Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Tin học

Được đăng lên bởi laxanhva
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRONG
Môn: TIN
TỔ ANH - TIN
Năm học: 2014-2015
Họ tên học sinh:.....................................................Lớp:....
I/ TRẮC NGHIỆM
Phiếu trả lời đề: 001
01. { | } ~

06. { | } ~

11. { | } ~

16. { | } ~

02. { | } ~

07. { | } ~

12. { | } ~

17. { | } ~

03. { | } ~

08. { | } ~

13. { | } ~

18. { | } ~

04. { | } ~

09. { | } ~

14. { | } ~

05. { | } ~

10. { | } ~

15. { | } ~

 Nội dung đề: 001
01. Cho xâu s1:= 'Hoa'; xâu s2= 'bong Hhoa'. Kết quả của pos (s1,s2) =
A. 6
B. 5
C. 0
D. 7
02. Cho xâu s1:= 'mua'; xâu s2:='ngau'. Kết quả hàm insert (s2,s1,3) là:
A. 'mungaua'
B. 'ngamuau'
C. 'muangau'
D. ngmuaau
03. Để tham chiếu tới phần tử cuối cùng của xâu (tên biến xâu là a ) ta sử dụng cấu trúc nào sau
đây là đúng:
A. a[length];
B. a[i];
C. a[length(a)];
D. a(length(a));
04. Khi khai báo (Var S: string;) thì xâu S có độ dài ngầm định là bao nhiêu:
A. Tùy ý
B. 265
C. 256
D. 255
05. Cho xâu S: 'CHAM_HOC-LE_PHEP_LA_DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH_' Kết
quả thủ tục Delete(S, 9, 5) là:
A. 'CHAM_HOC-LE _DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH'
B. 'CHAM_HOCHEP_LA_DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH_'
C. 'CHAM_HOC-LE_LA _DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH_'
D. 'CHAM_HOC-LP_LA_DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH_'
06. Cho khai báo: Var A : array[0..10] Of Integer, câu lệnh nào dưới đây sẽ in ra tất cả các phần
tử của mảng:
A. For k:= 1 to 10 do Write (A[k]);
B. For k:= 10 down to 0 do Write (A[k]);
C. For k:= 10 downto 0 do Write (A[k]);
D. For k:= 1 to 9 do Write (A[k]);
07. Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng là phù hợp:
A. Là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu
B. Là tập hợp các số nguyên
C. Độ dài tối đa của mảng là 255
D. Các phần tử trong mảng chỉ thuộc kiểu số nguyên.
1

08. Cho xâu S:’TUONG_LAI_TOT_DEP_NHO_VAO_BAN_THAN_’ kết quả hàm POS(‘BAN
THAN’,S) LÀ :
A. 27
B. 26
C. 25
D. 6
09. Cho xâu S là 'CAN_KIEM_LIEM_CHINH_LA_DUC_TINH_TOT_' kết quả hàm Length(S)
là:
A. 36
B. 35
C. 38
D. 37
10. Phép so sánh nào sau đây cho kết quả false:
A. 'ca' < 'ga'
B. 'hay' < 'in'
C. 'phuong' < 'longme'
D. 'la' > 'Labay'
11. Thủ tục Insert (T2, T1, vt) thực hiện:
A. Chèn xâu T2 vào xâu T1 tại vị trí vt
B. Chèn xâu T1 vào vị trí cuối của xâu T2
C. Nối xâu T1 vào xâu T2
D. Chèn xâu T1 vào xâu T2 tại vị trí vt
12. Cho mảng chứa các phần tử: 7 ; 9 ; 12 ; 1 ; 2.5 ; 9.8 ; 10 ;6.3 khai báo nào sau đây là đúng:
A. Var M: array [1..8] of Real;
B. Var M= array [1..8] of Integer;
C. Var M= array [1..7] of Interger;
D. Var M= array [1..7] of Real;
1...
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRONG Môn: TIN
TỔ ANH - TIN Năm học: 2014-2015
Họ tên học sinh:.....................................................Lớp:....
I/ TRẮC NGHIỆM
Phiếu trả lời đề: 001
01. { | } ~ 06. { | } ~ 11. { | } ~ 16. { | } ~
02. { | } ~ 07. { | } ~ 12. { | } ~ 17. { | } ~
03. { | } ~ 08. { | } ~ 13. { | } ~ 18. { | } ~
04. { | } ~ 09. { | } ~ 14. { | } ~
05. { | } ~ 10. { | } ~ 15. { | } ~
Nội dung đề: 001
01. Cho xâu s1:= 'Hoa'; xâu s2= 'bong Hhoa'. Kết quả của pos (s1,s2) =
A. 6 B. 5 C. 0 D. 7
02. Cho xâu s1:= 'mua'; xâu s2:='ngau'. Kết quả hàm insert (s2,s1,3) là:
A. 'mungaua' B. 'ngamuau' C. 'muangau' D. ngmuaau
03. Để tham chiếu tới phần tử cuối cùng của xâu (tên biến xâu là a ) ta sử dụng cấu trúc nào sau
đây là đúng:
A. a[length]; B. a[i]; C. a[length(a)]; D. a(length(a));
04. Khi khai báo (Var S: string;) thì xâu S có độ dài ngầm định là bao nhiêu:
A. Tùy ý B. 265 C. 256 D. 255
05. Cho xâu S: 'CHAM_HOC-LE_PHEP_LA_DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH_' Kết
quả thủ tục Delete(S, 9, 5) là:
A. 'CHAM_HOC-LE _DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH'
B. 'CHAM_HOCHEP_LA_DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH_'
C. 'CHAM_HOC-LE_LA _DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH_'
D. 'CHAM_HOC-LP_LA_DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH_'
06. Cho khai báo: Var A : array[0..10] Of Integer, câu lệnh nào dưới đây sẽ in ra tất cả các phần
tử của mảng:
A. For k:= 1 to 10 do Write (A[k]); B. For k:= 10 down to 0 do Write (A[k]);
C. For k:= 10 downto 0 do Write (A[k]); D. For k:= 1 to 9 do Write (A[k]);
07. Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng là phù hợp:
A. Là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu
B. Là tập hợp các số nguyên
C. Độ dài tối đa của mảng là 255
D. Các phần tử trong mảng chỉ thuộc kiểu số nguyên.
1
Đề kiểm tra môn Tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra môn Tin học - Người đăng: laxanhva
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Tin học 9 10 998