Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra hết môn nguyên lý hệ điều hành

Được đăng lên bởi quan12c3-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ
KHOA CNTT&NN
ĐỀ KIỂM TRA HẾT MÔN
TÊN MÔN: Nguyên lý hệ điều hành
Ngành nghề: Quản trị mạng
Hệ đào tạo: Cao đẳng nghề
Thời gian làm bài: 25 phút
(Hình thức thi trắc nghiệm)

ĐỀ SỐ: 01

Câu 1/ (0,25 điểm)Tiến trình đang thực thi sẽ chuyển về loại danh sách nào khi xảy ra sự
kiện đợi một thao tác nhập/xuất hoàn tất, yêu cầu tài nguyên chưa được thỏa mãn, yêu cầu
tạm dừng:
a Không có phương án nào đúng
b Danh sách tác vụ (Job list)
c Danh sách sẵn sàng (Ready list)
d Danh sách chờ đợi (Waiting list)
Câu 2/ (0,25 điểm) Ghi một tiến trình người dùng gọi đến một lời gọi hệ thống, tiến trình
của hệ điều hành xử lý lời gọi này hoạt động theo chế độ:
a Cả hai đều đúng
b Không có phương án nào đúng
c Đặc quyền
d Không đặc quyền
Câu 3/ (0,25 điểm) Phát biểu nào sau đây là không chính xác:
a Tiến trình là một chương trình đang ở trong bộ nhớ
b Một tiến trình có thể chia thành nhiều tiến trình con và có thể tạo thành cây tiến
trình
c Tiến trình là một chương trình đang xử lý, sở hữu một không gian địa chỉ, một con
trỏ lệnh, một tập các thanh ghi và Stack
d Tiến trình có thể liên lạc với nhau mà không cần thông qua hệ điều hành
Câu 4/ (0,25 điểm) Tiến trình yêu cầu một tài nguyên nhưng chưa đáp ứng được tài nguyên
vì tài nguyên chưa sẵn sàng hoặc tiến trình phải chờ một sự kiện hay thao tác nhập xuất
thuộc dạng chuyển trạng thái nào sau đây?
a Running sang Ready
b Ready sang Running
c Block sang Ready
d Running sang Block
Câu 5/ (0,25 điểm) Lời gọi hệ thống là lệnh do hệ điều hành cung cấp dùng để giao tiếp giữa hệ
điều hành và:
a Phần cứng máy tính
b Tiến trình
c Người sử dụng
d Chương trình ứng dụng
Câu 6/ (0,25 điểm) Trong hệ thống I/O đĩa thời gian để đầu đọc đến đúng khối cần thiết trên một
track gọi là :
a Tranfer time
b Latency time
c Seek time d Không câu nào đúng

Câu 7/ (0,25 điểm) Trong kĩ thuật phân trang nếu kích thước không gian địa chỉ là 2m
kích thước trang là 2n câu nào sau đây phát biểu không chính xác:
a Không có phương án nào đúng
b m-n bit cao của địa chỉ ảo biểu diễn số hiệu trang và n bit thấp nhất cho biết địa chỉ
tương đối trong trang
c Cả hai câu trên đều đúng
d n-m bit cao của địa chỉ ảo biểu diễn số hiệu trang và n bit thấp nhất cho biết địa chỉ
tương đối trong trang
Câu 8/ (0,25 điểm) Hệ điều hành là phần mềm:
a Quản lý và phân phối tài nguyên máy tính phục vụ cho các ứng dụng
b Luôn luôn phải có để máy tính hoạt động
c Tất cả các câu trên đều đúng
d Điều khiển thiết bị phần cứng
Câu 9/ (0,25 điể...


KHOA CNTT&NN
ĐỀ KIỂM TRA HẾT MÔN
TÊN MÔN !"#$%!&!
&!!%'()*+,-
"#&.)-./.#0!%
Thời gian làm bài: 25 phút
(Hình thức thi trắc nghiệm)
Câu 1123456#$7,8Tiến trình đang thực thi sẽ chuyển về loại danh sách nào khi xảy ra sự
kiện đợi một thao tác nhập/xuất hoàn tất, yêu cầu tài nguyên chưa được thỏa mãn, yêu cầu
tạm dừng:
a 9!:;<=!>?@&.#A b /!B@;!)@;CD2E.F$B)8
c /!B@;!BGB&2H/I$B)8 d /!B@;!;!J#K$2L/$)$$B)8
Câu 2/ 23456#$7,8Ghi một tiến trình người dùng gọi đến một lời gọi hệ thống, tiến trình
của hệ điều hành xử lý lời gọi này hoạt động theo chế độ:
a (!/$#%#A b 9!:;<=!>?@&.#A
c M;N% d 9!:#M;N%
Câu 3/ 23456#$7,8Phát biểu nào sau đây là không chính xác:
a $O)*P!&,Q);!>?)*P!#/R)*.FQ!S
b TQ))$O)*P!;<)!7;!$/)!&!!$%)$O)*P!;.C&;<)!7)-.)!&!;U)$O
)*P!
c $O)*P!&,Q);!>?)*P!#/VW 4BR!X,Q)Y!:$/#+/;!Z4,Q);.
)*["!4,Q))\=;@;)!/!!$C&])/;Y
d $O)*P!;<)!7$-;CS$!/,&Y!:;^)!:N/!"#$%!&!
Câu 4/ 23456#$7,8Tiến trình yêu cầu một tài nguyên nhưng chưa đáp ứng được tài nguyên
tài nguyên chưa sẵn sàng hoặc tiến trình phải chờ một sự kiện hay thao tác nhập xuất
thuộc dạng chuyển trạng thái nào sau đây?
a $B/H/I b H/IB/$
c _.;YB/H/I d $B/_.;Y
Câu 5/ 23456#$7,8Li gi hệ thng là lnh do hệ điu hành cung cp dùng để giao tiếp gia h
điu hành và:
a `!^;a,@)b! b $O)*P!
c >J$BWID d !>?)*P!aID
Câu 6/ 23456#$7,8Trong hthng I/O đĩa thi gian đđu đc đến đúng khi cn thiết trên mt
track gi là :
a */cH*)$,H b d/)H;)$,H c ]HHY)$,Hd9!:;U&.#A
ĐỀ SỐ3e
Đề kiểm tra hết môn nguyên lý hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra hết môn nguyên lý hệ điều hành - Người đăng: quan12c3-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề kiểm tra hết môn nguyên lý hệ điều hành 9 10 954