người
luyện gõ phím
luyện tập

1
0,5 đ
Luyện gõ phím

Câu
Điểm
Tổng
Số câu
Điểm

C7 ý 2 , C10
1đ
7

1,5
1đ
2

4,5 đ

1
1,5 đ

2
1đ

3đ

14
10 đ

ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm (6 điểm)
Câu 1.(0,5 điểm) Câu nào trong câu sau nói về khái niệm thông tin?
A. Tiếng trống trường cho em biết đã đến giờ vào lớp;
B. Tấm biển báo bên đường cho em biết nơi đó cấm đỗ xe;
C. Những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quang và về chính con người.
D. Bản tin trên truyền hình cho em biết cơn bão sắp đến vùng biển nước ta.
Câu 2.(0,5 điểm) Việc tiếp nhận, trao đổi, lưu trữ thông tin được gọi là:
A. thông tin
B. Xử lí thông tin;
C. Nghiên cứu thông tin
D. Hoạt động thông tin của con người.
Câu 3. (0,5 điểm) Ba dạng thông tin cơ bản trong tin học đó là:
A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói;
B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;
C. Các con số, hình ảnh, văn bản;
D....
MÔN TIN HỌC - LỚP 6 – Năm học 2014 - 2015
I. MA TRẬN ĐỀ
Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Tổng
Kiến thức KQ TL KQ TL KQ TL
Thông tin và
tin học
Biết một số khái niệm
ban đầu về thông tin,
hoạt động thông tin
tin học.
Nắm vững được các
khái niệm thông tin.
Lấy được dụ
minh họa kiến
thức.
Câu
Điểm
C1,C2
2
Thông tin và
biểu diễn
thông tin
Nhận biết các dạng
thông tin cơ bản mà MT
xử lí được
Nắm vững kn biểu diễn
thông tin và vai trò của
biểu diễn thông tin, phân
biệt được các dạng
thông tin cơ bản.
Lấy được ví dụ
minh hoạ việc có
thể biểu diễn thông
tin.
Câu
Điểm
C3
0,5đ
C8
1 đ
2
1,5đ
Em có thể
làm được gì
nhờ máy tính
Câu
Điểm
Biết khả năng của máy
tính cũng như các ứng
dụng đa dạng của tin học
trong các lĩnh vực khác
nhau của xã hội
Nắm được máy tính chỉ
công cụ thực hiện
những con người chỉ
dẫn
Lấy được dụ
minh họa kiến
thức.
C1
1 đ
2
1 đ
Máy tính và
phần mềm
máy tính
Biết chức năng của một
số bộ phận bản của
máy tính; biết được khái
niệm về PM máy tính
vai trò của PM máy tính
Nắm vững chức năng
của 1số bộ phận bản
của máy tính; khái niệm
về PM máy nh vai
trò của PM máy tính.
Biết phân loại bộ
nhớ máy tính và
phân loại phần
mềm. Lấy VD.
Câu
Điểm
C6
0,5 đ
C4
0,5đ
C2, 3
3 điểm
4
Luyện tập
chuột
Nắm được các thao tác
chính với chuột
Biết cách s dụng
phền mềm mouse
skills
Câu
Điểm
C5, C7 ý 1
1 đ
3
Học gõ 10
ngón
- Học sinh biết được các
kiến thức về bàn phím:
Cấu tạo, hàng phím
sở...
Lợi ích của việc gõ bàn
phím bằng mười ngón.
Tư thế ngồi đúng.
Câu
Điểm
C9
0,5 đ
1
0,5 đ
Sử dụng phần
mềm mario để
luyện gõ phím
Biết khởi động thoát
khỏi phần mềm
Thiết lập được đăng
nhập nhập tên người
luyện tập
Luyện gõ phím
đề kiểm tra 1 tiết tin 6 - Trang 2
đề kiểm tra 1 tiết tin 6 - Người đăng: Hai Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề kiểm tra 1 tiết tin 6 9 10 632