Ktl-icon-tai-lieu

Đề ktra internet

Được đăng lên bởi Yo Yo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Kiểm tra 15’:
1- Mục tiêu đánh giá:
Kiến thức: cách kết nối internet
Kĩ năng: Ưu điểm, nhược điểm mỗi cách.
2- Mục đích yêu cầu của đề:
- Về kiến thức: Trình bày được các cách kết nối Internet
- Về kỹ năng: Nhận biết ưu điểm nhược điểm mỗi cách và vận dụng vào thực tế.
3- Ma trận đề:
Cấp độ
Vận dụng
Tên
Nhận biết
Thông hiểu
Cộng
Cấp độ
Cấp độ
chủ đề
thấp
cao
(nội dung, chương…)
Cách kết nối
5 cách kết
Ưu/nhược
Lựa chọn để
Internet
nối phổ biến
mỗi cách
kết nối
Tổng số câu
Số câu 1/3
Số câu 1/3
Số câu 1/3
Số câu 1
Tổng số điểm
Số điểm 5
Số điểm 3
Số điểm 2
Số điểm 10
Tỉ lệ %
50%
30%
20%
100%
4- Đề bài.
Câu hỏi: Hãy nêu các cách kết nối Internet phổ biến nhất hiện nay, ưu - nhược điểm của
mỗi cách? Em thích chọn cách nào để kết nối Internet? Tại sao?
5- Đáp án
* Các cách kết nối Internet phổ biến: (5 điểm
+ Sử dụng modem qua đường dây điện thoại
- Ưu điểm: Thuận tiện trong việc thiết lập kết nối Internet
- Nhược điểm: Tốc độ đường truyền không cao
+ Sử dụng đường truyền dành riêng
- Ưu điểm: Tốc độ đường truyền cao
- Nhược điểm: Chi phí cao do phải thiết lập một đường truyền riêng từ nhà cung cấp đến
máy của người dùng
+ Sử dụng công nghệ WI-Fi
+ Sử dụng đường truyền ADSL, đường truyền hình cáp
* Nêu được ưu nhược (3 điểm)
* Lựa chọn và giải thích được (2 điểm)

89

KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU CẦN ĐÁNH GIÁ
 Đánh giá kết quả tiếp thu §20, 21, 22 của học sinh
II. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU CỦA ĐỀ
 Kiến thức: Biết khái niệm, các thành phần và lợi ích của mạng máy tính; Biết phương tiện
và giao thức truyền thông trong mạng máy tính; Biết phân loại mạng máy tính; Biết khái
niệm và lợi ích của Internet; Biết các cách kết nối Internet; Biết một số dịch vụ cơ bản của
Internet.
 Kỹ năng: Phân biệt các loại thiết bị của mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, biết
chọn cách kết nối Internet và sử dụng được một số dịch vụ cơ bản của Internet.
III. MA TRẬN ĐỀ.
Cấp độ
Tên
chủ đề
(nội dung, chương…)

Vận dụng
Nhận biết

Thông hiểu

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

Khái niệm,
các thành
phần, lợi ích
Số câu 1
Số điểm 4

Ưu/nhược
mỗi hình
thức kết nối
Số câu 0
Số điểm 0

Lựa chọn hình
thức kết nối phù
hợp
Số câu 0
Số điểm 0

Mạng thông tin
toàn cầu Internet
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

Khái niệm,
lợi ích
Số câu 0
Số điểm 0

Ưu nhược
cách kết nối
Số câu 0
Số điểm 0

Lựa chọn cách
kết nối phù hợp
Số câu 3
Số điểm 3

Một số dịch vụ cơ
bản của Internet
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

Một số dịch
vụ cơ bản
Số câu 0
Số điểm 0

Đánh giá các
dịch vụ
Số câu 0
Số điểm 0

Lựa chọn sử
dụng dịch vụ
Số câu 3
Số...
I. Kiểm tra 15’:
1- Mục tiêu đánh giá:
Kiến thức: cách kết nối internet
Kĩ năng: Ưu điểm, nhược điểm mỗi cách.
2- Mục đích yêu cầu của đề:
- Về kiến thức: Trình bày được các cách kết nối Internet
- Về kỹ năng: Nhận biết ưu điểm nhược điểm mỗi cách và vận dụng vào thực tế.
3- Ma trận đề:
Cấp độ
Tên
ch đ
(ni dung, chương)
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ
thấp
Cấp độ
cao
Cách kết nối
Internet
5 cách kết
nối phổ biến
Ưu/nhược
mỗi cách
Lựa chọn để
kết nối
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 1/3
Số điểm 5
50%
Số câu 1/3
Số điểm 3
30%
Số câu 1/3
Số điểm 2
20%
Số câu 1
Số điểm 10
100%
4- Đề bài.
Câu hỏi: Hãy nêu các cách kết nối Internet ph biến nhất hiện nay, ưu - nhược điểm của
mỗi cách? Em thích chọn cách nào để kết nối Internet? Tại sao?
5- Đáp án
* Các cách kết nối Internet phổ biến: (5 điểm
+ Sử dụng modem qua đường dây điện thoại
- Ưu điểm: Thuận tiện trong việc thiết lập kết nối Internet
- Nhược điểm: Tốc độ đường truyền không cao
+ Sử dụng đường truyền dành riêng
- Ưu điểm: Tốc độ đường truyền cao
- Nhược điểm: Chi phí cao do phải thiết lập một đường truyền riêng từ nhà cung cấp đến
máy của người dùng
+ Sử dụng công nghệ WI-Fi
+ Sử dụng đường truyền ADSL, đường truyền hình cáp
* Nêu được ưu nhược (3 điểm)
* Lựa chọn và giải thích được (2 điểm)
89
Đề ktra internet - Trang 2
Đề ktra internet - Người đăng: Yo Yo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề ktra internet 9 10 292