Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KSCL THI ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012­2013 

Được đăng lên bởi Born Tomorrow Spring
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 

ĐỀ KSCL THI ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012­2013 
Môn: TOÁN; Khối A và khối A1 
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số  y = 2 x 3 - 9 x 2  + 12 x - 4 
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 
b) Tìm điểm M trên đồ thị (C) biết tiếp tuyến của (C) tại M cắt (C) tại điểm thứ hai là N sao cho N cùng 
với hai điểm cực trị của đồ thị (C) tạo thành một tam giác có diện tích bằng 3, biết N có tung độ dương. 
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình: 2 + 3 ( sin 2 x - 3 sin x ) = cos 2 x + 3 cos x

ì1 + xy + xy = x 
ï
Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình:  í 1
(x, y Î ¡ ) 
1 
+
y
y
=
+
3 
y 
ï
x
îx x
2

2

x3 .3x  +1 + ln( x + 1 ) 
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân:  I = ò
dx 
x2
1
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA = a và SA tạo với 
mặt phẳng (ABC) một góc bằng 30 0 . Chân đường vuông góc hạ từ S xuống mặt phẳng (ABC) là 
điểm  H  thuộc đường  thẳng  BC, điểm  M  thuộc  cạnh  SA  sao cho  SM = 2 MA.  Tính  khoảng  cách 
giữa hai đường thẳng BC, SA và thể tích tứ diện SMHC theo a. 
Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số thực dương  a, b, c  thỏa mãn  ab 2 + bc 2 + ca 2  = 3.  Chứng minh rằng 
2 a 5 + 3b5 2b5 + 3c 5 2c 5 + 3 a 5 
+
+
³ 15(a 3 + b 3 + c 3  - 2) 
ab
bc
ca
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) 
A. Theo chương trình Chuẩn 
Câu  7.a  (1,0  điểm).  Trong  mặt  phẳng  tọa  độ  Oxy  cho  đường  tròn  (C)  nội  tiếp  hình  vuông  ABCD  có 
phương trình  ( x - 2) 2 + ( y - 3) 2  = 10 . Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông biết đường thẳng chứa 
cạnh AB đi qua điểm  M (-3; - 2)  và điểm A có hoành độ dương. 
Câu 8.a (1,0 điểm).  Trong  không  gian với hệ tọa độ  Oxyz  cho mặt phẳng  ( P ) : x + 2 y + z - 7 = 0  và 

uuur
uuur uuuur 
các  điểm  A(2; 0; 0), B (0; -3; 0), C (0; 0;1 ) .  Tìm  M Π( P)  sao  cho  MA - 2 MB + 3MC đạt  giá  trị 
nhỏ nhất. 
Câu 9.a (1,0 điểm). Giải phương trình:  x 2 - (3 - 2 x ) x + 2(1 - 2 x ) = 0 
B. Theo chương trình Nâng cao 
Câu 7.b (1,0 điểm).  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy  viết phương trình chính tắc của elip (E) biết hai 

đỉnh thuộc trục tung cùng với hai tiêu điểm tạo thành bốn đỉnh của một hình vuông có diện tích 
bằng 32. 
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz viết phương trình của mặt cầu (S) tiếp xúc 
với mặt phẳng Oxy tại điểm  A (3; 4;0)  và cắt trục Oz theo một đoạn thẳng có độ dài bằng  2 11. 
Câu ...
SỞGD&ĐTVĨNHPHÚC ĐỀKSCLTHIĐẠIHỌCLẦN2NĂMHỌC20122013
n:TOÁN;KhốiA vàkhốiA1
Thờigianlàmbài:180phút,khôngkểthờigian phát đề
I.PHẦNCHUNGCHOTẤTCẢTHÍSINH (7,0 điểm)
u 1(2,0 điểm).Chohàmsố
3 2
2 9 12 4y x x x = - + -
a)Khảosátsựbiếnthiênvàvẽđồthị(C)củahàmsố.
b)TìmđiểmMtrênđồthị(C)biếttiếptuyếnca(C)tạiMcắt(C)tạiđiểmthứhailàNsaochoNng
vớihaiđiểmcựctrcủađồthị(C)tạothànhmộttamgiáccódiệntíchbằng3,biếtNcótungđộdương.
u 2(1,0 điểm).Giảiphươngtrình:
( )
sin sin cos cosx x x x + - = + 2 3 2 3 2 3
u 3(1,0 điểm).Giảihệphươngtrình:
1
( , )
1 1
3
xy xy x
x y
y y y
x x x
ì
+ + =
ï
Î
í
+ = +
ï
î
¡
u 4(1,0 điểm).Tínhtíchphân:
. ln( )
x
x x
I dx
x
+
+ +
=
ò
2
2
3 1
2
1
3 1
u5(1,0điểm).ChohìnhchópS.ABCđáy ABCtamgiácđềucnha,
SA a =
SAtạovới
mặtphẳng(ABC)mộtgócbằng30
0
.ChânđườngvnggóchạtừSxuốngmặtphẳng(ABC)là
điểm HthuộcđườngthẳngBC,điểmMthuộccạnhSAsaocho .SM MA = 2 Tínhkhongcách
giữahaiđườngthẳngBC,SAvàthểtíchtứdiệnSMHCtheo a.
u 6(1,0 điểm).Chocácsốthựcdương , ,a b c thamãn
2 2 2
3.ab bc ca + + = Chứngminhrằng
5 5 5 5 5 5
3 3 3
2 3 2 3 2 3
15( 2)
a b b c c a
a b c
ab bc ca
+ + +
+ + ³ + + -
II.PHẦNRIÊNG(3 ,0 điểm) Thísinhchỉđượclàmmộttronghaiphần(phầnAhoặ c phầnB)
A.TheochươngtrìnhChun
u7.a (1,0 điểm). Trongmặt phẳngtọa độ Oxycho đường tròn(C)nội tiếp hình vuông ABCD có
phươngtrình
2 2
( 2) ( 3) 10x y - + - =
.Xácđịnhtọađộcácđnhcủahìnhvuôngbiếtđườngthẳngchứa
cạnh AB điquađiểm ( 3; 2)M - - vàđiểmAcóhoànhđộdương.
u8.a(1,0điểm).TrongkhônggianvớihệtọađOxyzchomặtphẳng ( ) :P x y z + + - = 2 7 0 và
các điểm
( ; ; ), ( ; ; ), ( ; ; )A B C - 2 0 0 0 3 0 0 0 1
. Tìm
( )M P Î
sao cho
MA MB MC - + 2 3
uuur uuur uuuur
đạt giá trị
nhỏnht.
u 9.a(1,0 điểm).Giảiphươngtrình:
( ) ( )
x x
x x - - + - =
2
3 2 2 1 2 0
B.TheochươngtrìnhNângcao
u7.b(1,0điểm).TrongmặtphẳngtọađộOxyviếtphươngtrìnhchínhtắccủaelip(E)biếthai
đỉnhthuộctrụctungcùngvớihaitiêuđiểmtothànhbốnđỉnhcamthìnhvuôngcódiệntích
bằng32.
Câu8.b(1,0điểm). TrongkhônggianvớihệtọađộOxyzviếtphươngtrìnhcủamặtcầu(S)tiếpxúc
vớimặtphẳng Oxy tạiđiểm (3;4;0)A vàcắttrục Oz theomộtđoạnthẳngcóđộdàibằng2 11.
u 9.b(1,0điểm).Chứngminhrằngvớimọi n nguyêndươngtacó
0 1 1 2 2 0
2 2 2 2 3
. . . .
n n n n n
n n n n n n n n n
C C C C C C C C C
- -
+ + + ×××+ =
  Hết
Thí sinhkhôngđượcsửdụngtàiliệu.Cánbộcoithikhônggiảithíchgìthêm.
CảmơnthầyNguyễnDuyLiên(lientoancvp@vinhphuc.edu.vn)gửitớiwww.laisac.page.tl
ĐỀ KSCL THI ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012­2013  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ KSCL THI ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012­2013  - Người đăng: Born Tomorrow Spring
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ KSCL THI ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012­2013  9 10 332