Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Word

Được đăng lên bởi minhvuongcd
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA

Thời gian: 70 phút

HỌ TÊN SINH VIÊN:_______________________
LỚP:_____________________________________
Phần II. Word:
Thí sinh thực hiện theo yêu cầu sau, và lưu bài theo đường dẫn sau:D:\SoBaoDanh\thiword.doc

GIAÙ VEÙ TAØU THÖÔØNG
LOAÏI 1
Töø Haø Noäi ...... Ñeán HCM

LOAÏI 2

GIAÙ VEÙ TAØU VIP
LOAÏI 1

LOAÏI 2

Töø Haø Noäi ........ Ñeán HCM Töø Haø Noäi ........ Ñeán HCM Töø Haø Noäi ....... Ñeán HCM

9000000Ñ

700000Ñ

1500000Ñ

1300000Ñ

GIAÙ VEÙ CHÆ ÑEÅ
THAM KHAÛO

GIAÙ VEÙ CHÆ ÑEÅ
THAM KHAÛO

GIAÙ VEÙ CHÆ ÑEÅ
THAM KHAÛO

GIAÙ VEÙ CHÆ ÑEÅ
THAM KHAÛO

Chuù yù!!!!

aøo
nhöõng
ngaøy
cuoái
naêm, taïi caùc
ñeåm baùn veù
taøu taïi thaønh phoá taáp naäp
ngöôøi chôø ñôïi ñeå mua veù.
Khoâng gioáng ngaøy thöôøng,
nhöõng ngaøy cuoái naêm laø
nhöõng ngaøy vaát vaû cuûa caùc
nhaân vieân baùn veù. Beân
caïnh nhöõng ngöôøi daân taäp
trung saép haøng ñeå mua veù
thì cuõng khoâng ít nhöõng
ngöôøi lôïi duïng muøa naày ñeå
laøm aên.

V

Khoâng chæ cuoái naêm nay,
maø nhö thöôøng leä vaøo
nhöõng dòp cuoái naêm laø dòp
ñeå laøm aên cuûa moät soá thaønh
phaàn khoâng chæ coù veù taøu
maø coøn nhieàu loaïi veù khaùc
nhö :veù xe, veù maùy bay… lôïi
duïng veù taøu khang vaøo
cuoái naêm nhieàu thaønh phaàn
cô hoäi mua veù eùm sau ñoù
baùn laïi vôùi giaù khaù cao.

haø nöôùc cuõng coù
nhieàu coá gaên trong
vieäc naøy nhöng xem
ra cuõng chöahieäu quaû laém,
ngöôøi khoå nhaát vaãn laø ngöôøi
daân.

N

ĐỀ KIỂM TRA

Thời gian: 70 phút

Phần III. Excel:
Thí sinh thực hiện theo yêu cầu sau, và lưu bài theo đường dẫn sau: D:\SoBaoDanh\thiexcel.xls

BAÛNG HAØNG TOÅNG HÔÏP
Soá
phieáu

Maõ
haøng

Ngaøy

soá Löôïng

Giaûm giaù

01

18/01/2007

GKS01

?

15

?

02

21/01/2007

GLS01

?

17

?

03

25/01/2007

GKS02

?

20

?

04

06/02/2007

GNS02

?

24

?

05

07/02/2007

GKS01

?

40

?

06

14/02/2007

GNS01

?

25

?

07

15/02/2007

GKS01

?

20

?

08

07/03/2007

GNS01

?

30

?

09

17/03/2007

GNS02

?

20

?

10

20/03/2007

GLS01

?

12

?
Baûng Chi Phí

DANH SAÙCH LOAÏI HAØNG
Maõ haøng
Teân Haøng
Giaù loaïi 1
Giaù loaïi 2

Teân haøng

KS
Khoaùng saûn
45000
35000

LS
Laâm saûn
150000
100000

NS
noâng saûn
75000
65000

Maõ haøng
KS
LS
NS

Chi phí
0
x
0

Yeáu caàu:
1. Nhaäp lieäu theo maãu , cheàn vaøo tröôùc coät soá löôïng coät loaïi vaø coät đơn giá vào sau cột số lượng,
chèn cột thành tiền vào sau cột giảm giá.
2.Döïa vaøo maõ haøng vaø baûng danh saùch loaïi haøng laáy ra teân haøng töông öùng
3. Döïa vaøo kí töï cuoåi cuûa maõ haøng laáy ra loaïi,sau ñoù chu...
ĐỀ KIM TRA Thi gian: 70 phút
H TÊN SINH VIÊN:_______________________
LP:_____________________________________
Phn II. Word:
Thí sinh thc hin theo yêu cu sau, và lưu bài theo đường dn sau:D:\SoBaoDanh\thiword.doc
GIAÙ VEÙ TAØU THÖÔØNG
GIAÙ VEÙ TAØU VIP
LOAÏI 1
LOAÏI 2
LOAÏI 1
LOAÏI 2
Töø Haø Noäi ...... Ñeán HCM Töø Haø Noäi ........ Ñeán HCM
Töø Haø Noäi ........ Ñeán HCM
Töø Haø Noäi ....... Ñeán HCM
9
000000Ñ
7
00000Ñ
1500000Ñ
1300000Ñ
GIAÙ VEÙ CHÆ ÑEÅ
THAM KHAÛO
AÙ VEÙ CHÆ ÑEÅ
THAM KHAÛO
GIAÙ VEÙ CHÆ ÑEÅ
THAM KHAÛO
GIAÙ VEÙ CHÆ ÑEÅ
THAM KHAÛO
aøo nhöõng
ngaøy cuoái
naêm, taïi caùc
ñeåm baùn veù
taøu taïi thaønh phoá taáp naäp
ngöôøi chôø ñôïi ñeå mua veù.
Khoâng gioáng ngaøy thöôøng,
nhöõng ngaøy cuoái naêm laø
nhöõng ngaøy vaát vaû cuûa caùc
nhaân vieân baùn veù. Beân
caïnh nhöõng ngöôøi daân taäp
trung saép haøng ñ mua v
thì cuõng khoâng ít nhöõng
ngöôøi lôïi duïng muøa naày ñ
laøm aên.
Khoâng chæ cuoái naêm nay,
maø nhö thöôøng leä vaøo
nhöõng dòp cuoái naêm laø dòp
ñeå laøm aên cuûa moät soá thaønh
phaàn khoâng chæ coù veù taøu
maø coøn nhieàu loaïi vkhaùc
nhö :veù xe, veù maùy bay… lôïi
duïng veù taøu khang vaøo
cuoái naêm nhieàu thaønh phaàn
hoäi mua veù eùm sau ñoù
baùn laïi vôùi giaù khaù cao.
haø nöôùc cuõng coù
nhieàu coá gaên trong
vieäc naøy nhöng xem
ra cuõng chöahieäu quaû laém,
ngöôøi khoå nhaát vaãn laø ngöôøi
daân.
V
N
Chuù yù!!!!
Đề kiểm tra Word - Trang 2
Đề kiểm tra Word - Người đăng: minhvuongcd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra Word 9 10 670