Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra cuối kỳ môn kỹ thuật đo và xử lý tín hiệu

Được đăng lên bởi haduytung93-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2009-2010
Môn: Kỹ thuật đo & Xử lý tín hiệu
Thời gian: 90 phút
Sinh viên được tham khảo tài liệu

Câu 1. (2.0đ) Lý thuyết
1.a) Kể tên 5 loại cảm biến đo lưu lượng.
1.b) Nêu nguyên lý hoạt động của cảm biến đo lưu lượng dùng ống Venturi.

Câu 2 (3.5đ). Cho mạch đo như Hình 1.
RLEAD là điện trở dây có giá trị 10.5 ở 250C, hệ số nhiệt bằng 0.385%/0C. Strain gage có giá trị 350
lúc bình thường, 353.5 lúc bị căng lớn nhất và 346.5 lúc bị nén lớn nhất.
2.a) Tính V0 khi Strain gage bằng 353.5 và 346.5 tại 250C.
2.b) Tính V0 khi Strain gage bằng 353.5 và 346.5 tại 400C.
2.c) Để loại bỏ ảnh hưởng của nhiệt độ, người ta sử dụng kiểu đấu 4 dây. Hãy vẽ sơ đồ mạch đấu dây.

Hình 1

Xem mặt sau 

Câu 3 (3.5đ)
Cảm biến Strain gage được sử dụng để đo lực và mạch xử lý như Hình 2.
Giả sử chiều lực tác động hướng xuống là chiều dương và khi Fv = Fmax thì Strain gage thay đổi 1%. Ngõ
ra Vout được nối vào ADC 10 bit có áp chuẩn 5V.
3.a) Tính Vout khi Strain gage thay đổi 0.5% và VREF = 0V.
3.b) Tính Vout khi Strain gage thay đổi 0.5% và VREF = 2.5V.
3.c) Cho VREF = 2.5V. Ngõ ra ADC có giá trị số bằng 1010101010. Tính Fv theo Fmax và xác định chiều
của Fv ? Biết sự thay đổi của Strain gage theo Fv là tuyến tính.

2

1

3

4

Hình 2

Câu 4 (2.0đ)
Cho cảm biến đo khoảng cách có tín hiệu ra như sau: V0 = 2.5 + S*d (V).
Trong đó: S là độ nhạy, có giá trị bằng 1mV/mm và d là khoảng cách đo trong tầm -5cm đến +5cm.
Hãy thiết kế mạch xử lý tín hiệu sao cho khi đo: d = -5cm , V0 = 0(V) và d = +5cm, V0 = 5(V).

----------------------------------- HẾT ----------------------------------GV ra đề

Nguyễn Đức Hoàng

CNBM

...
Kim tra cui k 2 năm học 2009-2010
Môn: K thuật đo & Xử lý tín hiu
Thi gian: 90 phút
Sinh viên được tham kho tài liu
Câu 1. (2.0đ) Lý thuyết
1.a) K tên 5 loi cm biến đo lưu lượng.
1.b) Nêu nguyên lý hoạt động ca cm biến đo lưu lượng dùng ng Venturi.
Câu 2 (3.5đ). Cho mạch đo như Hình 1.
R
LEAD
là điện tr dây có giá tr 10.5 25
0
C, h s nhit bng 0.385%/
0
C. Strain gage có giá tr 350
lúc bình thường, 353.5 lúc b căng lớn nht và 346.5 lúc b nén ln nht.
2.a) Tính V
0
khi Strain gage bng 353.5 346.5 ti 25
0
C.
2.b) Tính V
0
khi Strain gage bng 353.5 346.5 ti 40
0
C.
2.c) Để loi b ảnh hưởng ca nhiệt độ, người ta s dng kiểu đấu 4 dây. Hãy v sơ đồ mạch đấu dây.
Hình 1
Xem mt sau
Đề kiểm tra cuối kỳ môn kỹ thuật đo và xử lý tín hiệu - Trang 2
Đề kiểm tra cuối kỳ môn kỹ thuật đo và xử lý tín hiệu - Người đăng: haduytung93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra cuối kỳ môn kỹ thuật đo và xử lý tín hiệu 9 10 67